Články / Názory Dnes je 26. 6. 2022  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Názory

         A     A     A

Jak rozlišoval Ignác a jeho první druhové? (2. část)

Pátek, 8.4.2022
Za církev synodální (11)

Pavel Ambros

Porady prvních otců

2. Rozhodují se po osobní modlitbě a komunitním rozlišování

Začali jsme proto vynakládat veškeré lidské úsilí a předkládat si určité otázky vzbuzující pochybnosti, vyžadující pečlivé a zralé zvážení a pečlivé prozkoumání. Během dne jsme se u nich pozastavovali, abychom o nich přemýšleli a rozjímali, a naše hledání pokračovalo v modlitbě. Večer každý z nás upozorňoval ostatní na to, co považoval za nejvhodnější a nejužitečnější, abychom všichni shodně přijali nejpravdivější mínění, které po prozkoumání získalo největší podporu a bylo podloženo nejpádnějšími důvody.

3. Potvrzují, že se musí založit Tovaryšstvo

První večer, kdy jsme se sešli, byla zvažována následující otázka: bylo by vhodnější [magis] poté, co jsme obětovali a zasvětili sebe a své životy Kristu, našemu Pánu, a také jeho pravému a legitimnímu náměstku na zemi, aby on sám s námi volně nakládal a poslal nás on sám tam, kde, usoudí-li, můžeme přinášet větší užitek, ať už k Turkům nebo do Indie nebo ke kacířům nebo k jiným věřícím nebo pohanům? Bylo by, či nebylo pro náš záměr vhodnější [magis] být mezi sebou sjednoceni, a tak těsně spojeni v jedno tělo, že nás žádné odloučení ani vzdálenost, ať je jakkoli velká, nemůže rozdělit?

Což abychom to objasnili na příkladu: Papež posílá nyní dva z nás do města Seiny; máme se starat zvláště o ty, kteří tam jedou, a oni o nás? A měli bychom udržovat vzájemný kontakt, a neztratit tak vzájemné pochopení? Nebo bychom se o ně neměli starat více [magis] než o ostatní, kteří nepatří do našeho Tovaryšstva?

Nakonec jsme se rozhodli pro první možnost, a sice: protože Pán ve své velkorysé dobrotě chtěl shromáždit a sjednotit nás, kteří jsme tak slabí a pocházíme z tak rozdílných krajů a zvyklostí, nesmíme toto spojení a společenství, které si Bůh přál, rozbít, nýbrž spíše udržet pevné a více upevňovat a vytvářet z nás jedno tělo se zvláštním zájmem o druhé s ohledem na větší dobro duší. Vždyť i samotná ctnost, je-li spojena, má při provádění jakéhokoli náročného úkolu větší sílu a energii, než kdyby byla rozptýlena do několika směrů.

Ve všem, co jsme k těmto otázkám řekli a ještě řekneme, se hodláme držet tohoto kritéria: nic netvrdíme z vlastního ducha a rozmaru, ale jen to, co nám vnukne Pán (ať už je to cokoli) a Apoštolský stolec potvrdí a schválí.

4. Je nutné složit v Tovaryšstvu slib poslušnosti?

Po zodpovězení první otázky [dubio] a učinění rozhodnutí jsme přešli k další, neméně závažné otázce, která si zasloužila pečlivějšího zvážení a prozíravosti. Všichni jsme již při svém působení mezi Benátčany složili slib věčné čistoty a slib chudoby do rukou nejctihodnějšího legáta Jeho Svatosti. Nuže, otázka zněla: bylo by dobré učinit třetí slib, totiž slib poslušnosti někomu z nás, abychom mohli upřímněji, s větší slávou Boží a s většími zásluhami plnit ve všem vůli Pána, našeho Boha, a také vše, co po nás Jeho Svatost svobodně chce a přikazuje, kterému jsme již z celého srdce obětovali vše, vůli, rozum a schopnosti a tak dále?

Pracovní překlad z: Deliberatio primorum patrum, in Monumenta Ignatiana, Series III, Constitutiones Societatis Jesu, I, Monumenta Constitutionum praevia, Typis Pontificiae Universitatis Gregorianae, Romae 1934, s. 1–4.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
13.4.2022 Jak rozlišoval Ignác a jeho první druhové? (4. část)
11.4.2022 Jak rozlišoval Ignác a jeho první druhové? (3. část)
6.4.2022 Jak rozlišoval Ignác a jeho první druhové? (1. část)
25.3.2022 Zasvěcení Panně Marii, jednoznačný odpor vůči válce i touha po smíření
21.3.2022 Papež svěří Ukrajinu a Rusko pod ochranu Panny MarieIgnaciánský rok
20.5.2021-31.7.2022
Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže Za rodiny
Modleme se za křesťanské rodiny po celém světě, aby skrze konkrétní skutky prožívaly nezištnou lásku a posvěcovaly se v každodenním životě.
Národní úmysl Za nově vysvěcené kněze
Modleme se za nově vysvěcené kněze, aby byli stateční a věrní a stále úžeji se spojovali s Kristem Veleknězem.
více »

Nejbližší akce

Kněžské svěcení Jiřího Hebrona SJ a Václava Novotného SJ


Primice novokněží V. Novotného SJ a J. Hebrona SJ


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


Duchovní cvičení pro všechny


Duchovní cvičení pro lékaře a zdravotníky


Duchovně rekreační pobyt zrakově postižených


více »

Kalendárium

Památka pěti jezuitských světců

Jezuité šiřiteli úcty k Božskému Srdci


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil