Články / Články Dnes je 24. 5. 2022  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Články

         A     A     A

Všechno, co je lidské, vystupuje z marastu řeky Jordánu

Pátek, 7.1.2022
Myšlenky otce Pavla Ambrose SJ ke svátku Křtu Páně

Pavel Ambros

Věřící Žid se často modlil: Ukaž mi svou slávu, Pane. Sám Mojžíš výslovně žádal, aby mu Hospodin ukázal svou slávu. Byli totiž naprosto přesvědčeni o jednom: kde je Boží sláva, tam se skutečně zjevuje a tam je jeho příbytek. V úryvku o Mojžíši vystupujícím na horu nacházíme zajímavou pasáž. Když bude Hospodin procházet, uloží jej do skalní dutiny a přikryje ho svou rukou, dokud nepřejde. On ale chtěl, velmi toužil, dychtil vidět slávu, proto vystoupal na skalnatý vrchol. Postavil se na skalisko, aby viděl všechno. Aby nic nezůstalo skryto. Místo toho jakoby zemřel: položen do trhliny jako do hrobky, přikryt rukou Boží jako náhrobkem.

„Mojžíš řekl: „Ukaž mi svou slávu!“ Hospodin odpověděl: „Předvedu před tebou celou svou dobrotu a vyslovím před tebou jméno Hospodin. Svou přízeň dávám tomu, komu chci, a smilovávám se nad tím, nad kým chci.“ A dodal: „Mou tvář vidět nemůžeš; žádný člověk nemůže vidět mou tvář a zůstat naživu.“ Dále řekl Hospodin: „Tady je u mě místo, postav se na skálu. Až bude přecházet má sláva, postavím tě do skalní trhliny a svou dlaní tě zakryji, dokud nepřejdu. Pak svou dlaň odtáhnu a uvidíš mě zezadu, ale má tvář se neukáže.“ (Ex 33,18–22)

Bůh chce chránit Mojžíše před tím, co by mohl vidět ještě neproměněn: Boží tvář. Proč si židé postavili stánek úmluvy? I proto, že viděli, že okolní národy měly své svatyně, poutě, svá božstva. Židé neměli nic. Nemají chrám, ale stan setkání. Nacházíme zde něco podobného: Hospodinova sláva naplnila příbytek. Mojžíš nemohl vstoupit do stanu setkávání, protože nad ním stál oblak a Hospodinova sláva naplnila příbytek.

„Tu oblak zahalil stan setkávání a Hospodinova sláva naplnila příbytek. Mojžíš nemohl přistoupit ke stanu setkávání, neboť se nad ním vznášel oblak a příbytek naplňovala Hospodinova sláva.“ (Ex 40,34–35)

V tomto obraze (Mojžíš nemůže vstoupit, protože prostor je pod mrakem a sláva naplnila prostor) nacházíme již událost zvěstování. Do této události člověk nemůže vstoupit. Je před ním neproniknutelný mrak. Zakrývá Pannu Marii ve slávě a sláva ji naplnila.

A dnes? O svátku Křtu Páně? Odhaluje se to, co se událo mezi Nazaretem a Betlémem. Až nyní se odhaluje to, co tvořilo obsah času devíti měsíců Mariina těhotenství. Nebyla to hora, výšina, ale hloubka vody řeky Jordánu, vody, která nikdy není modrá, ale vždy hnědá, bahnitá. Z ní vystupuje Kristus, aby vstoupil mezi hříšníky. Stojí v řadě těch, kteří čekají na Janův křest. Vystupuje z vody právě proto, aby vytvořil tento obraz vzkříšeného, který vychází z propasti zla, smrti, hříchu. Kráčí s lidem, po jeho boku, uprostřed něj. To je jeho pravá tvář. Poznali jsme:

„Zákon obsahoval jen stín budoucích hodnot, ne však tyto věci ve skutečnosti.“ (Žd 10,1)

On však není jen s lidem. Je lidem. Přijímá veškerou lidskost světa. Proto všechno, co je lidské, vystupuje z marastu řeky Jordánu. Vzdálenost mezi nebem a zemí je překlenuta. Je naplněna Duchem lásky, Svatým, duchem synovské lásky: „Ty jsi můj syn.“ Je to poprvé, kdy otec může říci: „Ty jsi můj syn.“ Říká to celému lidstvu. Člověk–Kristus a v něm celé lidstvo začíná chápat, co otec říká, protože v Kristu je celé lidstvo přijato. Konečně se Otec může k člověku sklonit jako k synu. Vidí v něm svém prvorozeného, dědice všeho, co má a co je. „Jsme-li však děti, jsme i dědici: dědici Boží a spoludědici Kristovi. Musíme ovšem jako on trpět, abychom tak mohli spolu s ním dojít slávy.“ (Řím 8,17) To, co je tajemstvím Božího života, se stává součástí života člověka. Po svém křtu se Ježíš modlil a „otevřelo se nebe“ (Lk 3,20). Je to dialog, který otevírá nebe.

Židé z nebe očekávali všechno: vítr, blesky, průtrže i horké, spalující žhavé slunce. Nyní mohou konečně očekávat z nebe lásku Otce. Je to holubice, která se zjevuje. Upomíná okamžik, kdy Noe po potopě vypustí holubici. Oznamuje zachráněnou zemi, nové stvoření. Je to země, která je půdou zkypřenou přítomností Ducha.

Takoví jsme všichni, když vyjdeme z křestní vody. Nepochopili jsme celou hloubku tajemství, když nám bylo zvěstováno slovo. Stává se, že kazatelé k pochopení jen málo pomáhají. Ani v Betlémě, kdy nás spíše dojímá malý chlapec, kterému je zima, než perspektiva vtělení. Až událost křtu nám dává pochopit celé tajemství: Duch naplňuje prázdný prostor mezi člověkem a Bohem. Stává se v církvi svátostí, kdy stvořené se v člověku stává silou Ducha slávou Boží. Člověk je pravým chrámem Boží. Zde máme křest v celém jeho tajemství. Kdo je poznamenán tímto tajemstvím, pro toho se stává neděle osmým dnem. A eucharistie pokrmem na cestě do věčnosti.

Zvukový záznam je ZDE.


Foto: Alena Rousová.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
20.5.2022 Nyní je Pánova přítomnost všude
18.5.2022 Přednáška P. Keitha Pecklerse SJ „Liturgie a město“
13.5.2022 Bůh přebývá v lidství
6.5.2022 Nesčetné množství svatých
29.4.2022 Odvážit se vstoupit do Apokalypsy (1)Ignaciánský rok
20.5.2021-31.7.2022
Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže Za víru mladých
Modleme se za mladé lidi, povolané k plnosti života, aby v Marii nacházeli vzor naslouchání, hloubky rozlišování, odvahy víry a odhodlání ke službě.
Národní úmysl Za dobrovolníky ve farnostech
Modleme se za všechny, kteří přispívají k životu farností, aby je Bůh posiloval a dával jim radost ze služby.
více »

Nejbližší akce

Třetí česko-slovenská víkendovka pro zájemce o jezuitský řád


Přednáška P. Keitha Pecklerse SJ „Liturgie a město“


Kněžské svěcení Jiřího Hebrona SJ a Václava Novotného SJ


Primice novokněží V. Novotného SJ a J. Hebrona SJ


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro seniory


Duchovní cvičení pro řeholní sestry


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


Duchovní cvičení pro všechny


více »

Kalendárium

Památka Panny Marie della Strada

Návrat jezuitů do Prahy


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil