Články / Články Dnes je 26. 5. 2020  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Články

         A     A     A

Svatý týden prožitý s liturgií – Bílá sobota

Pátek, 3.4.2020
Malý „seriál“ osobní přípravy na Velikonoce

Pavel Ambros

P. Pavel Ambros SJ nabízí zamyšlení nad liturgií Bílé soboty.


Atmosféra Bílé soboty je poznačena dvojím pronikavě přítomným tušením: smutkem a zármutkem po Ženichovi, který je nám vzat. „Ježíš jim odpověděl: »Mohou hosté na svatbě truchlit, dokud je ženich s nimi? Přijdou však dny, kdy jim ženicha vezmou, a potom se budou postit.“ (Mt 9,15) Ty jsou promíšeny s nadějí, že se naplní Kristův příslib zvěstovaný v předešlém dnu: „Tak i vy nyní máte zármutek. Ale zase vás uvidím a vaše srdce se bude radovat, a vaši radost vám nikdo nevezme.“ (Jan 16,22) Sobota radosti nebo rovněž sobota světla neskončí, dokud nezahlédneme svítání Kristova vzkříšení. Naplňují se slova, která jsou čtena v pondělí Svatého týdne: „Váš otec Abrahám zajásal, že uvidí můj den. Uviděl ho a zaradoval se.“ (Jan 8,56) Mají nasměrovat celý Svatý týden na velikonoční vigilii.

Východní liturgie za svítání (jitřní): jásot nad vítězstvím nad nepřítelem. Biskup směrem na východ se modlí slovy, která odkazují na krále Davida vítězícího nad Goliášem. Byl to David, který předjímal Kristovo vítězství nad arogantní mocí satana, který chtěl ve svůj prospěch použít potupu kříže:

Aleluja. Sláva patří našemu Bohu.
Jsem nejmenší mezi svými bratry; jsem nejmladší v domě mého otce; pásl jsem stáda svého otce. (…) Mé ruce vytvořily harfu a mé prsty zhotovily flétnu. Aleluja.
Kdo upozornil proroka Samuela, mého mistra? Byl to sám Hospodin, který vyslyší toho, kdo k němu volá. Poslal svého anděla: vzal mě zprostřed stáda mého otce a pomazal mě olejem svého pomazání. (…) Mí bratři jsou krásní a velcí. Vyšel jsem naproti cizinci z řad Filištinců, který mi zlořečil svými modlami. (…)
Načež jsem vytasil meč, který držel v ruce, a usekl jsem mu hlavu, abych syny Izraele zbavil hanby, která je tížila.
Aleluja. Sláva patří našemu Bohu.

Když ranní úsvit zažene temnotu, bohoslužby v chrámě rychle změní celou atmosféru: začnou přicházet skrze liturgii symboly. Z chrámu jsou odstraněny černé závěsy, které tam byly po celou dobu týdne utrpení. Drapérie jsou rudé a osvětlené množstvím lamp. Začíná sobota světla. Po obvyklých modlitbách hodinek se otevírá obřad slavného předčítání apokalypsy: Čtení z vidění Jana Teologa. Apokalypsa je zjevením triumfu Spasitele nad peklem i předpeklím, je naplněním příslibu spásy. Je posilou pro naši víru a povzbuzením v očekávání jeho brzkého příchodu. Předem slavíme to, co přijde – prolessi (πρόληψις). Toto vnímání je pro dobu velikonoční typické. Již nyní slavíme to, co teprve přijde: eschatologický triumf Beránka. „Beránek, který byl zabit, si zaslouží, aby přijal moc, bohatství, moudrost a sílu, čest, slávu i chválu!“ (Zj 5,12) Tato liturgie již nevzpomíná, ale naopak urychluje čas. Zobrazuje budoucí. Samotné vzkříšení, jak je viděli apoštolové, ještě bylo zakryto pozemskými smysly. Člověkem, který ještě nebyl zcela proměněn. V liturgii toto padá a křesťan dostává do rukou nástroj slova, jazyka, gest a symbolu, aby přitáhl na zem to, co se stane v plnosti na konci časů. Nebeský Jeruzalém se tak stává součástí našeho života v tom smyslu, že jej v liturgii můžeme zahlédnout jako plod budoucí slávy, který pro nás zraje.

Zapálení kadidla: Padáme na tvář před Otcem světla a jeho jediným Synem a Duchem svatým Utěšitelem: Trojice soupodstatné.

Požehnání lektorů: Ať požehnání teologa a evangelisty Jana sestoupí na celý tento lid. Amen.

Četba: Zj 1–22 (celá kniha Zjevení)

Četba je přerušena zpěvem těchto antifon:

„A zpívali píseň novou: »Jsi hoden vzít svitek a rozlomit jeho pečeti, protože jsi byl zabit a svou krví jsi vykoupil Bohu lidi z každého kmene, jazyka, lidu i národa a vytvořil jsi z nich našemu Bohu království a kněze vládnoucí nad zemí.“ (Zj 5,9–10)

„Děkujeme ti, Pane, Bože vševládný, který jsi a který jsi byl, že jsi převzal svou velikou moc a ujal ses vlády. Pohané se rozzuřili, ale tu přišel tvůj hněv a čas soudit mrtvé: dát odměnu tvým služebníkům prorokům a věřícím a těm, kdo se tě bojí, malým i velkým, a zahubit ty, kdo hubili zemi.“ (Zj 11,17–18)

„A zpívali před trůnem, před těmi čtyřmi bytostmi a před těmi starci novou píseň. Nikdo se nemohl té písni naučit než těch sto čtyřiačtyřicet tisíc vykoupených ze země. To jsou ti, kdo se neposkvrnili se ženami, neboť jsou panici. Ti následují Beránka, kamkoli jde. Byli vykoupeni z lidí jako prvotiny pro Boha a pro Beránka.“ (Zj 14,3–4)

„Přenesl mě v duchu na velikou a vysokou horu a ukázal mi svaté město, Jeruzalém, jak sestupuje z nebe od Boha a září Boží vznešeností. Jiskřilo jako nejvzácnější kámen, jako křišťálově průhledný jaspis. Mělo silné a vysoké hradby s dvanácti branami, na nich dvanáct andělů a jména nadepsaná na nich jsou jména dvanácti izraelských kmenů.“ (Zj 21,12)

Lidé si domů odnášejí posvěcený olivový olej s vonnými příměsemi, který není žehnán knězem, ale společnou liturgií. Doma se rozsvěcuje, když se rodina sejde k modlitbě. Kdykoliv se pak během roku zpívá aleluja, odkazuje na tuto liturgii o Bílé sobotě. Zpěv aleluja je obrazem: „Tu přišel jeden z těch sedmi andělů, kteří měli sedm misek plných sedmi posledních ran. Anděl ke mně promluvil: »Pojď, ukážu ti nevěstu, choť Beránkovu!«“ (Zj 21,9) Je to zpěv choti Beránka, církve.


Text ke stažení naleznete ZDE.

Foto: Alena Rousová.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
25.5.2020 Letnice
11.4.2020 Šestý krok cesty: Pašije o Kristově utrpení (7)
10.4.2020 Šestý krok cesty: Pašije o Kristově utrpení (6)
10.4.2020 Kde chceš, abychom slavili velikou noc, naši Paschu?
9.4.2020 Šestý krok cesty: Pašije o Kristově utrpení (5)Náš tip

Na počátku nebyl koronavir, ale Bůh

Michal Altrichter

Text komentuje události duchovního života v kontextu koronaviru. Podstatná je Pánova vznešená přítomnost a hluboká zúčastněnost. Autor je přesvědčen, že žijeme v bezprostředním očekávání slavného Pánova příchodu a je nezbytné se na tuto událost připravovat…...
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl Jáhni
Modleme se, aby jáhni, věrní službě Slova a chudým, byli pro celou církev živým znamením.
Národní úmysl Za kněze, řeholníky a řeholnice – ať na přímluvu sv. Radima je dostatek Božích služebníků i dalších lidí, kteří rádi nasazují svůj život pro Krista a službu druhým.
více »

Nejbližší akce

Jarní setkání pro zájemce o jezuitský řád


Pouť za nová povolání


Jáhenské svěcení Petra Hrušky SJ


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro řeholní sestry


Duchovní cvičení Anamnéza - mimořádní termín


Ignaciánská duchovní cvičení


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


více »

Kalendárium

Návrat jezuitů do Prahy


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil