Články / Názory Dnes je 24. 5. 2022  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Názory

         A     A     A

Služebníci, ne otroci – Dostojevského pohled do nebe

Středa, 8.12.2021
Jubilejní rok Fjodora Michajloviče Dostojevského (3)

Pavel Ambros

„V křesťanství, v pravém křesťanství, jsou a budou páni a služebníci, ale otroka si nelze ani představit. Služebníci nejsou otroci. Mluvím o pravém a dokonalém křesťanství. Učedník Timoteus sloužil Pavlovi, když šli spolu, ale přečtěte si Pavlovy dopisy Timoteovi: píše snad otrokovi? Odpusťte, ale ani by vás nenapadlo, že píše služebníkovi. Je to syn Timoteus, jeho milovaný syn. Hle, takové budou jistě vztahy mezi pánem a jeho služebníky, stanou-li se jedni i druzí dokonalými křesťany! Budou zde služebníci a páni, ale páni nebudou pány a služebníci nebudou otroky.

Představte si, že v budoucí společnosti jsou Kepler, Kant a Shakespeare: konají velké dílo pro všechny, všichni to uznávají a ctí je. Avšak Shakespeare nemá čas na to, aby se od práce odtrhoval, uklízel kolem sebe, čistil pokoj, vynášel nepotřebné. A věřte, že se určitě najde někdo jiný, přijde mu posloužit z vlastní vůle, vynášet na něj smetí. Cožpak bude ponížen, stane se otrokem? Vůbec ne. Ví, že Shakespeare je nekonečně užitečnější než on.“

Deník spisovatelův za rok 1880, Leichtner, Praha 1912, s. 193 [ПСС, 26, s. 163].

Inspirováni římským L’Osservatore Romano z června tohoto roku si všimněme drobné poznámky z Deníku spisovatele ze srpna 1880. Vede k zamyšlení. Jaký je rozdíl mezi služebníkem a otrokem ve světle víry? V křesťanství otroci nemohou být. Jejich rozdíl naznačuje již samotná etymologie slova. Ruský výraz раб [rab] má svůj základ ve staroslověnštině [робъ], která tím překládá řecký výraz δοῦλος [doulos]. Původní podoba byla *orbę související s latinským výrazem orbus [osiřelý], řecky ὀρφανός [orfanos]. Sirotek je ten, komu se něčeho nedostává, a proto je donucen přijmout i nejpodřadnější práce. Výraz služebník či sluha [слуга] odkazuje na staroslověnské слѹга [slouga], řecké ὑπηρέτης [pomocník], διάκονος [pomocník, jáhen] a litevské slaugýti, slaugaũ, podržet nebo pomáhat. Sluha je tedy ten, kdo pomáhá, je spolupracovníkem, zatímco otrok je ten, kdo je zbaven nejen všech práv, ale dokonce i své vůle, a tedy i svobody.

Budou služebníci a páni, ale páni nebudou pány a služebníci nebudou otroky. Ukazuje tím, jak křesťanství vyzdvihuje svobodu člověka, s níž se při respektování vzájemných rolí uskutečňuje služba obou. Služebník v pohledu křesťana je člověk, který si zachovává důstojnost a nezávislost právě proto, že je mu dána tato vůle a svoboda. Pro nás Čechy může být překvapením, že ruské slovo volja [воля] vyjadřuje obojí: vůli i svobodu. Otrok je ten, kdo „nemá“ vůli, je mu odepřena možnost volby, a tím je zbaven svobody. Dostojevskij naznačuje ještě jinou cestou: Je zde člověk, který se zříká svého výsadního postavení, kterého se mu dostalo nebo které získal. Ale volí si svobodu sloužit. Od toho je však třeba odlišit zotročení a propadnutí modlářství. Velký inkvizitor obviňuje Krista, že chce každému dát vlastní vůli, svobodu i za cenu rizika, že ji zneužije. Otroctví brání člověku stát se služebníkem.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
2.3.2022 Londýnští jezuité přivítali prince Charlese na výstavě ikon
20.1.2022 Historické drama „Světlo mučedníků“ v palermském kostele
13.12.2021 Co je Duch?
26.11.2021 „Štěstí mi neprospívá: nesnesu štěstí“
9.11.2021 Krása, která spasí světIgnaciánský rok
20.5.2021-31.7.2022
Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže Za víru mladých
Modleme se za mladé lidi, povolané k plnosti života, aby v Marii nacházeli vzor naslouchání, hloubky rozlišování, odvahy víry a odhodlání ke službě.
Národní úmysl Za dobrovolníky ve farnostech
Modleme se za všechny, kteří přispívají k životu farností, aby je Bůh posiloval a dával jim radost ze služby.
více »

Nejbližší akce

Třetí česko-slovenská víkendovka pro zájemce o jezuitský řád


Přednáška P. Keitha Pecklerse SJ „Liturgie a město“


Kněžské svěcení Jiřího Hebrona SJ a Václava Novotného SJ


Primice novokněží V. Novotného SJ a J. Hebrona SJ


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro seniory


Duchovní cvičení pro řeholní sestry


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


Duchovní cvičení pro všechny


více »

Kalendárium

Památka Panny Marie della Strada

Návrat jezuitů do Prahy


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil