Články / Články Dnes je 24. 5. 2022  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Články

         A     A     A

Tajemství Vánoc očima svatého Ignáce

Čtvrtek, 23.12.2021
Otec Pavel Ambros SJ přibližuje Vánoce podle exerciční knížky

Pavel Ambros

V jubilejním roce svatého Ignáce se nechme vést plodem jeho vánoční meditace. Zaznamenal ji v knížečce Duchovních cvičení (DC). V nich se tajemství Vánoc stávají tajemstvím Boží přítomnosti (DC 102–109). Co nám říká španělský mystik? Rozjímej nejdříve o tom, „jak tři božské Osoby hleděly na zemský povrch plný lidí, a poněvadž viděly, že všichni lidé sestupují do pekla, ustanovily ve své věčnosti, že se druhá Osoba stane člověkem, aby spasila lidské pokolení. A tak, když se doba naplnila, poslaly svatého anděla Gabriela k naší Paní.“ (DC 108).

Odezvou milosrdného Boha na žalostný stav lidského rodu je rozhodnutí! Druhá osoba Trojice přinese světu spásu. Plodem neskonalého milosrdenství byl okamžik Zvěstování. A díky Mariinu souhlasu Vtělení Slova. O co prosit? „O vnitřní poznání Pána, který se pro mne stal člověkem, abych ho více miloval a následoval.“ (DC 104).

Představte si betlémskou stáj, která je uvnitř osvětlena září olivové lampy. Je noc, takže před jeskyní je tma. Symbolizují ve světě všechen duchovní zmatek naší doby, nedostatek smyslu života, pokušení být soběstačný a budovat rodinný a společenský život bez ohledu na Boha, který je Láska. Tomuto pokušení dnes podléhá tolik lidí, někdy i celé národy. Nedostatky, které prožíváme, pocit viny a smutek z našich hříchů nás vedou k tomu, abychom vytrvale hledali Spasitele.

Co uvidíme, když poslechneme Ignáce: „Udělám přitom ze sebe malého, ubohého a nehodného služebníčka, který se na ně bude dívat, nazírat a sloužit jim v jejich potřebách, jako kdyby byl přítomen, s veškerou jen možnou pokorou a úctou.“ (DC 114) Boží světlo, které se pomalu vynořuje z temnoty našich pochybností a beznaděje. Toto světlo je sotva znatelné. Když je tma obrovská, stačí jen malý plamínek, aby ukázal, kde se nachází někdo, kdo potřebuje pomoc. I to nejmenší světlo proniká naší temnotou a odstraňuje náš strach. Někdy stačí okamžik projasnění, pochopení, vlídné slovo někoho blízkého, abyste znovu získali ztracenou naději. Protože je Pán Ježíš s námi, nejsme již odsouzeni k temnotě.

Milostí liturgického období Vánoc je víra, která nám jako dar od Pána umožňuje přežít vnitřní zmatky a duchovní těžkosti. Právě víra nám umožňuje procházet životem s novým nadšením a radostí, abychom dobře plnili své každodenní povinnosti. Světlo, které svítí ve tmě, není něco abstraktního. Je to živá a osobní realita. Je to Ježíš Kristus, Syn Mariin a Syn Boží. Maria jako první zjistila, že její život a budoucí osud lidstva dostaly díky tomuto bezbrannému Dítěti nový smysl. V něm má být každá lidská bytost obnovena, aby znovu získala důstojnost Božího dítěte.

Ani největší temnota světa a lidstva nemůže uhasit toto Kristovo světlo. Temnota hříchu a naše pochybnosti nemohou toto nadpřirozené světlo odstranit. Každý den jsme povoláni k tomu, abychom živým plamenem rozněcovali oheň lásky, který Bůh vložil do našich srdcí. Tímto světlem je naše víra, že v Ježíši Kristu Bůh miluje všechny; miluje také celý svět, navzdory nevěrnosti a nevděčnosti tolika lidí. Přichází ke každému z nás, protože nás chce zachránit a proměnit svou láskou.

Přemýšlíme o této mimořádné události narození Krále věků v betlémské stáji. Vidíme Marii, Ježíšovu Matku, Dítě a Josefa. Nic neříkají, zůstávají ve výmluvném mlčení. Také pastýři se v tichosti klanějí Pánu. Plni úžasu hledí na vtělené Slovo. Tato událost je Slovo, které k nám promlouvá s hlubokým pokojem. I my jsme povoláni, abychom o tomto slově rozjímali ve svých srdcích a napodobovali Marii a pak ho hlásali ve svých rodinách a na pracovištích. Radujeme se s Marií, svatým Josefem a pastýři, protože zde nás Bůh Otec miluje v bezmocném Dítěti.

Spolu se svatým Ignácem objevme tajemství Vtělení Božího Syna, které objímá naše srdce a celé stvoření. Proniká jím a je přítomen v celých lidských dějinách. Od okamžiku vtělení Slova patří čas Kristu, a to znamená, že je požehnaný a plný naděje. Ignác nám dává neocenitelnou radu, jak stát před jesličkami: „Uvažovat, co mám říci třem božským Osobám nebo vtělenému věčnému Slovu nebo naší Matce a Paní. Přitom prosit podle toho, co budu v sobě cítit, abych více následoval a napodoboval našeho Pána, který se právě stal člověkem.“ (DC 109)

Stojí za zmínku, že svatý Ignác si velmi přál slavit svou primiční mši svatou v Betlémské jeskyni Narození Páně. Když se však skupina přátel v Pánu nemohla dostat do Svaté země, sloužil tuto mši osmnáct měsíců po svém kněžském svěcení, které přijal v Benátkách 24. června 1537. Uskutečnila se na Boží hod vánoční 25. prosince 1538 v bazilice Panny Marie Větší v Římě, kde jsou uctívány relikvie Ježíšových jesliček (foto).


Foto: En.wikipedia.org.

8


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
20.5.2022 Nyní je Pánova přítomnost všude
18.5.2022 Přednáška P. Keitha Pecklerse SJ „Liturgie a město“
13.5.2022 Bůh přebývá v lidství
6.5.2022 Nesčetné množství svatých
29.4.2022 Odvážit se vstoupit do Apokalypsy (1)Ignaciánský rok
20.5.2021-31.7.2022
Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže Za víru mladých
Modleme se za mladé lidi, povolané k plnosti života, aby v Marii nacházeli vzor naslouchání, hloubky rozlišování, odvahy víry a odhodlání ke službě.
Národní úmysl Za dobrovolníky ve farnostech
Modleme se za všechny, kteří přispívají k životu farností, aby je Bůh posiloval a dával jim radost ze služby.
více »

Nejbližší akce

Třetí česko-slovenská víkendovka pro zájemce o jezuitský řád


Přednáška P. Keitha Pecklerse SJ „Liturgie a město“


Kněžské svěcení Jiřího Hebrona SJ a Václava Novotného SJ


Primice novokněží V. Novotného SJ a J. Hebrona SJ


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro seniory


Duchovní cvičení pro řeholní sestry


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


Duchovní cvičení pro všechny


více »

Kalendárium

Památka Panny Marie della Strada

Návrat jezuitů do Prahy


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil