Články / Názory Dnes je 31. 5. 2020  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Názory

         A     A     A

Zapomenutá lidskost

Středa, 6.3.2019
Výňatky P. Rybáře ze směrnice českých biskupů k encyklice Humanae vitae

Jan Rybář

Před půlstoletím moudří biskupové svaté paměti oslabili útok na katolické ložnice. Všechny farní úřady v ČSR tehdy obdržely jejich směrnice k encyklice "Humanae vitae". V archivech se dají nalézt v plném znění. Zde uvádíme jen excerpta z originálu.

„Pastorační směrnice k encyklice HV. ˽chceme poskytnout orientační pokyny, aby pastorační praxe byla odpovědná i moudrá, aby na jedné straně neslevovala ze skutečných Božích požadavků a na druhé straně neukládala neúnosná břemena (Lk 11,46). ˽Jsme si vědomi, že bádání v různých vědních oborech, které mají nějaký vztah k problémům manželského života, pokračuje ˽ a že řada teoretických i praktických otázek zde ještě čeká na odpověď. ˽V manželské problematice bývá vnějšímu pozorovateli velmi těžké zvážit všechny složky spletité situace, odůvodňující zamezení početí a volbu metody. ˽Proto kněz má pomáhat radou˽ Tím má připravit manžele co nejlépe pro jejich osobní rozhodnutí. Nesprávné by bylo nahrazovat jejich svědomí vlastními názory, předkládanými jako Boží vůli. Je třeba pamatovat na odpovědnost za případné špatné následky nebo neprávem vyžadované oběti. ˽v moderní odosobněné společnosti je potřeba intimního sblížení nepoměrně větší a že chlad ve vlastním manželství zvětšuje nebezpečí nevěry. ˽Penitenta, který se z nevědomosti dopouští vážného přestupku Božího zákona, zpovědník poučí jen při praktické jistotě, že tím z materiálního hříšníka neudělá formálního. Řídí-li se penitent některým jiným vážným názorem na aplikaci encykliky, než zastává zpovědník, nemusí to být důvodem pro odepření absoluce. Umělý potrat a prostředky, které potrat působí, nelze nikdy považovat za přípustný způsob regulace porodnosti. ˽těžké úkoly vznikají, když kněz z nedostatku citlivosti vůči lidským bolestem nebo z úzkostlivosti aplikuje mravní normu tvrdě a bez potřebné moudrosti.

Stejné řešení různých případů by mohlo být křivdou. Aby kněz dostál své povinnosti, musí zaujmout přiměřeně různý postoj k různým druhům penitentů. Ti se odlišují jak poznáním a stupněm uvědomění, tak vnitřní i vnější situací; žádný z těchto faktorů nemohou ani kněz ani manželé opomenout. ˽Každý jednotlivý případ se ovšem musí řešit zcela individuálně podle psychologické a morální dispozice penitenta.

A/ Manželé se vyhýbají dětem z důvodů výhradně sobeckých. Je to velmi vážné přestoupení Božího zákona. ˽
B/ Manželé mravně opravdoví, kteří se snaží žít podle učení církve, avšak nedovedou se vždy vyhnout provinění proti nauce o přirozené regulaci početí. Jestliže zhřešili z pouhé lidské slabosti, není důvod u nich předpokládat těžký hřích. Moudrý zpovědník jim poradí, aby po vzbuzení lítosti přistupovali ke Stolu Páně. ˽Když se manželé osvobodí od neodůvodněných deprimujících pocitů, mohou úspěšněji usilovat o mravní ideál bojem o vnitřní sílu modlitbou a svátostmi.
C/ Manželé uznávají celou nauku encykliky, ale ocitli se ve sporu povinností. Zachovávání encykliky ve všech bodech by bylo možné jen za cenu porušení jiné vážné morální povinnosti vůči sobě, manželskému svazku, dětem a pod. Jestliže se tito manželé po odborné poradě, po svědomité úvaze a modlitbě rozhodnou pro jiný prostředek zabraňující početí, který vidí jako východisko ze své svízelné situace, nemusejí se znepokojovat , když jednají podle svých sil a možností.
D/ Manželé jsou přesvědčeni, že nemohou přijmout všechny body encykliky a řídit se jimi ve svém manželství. Kněz manžele poučí o závažnosti důvodů encykliky a povede je k tomu, aby zachovávali uctivý postoj k magisteriu církve, nevnášeli zbytečný nepokoj mezi ostatní věřící a neuzavírali se další snaze o správnější poznání. Jestliže zpovědník vidí u penitenta dobrou vůli, nemá důvod odepřít rozhřešení.
E/ Druhý manžel používá nedovoleného prostředku např. proto, že má na něj odchylný názor. Zde je třeba vyjít ze vzájemného respektování názorů. Svědomitý manžel má žádat, aby nebylo používáno prostředků, které zabíjejí už vzniklý život. Na druhé straně není povinen odpírat manželské soužití při jiných způsobech antikoncepce, jestliže se mu nepodaří dosáhnout názorového souladu. Při působení na partnera musí postupovat s takovou láskou a moudrostí, aby mu nezatarasil cestu k lepšímu poznání, a zejména aby neohrozil jednotu nebo i existenci manželského svazku.

Speciální problematiku, o níž pojednávají tyto směrnice, je třeba vidět v souvislosti se současnou krizí lidských vztahů, zvláště v manželství. Nezapomínejme, že uskutečnění křesťanského manželského ideálu je možné jen vírou v Ježíše Krista a milostí Ducha svatého.“˽

Olomouc 28. 6. 1971

Dr. Karel Skoupý, biskup brněnský
Dr. Štěpán Trochta, biskup litoměřický
Dr. František Tomášek, biskup - apoštolský administrátor pražský
Dr. Josef Hlouch, biskup českobudějovický


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
27.5.2020 Budování kultury ochrany
18.5.2020 Mapování potřeb sociálních center v době pandemie
9.5.2020 Uprchlíci v uzavřených přístavech
4.5.2020 Ekologický přístup se rozvíjí
27.4.2020 Reakce mladých na koronavirus v KeniNáš tip

Na počátku nebyl koronavir, ale Bůh

Michal Altrichter

Text komentuje události duchovního života v kontextu koronaviru. Podstatná je Pánova vznešená přítomnost a hluboká zúčastněnost. Autor je přesvědčen, že žijeme v bezprostředním očekávání slavného Pánova příchodu a je nezbytné se na tuto událost připravovat…...
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl Jáhni
Modleme se, aby jáhni, věrní službě Slova a chudým, byli pro celou církev živým znamením.
Národní úmysl Za kněze, řeholníky a řeholnice – ať na přímluvu sv. Radima je dostatek Božích služebníků i dalších lidí, kteří rádi nasazují svůj život pro Krista a službu druhým.
více »

Nejbližší akce

Jarní setkání pro zájemce o jezuitský řád


Jáhenské svěcení Petra Hrušky SJ


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro řeholní sestry


Duchovní cvičení Anamnéza - mimořádný termín


Ignaciánská duchovní cvičení


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


více »

Kalendárium

Úmrtí Floriana J. Bahra


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil