Články / Názory Dnes je 14. 4. 2024  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Názory

         A     A     A

Ignác Loyola – zamilovaný do Ježíše Krista

Středa, 21.12.2022
Středa – dvacátého prvního prosince (Lk 1,39–45) 21. 12. 2022

Pavel Ambros

„Naše radost ze spojení s Kristem se dovrší, až přijde ve své slávě.“ Pokud život kohokoli z nás nemá cíl, stává se bezcílným. Co je cílevědomost? Postoj srdce, perspektiva, k níž se pozvedá. Pokud jde o naši přípravu na Kristův příchod, cestou se stává každá modlitba, která do sebe zahrne tento specifický, chtěně zvolený úmysl. V adventu to znamená prosit o milost, abychom se na setkání s ním připravili. Jak nejlépe? Tím, že se do něj zamilujeme.

Ignácova metoda modlitby je k tomu zvláště vhodná. Často zdůrazňuje důležitost toho, abychom – dříve než vstoupíme do naší osobní fáze modlitby – prosili Boha, našeho Pána, o to, co chci a po čem toužím. Tato žádost má být vztažena i na předmět dílčích rozhodnutí, z kterých se tvoří naše celoživotní volba. (DC 48). Dílčí kroky tvoří celistvost života tehdy, spojuje-li je tento životní cíl: setkání s Ním při jeho druhém příchodu. Zde jsou příklady milostí, o které v dílčích krocích můžeme prosit: „o hluboko pronikající bolest a slzy nad svými hříchy“ (DC 55); „abych nebyl hluchým k jeho volání, nýbrž ochotným rychle splnit jeho nejsvětější vůli“ (DC 91); „abych si vyvolil to, co je více k slávě jeho božské Velebnosti a spáse mé duše“ (DC 152); „bolest s Kristem, naplněným bolestmi, zkrušenost se zdrceným Kristem, slzy, vnitřní muka, která Kristus podstoupil za mě“ (DC 203); „abych byl veselý a hluboce se radoval z tak veliké slávy a radosti Krista, našeho Pána“ (DC 221); „vnitřní poznání tolika přijatého dobra, abych tím, že je zcela uznám, mohl Boží Velebnost ve všem milovat a jí sloužit“ (DC 233).

Jednou z nejkrásnějších milostí, o kterou Ignác během duchovních cvičení prosí, se nachází na začátku v prvním nazírání na vtělení. Zde se asi nejlépe ukazuje Ignácovo bytostně adventní naladění: „vyprosit si vnitřní poznání Pána, který se pro mne stal člověkem, abych ho více miloval a následoval“ (DC 104). Ignác miluje Pána Ježíše nade vše. Po svém obrácení si nedokáže představit, že by žil pod jiným praporem než pod praporem kříže! Podle něj by každý měl uvážit jedno: „že všichni, kdo mají úsudek a rozum, nabídnou k oněm námahám celou svou osobu“ (DC 96), být s Kristem tak, že na něj čekám.

Upřesnění, které uvádí Ignác, odhaluje jádro jeho adventní svatosti: prosit o to, co chci a po čem toužím. Zde je možné jen odkázat na slova apoštola Pavla: Všechno považovat za ztrátu kromě setkání s ním na konci časů (Flp 3,7–9).

Kristus si získal Ignácovo srdce, a proto ho chce a touží více milovat a ve službě svému věčnému Králi a Pánu všech věcí se chce více vyznamenat, „nabídnou k těmto námahám nejenom svou osobu“ a to, co má „větší cenu a větší hodnotu“ (DC 97). I my nepřestávejme v tomto požehnaném čase v něčem podobném: „Věčný Pane všech věcí, nabízím se Ti s Tvou přízní a pomocí před Tvou nekonečnou Dobrotou a v přítomnosti Tvé přesvaté Matky a všech svatých mužů a žen nebeského dvora: přeji si a toužím po tom a je to moje dobře uvážené rozhodnutí, když to jen bude k Tvé větší cti a chvále, napodobovat Tě ve snášení veškerých urážek, veškeré potupy a stejně tak chudoby, jak skutečné tak i duchovní, jestliže mě Tvá nejsvětější Velebnost chce vyvolit a přijmout k takovému životu a stavu.“ Láska totiž předpokládá více skutky než slova (DC 230), což naplňoval svým životem. Co bylo zdrojem tohoto věrného čekání na Pána? Nosil před svým duchovním zrakem ono IHS, svaté jméno Ježíš. To je ono vnitřní poznání, kterého se v adventu stále dotýkáme. (DC 104)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
12.4.2024 Čas spěchat dále, čas se vracet
5.4.2024 K čemu nás Slovo zve
30.3.2024 Kde je láska, tam jsou i oči
29.3.2024 Od „podívané“ k nazírání lásky Ukřižovaného a Vzkříšeného
28.3.2024 Obdarovaný Kristem předává plnost jeho tajemstvíNáš tip

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za docenění role ženy
Modleme se, aby ženám v každé kultuře byla přiznána jejich důstojnost a bohatství a aby ustala diskriminace, které v různých částech světa čelí.

Národní úmysl
Za nově pokřtěné
Modleme se za ty, kdo byli o Velikonocích pokřtěni, aby vytrvali v následování Krista.

více »

Nejbližší akce

Velikonoční koncert


více »

Nejbližší duchovní akce

Liturgické exercicie pro kněze


Duchovní obnova pro seniory


Duchovní obnova


Duchovní obnova pro mladé manžele


více »

Kalendárium

První jezuité posláni do Sieny a Parmy

Sv. Ignác prvním generálem

Příchod prvních jezuitů do Čech


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil