Články / Články Dnes je 24. 5. 2022  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Články

         A     A     A

Křesťan je archou úmluvy, která v sobě uchovává svědectví o setkání s Bohem

Pátek, 17.12.2021
Zamyšlení nad texty 4. neděle adventní od P. Pavla Ambrose SJ

Pavel Ambros

Podívejme se na dnešní kratičké evangelium v duchovním smyslu. Říkává se, že Mariina návštěva je výrazem její starostlivosti a pohotovosti. Okamžitě se vydala na pomoc Alžbětě, která byla starší. Poselství úryvku je hlubší, mnohem hlubší než jen vnímat příklad Marie z moralistického hlediska: Snažte se také pomáhat jeden druhému. To by bylo málo. V Písmu hledáme, co je zde skryto pro nás dnes.

Začíná slovy: „V těch dnech.“ Co jsou to za dny? O jakém čase evangelista hovoří? Jsou to dny zvěstování. Moc Nejvyššího tě zastíní. V mysli zbožného Žida se okamžitě vybaví slova Starého zákona: „Tu oblak zahalil stan setkávání a Hospodinova sláva naplnila příbytek. Mojžíš nemohl přistoupit ke stanu setkávání, neboť se nad ním vznášel oblak a příbytek naplňovala Hospodinova sláva.“ (Ex 40,34–35) Je to obraz, který je v kultuře vyvoleného národa velmi živý. Konečně má i Izrael jistý druh chrámu, stan setkávání, archu úmluvy, u které může spočinout. A když se ke stanu přiblíží, je zahalen oblakem moci a slávy, který zároveň naplňuje příbytek. Nemůže do něj vstoupit. Maria je archou nové smlouvy. Proč je nová? Není jen novou smlouvou, ale pravou archou. V arše se uchovávala svědectví velkých setkáních Izraele s Bohem: desky desatera, Áronova hůl a mana. V blízkosti těchto svědectví, kdy se Bůh setkával se svým lidem, se rodila nová blízkost. Maria je novou archou, protože nese v sobě ve svém požehnaném životě svědectví o jednotě božského a lidského. Tuto jednotu tvoří Bůh ve prospěch člověka především tím, že rozprostírá svůj život nad člověkem. Bůh vtahuje do svého života člověka, který je od nynějška součástí Božího života, života Otce a Syna, který se stal člověkem. To je význam Marie jako nové archy smlouvy.

Vzpomeňme na Davida (2 Sam 6), jak se po vítězství nad Filišťany rozhodne přenést archu z Abinadabova domu, jenž stojí na kopci, do Města Davidova. Jásal, tančil, výskal, když kráčel vzhůru do Jeruzaléma, který je městem na hoře. Nyní je to Maria, která kráčí z Nazareta do města v horách, aby poté odešla do města Davidova, kde se Kristus měl narodit. Nepodobá se tato její cesta cestě archy úmluvy? Na cestě se však stala zvláštní věc: Když David archu přenášel, přišli na k Nákonovu humnu, kde se jeden z jeho družiny, Uza, dotkl archy a okamžitě zemřel. David, když to uviděl, nechtěl nést archu dále do Jeruzaléma. „Jak by mohla archa úmluvy vejít ke mně?“ Když však viděl, že Bůh žehná rodině Obéda, rozhodl se pokračovat v cestě i s archou. Ve slovech Alžběty slyšíme ozvěnu této náboženské moudrosti: „Jak jsem si zasloužila, že matka mého Pána přišla ke mně?“ A podobně jako archa zůstala u Obéda tři měsíce, zůstává Maria s Ježíšem v domě Alžběty. Přijala milost plodnosti života ještě dříve než Maria, ale tato působnost milosti spojené s Kristovou osobou a duchovní plodnosti Matky Boží. Starý zákon přijímá požehnání a milosti od Boha z pohledu, který ještě nezná, ale který je ve světě účinně přítomen. To, co se uskutečnilo mocí Ducha v Marii, ovlivnilo vše předcházející i vše budoucí.

Každý křesťan je archou úmluvy, která v sobě uchovává svědectví o setkání s Bohem. Když zpíváme, aby Bůh prolomil nebesa, stáváme se církví putující společně. Neseme v sobě přísliby, které uchováváme jako putující Boží lid. Máme se podobat Marii více, než se odvažujeme pomyslit.

Zvukový záznam je ZDE.

Foto: Alena Rousová.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
20.5.2022 Nyní je Pánova přítomnost všude
18.5.2022 Přednáška P. Keitha Pecklerse SJ „Liturgie a město“
13.5.2022 Bůh přebývá v lidství
6.5.2022 Nesčetné množství svatých
29.4.2022 Odvážit se vstoupit do Apokalypsy (1)Ignaciánský rok
20.5.2021-31.7.2022
Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže Za víru mladých
Modleme se za mladé lidi, povolané k plnosti života, aby v Marii nacházeli vzor naslouchání, hloubky rozlišování, odvahy víry a odhodlání ke službě.
Národní úmysl Za dobrovolníky ve farnostech
Modleme se za všechny, kteří přispívají k životu farností, aby je Bůh posiloval a dával jim radost ze služby.
více »

Nejbližší akce

Třetí česko-slovenská víkendovka pro zájemce o jezuitský řád


Přednáška P. Keitha Pecklerse SJ „Liturgie a město“


Kněžské svěcení Jiřího Hebrona SJ a Václava Novotného SJ


Primice novokněží V. Novotného SJ a J. Hebrona SJ


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro seniory


Duchovní cvičení pro řeholní sestry


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


Duchovní cvičení pro všechny


více »

Kalendárium

Památka Panny Marie della Strada

Návrat jezuitů do Prahy


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil