Články / Články Dnes je 31. 3. 2023  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Články

         A     A     A

Přicházející spása není událostí podle kategorií tohoto světa

Pátek, 9.12.2022
Zamyšlení P. Pavla Ambrose SJ nad liturgickými texty 3. neděle adventní

Pavel Ambros

O třetí adventní neděli nám evangelium opět představuje Jana Křtitele. Minulou neděli jsme ho našli oblečeného podle nejstarší a nejušlechtilejší tradice proroků, horlivého, asketického, jistě připomínajícího obraz Eliáše. Eliášovo poslání se naplnilo natolik, že byl vynesen do nebe na ohnivém voze. Jan Křtitel svým kázáním poukázal na hřích člověka a lidé po jeho slově byli v sobě schopni objevovat, že jsou hříšníci milovaní Bohem, a přistupovali k jeho křtu. Tím, že lidé přešli Jordán s vodou dosahující až k hrdlu, si uvědomili svou neschopnost žít podle Boha, a tedy naléhavost spasení. To byl ideální scénář pro přípravu příchodu Mesiáše a vstoupil do bídy lidské reality.

Jan však četl dějiny jako prorok také s určitým dramatem, a když viděl farizeje a saduceje, dal najevo ostrost svého vidění. Týkalo se rozlišování pravosti života víry. Příměr byl nabroušený: hovoří o sekeře položené u kořene, o lopatě, která všechno počistí, a neuhasitelném ohni.

Dnes nacházíme téhož Jana Křtitele, největšího ze všech zrozených z žen, ve vězení, jistě v těžkostech, ne-li v osobní krizi. Jako upřímný prorok, který si nebere servítky, skončil ve vězení. Jeho učedníci mu přinesli zprávu o Ježíši, kterého nazýval Mesiášem. Byla to snůška báchorek, skutečný hnojomet, co na něj kydali ti, kteří byli dotčeni Janovou kritikou. Ježíš je žrout a opilec, jí s hříšníky, zve se s nimi na večeři a je nazýván přítelem hříšníků. A nejen to. Namísto sekery do kořenů se rozhodl ještě rok trpělivě a milosrdně okopávat a zalévat to, co náboženští horlivci chtěli zničit.

Lidé si dobře pamatovali slova jako: „Dcero, tvá víra tě zachránila. Jdi v pokoji a buď zdráva, zbavena svého neduhu!“ (Mk 5,34), stejně jako i jeho: „Ani já tě neodsuzuji. Jdi a od nynějška už nehřeš!“ (Jan 8,11). Jan mluvil tak, jak mluvil i Kristus k náboženským vůdcům: „Zmijí plemeno!“ (Mt 12,34). Vykreslil je jako obílené hroby, které se tváří nábožensky, ale uvnitř mají jed, tedy smrt. Nositelé smrti, strážci smrti.

Jan by si snad mohl snadno myslet, že všechno špatně pochopil, že se spletl. Kristus jako Mesiáš se v evangeliích jeví zcela odlišně, než jaké jsou představy o něm; vůbec ne jako Mesiáš, který přichází soudit, ale jako ten, který přichází zachraňovat, který přichází pro ty, kdo jsou v nouzi, pro nemocné. Jistě, jeho druhý příchod bude parousia, soud. První příchod je však příchod Mesiáše, který přišel zachránit všechny, ztracené, obtížené a nemocné.

Poté je zřetelně vyjádřena druhá Janova obtíž. Kristus cituje slova proroka Izaiáše, jež hovoří o Mesiáši, který přišel i proto, aby osvobodil vězně. Ale Jan se může v té chvíli ptát: Proč já zůstávám ve vězení? A navíc Kristus v odpovědi učedníkům vynechává právě pasáž o propuštění vězňů.

Z toho můžeme vyvodit dva velmi důležité duchovní důsledky. Představy o Mesiáši mohou být velkým klamem, plodem pouze lidských představ, tedy představ starého člověka, jak by chtěl být spasen. Žije z představ, klamných, jak přejde do věčného života. Kristus není Mesiášem podle přání našeho těla, naší psychiky, ale podle Otcovy lásky. Druhým důsledkem je, že ani pro ty, kteří se cítí být velmi zapojeni, zapojeni do života církve, není spása automatická. Přicházející spása není událostí podle kategorií tohoto světa. Spása však přichází skrze křest Duchem a ohněm, který nastává, když je nám dán jeho život, život Syna, abychom mohli žít své lidství podle Boha. Člověk je jediným tvorem, který nejenže dostal od Boha život, ale podle Boha dostal život prožívaný v důstojnosti syna, Božího dítěte.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
31.3.2023 Směřujeme ke Kristu, jemuž se chceme připodobnit v poslušnosti k Otci
24.3.2023 Jeho způsob smrti jim dá nahlédnout do pravdy o životě člověka
17.3.2023 Katechumenát po katechumenátu
10.3.2023 Najdeme svoji Jákobovu studnu?
3.3.2023 Velikonoční mentalitaNáš tip

Breviář

Kompletní online verze jezuitského breviáře v češtině

Na webu breviar.cz nyní můžete najít kompletní online verzi jezuitského breviáře v češtině. Ve spodní části stránky vyberte v roletce možnost „s vlastními texty jezuitského řádu (SJ)“ a stiskněte tlačítko „Potvrdit“.

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za oběti zneužívání
Modleme se za ty, kdo utrpěli újmu od členů církve: kéž v církvi samotné najdou konkrétní odpověď na svou bolest a utrpení.

Národní úmysl
Za chudé
Modleme se za ty, kdo jsou nejvíce postiženi zdražováním a energetickou krizí, aby se jim dostalo účinné pomoci.

více »

Nejbližší akce

Postní duchovní obnova


Velikonoční koncert


Setkání pro zájemce o Tovaryšstvo Ježíšovo


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro kněze


Duchovní cvičení


Radost evangelia Duchovní obnova pro lékaře a zdravotníky


Duchovní obnova pro seniory


více »

Kalendárium

Jezuité můžou přijímat i bratry

Výročí narození sv. Františka Xaverského


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil