Články / Názory Dnes je 18. 6. 2024  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Názory

         A     A     A

Eberhard von Gemmingen SJ o papeži Benediktu XVI.

Úterý, 14.2.2023
Převzato z Jesuiten in Zentraleuropa

Pavel Ambros

Komentáře v hromadných sdělovacích prostředcích k úmrtí papeže Benedikta obvykle svědčí více o osobě komentátora než o zesnulém. Povětšinou představují osobní názor o tom, jak by katolická církev měla vypadat či jak oni vidí evangelium. Na tomto pozadí „hodnotí“ pontifikát papeže Benedikta XVI. Takže pozor! Z mého úhlu pohledu by komentátoři měli pojmenovat silné a slabé stránky zesnulého a skutečného hodnocení pontifikátu by se měli zdržet. Nezřídka jsou jejich teologické znalosti omezené, což odborník snadno rozpozná. Vnímají církev spíše jako organizaci, která musí dosáhnout svých cílů. Pokud se cílů nedaří dosáhnout, musí organizace změnit své cíle a přístup. Náboženství však nejsou zaměřena na úspěch či neúspěch měřitelný čísly. „Úspěch“ Ježíše Krista vzešel, řekněme jasně, ze „selhání“ na kříži. Náboženství nejsou založena na efektivitě, ale na základních přesvědčeních a formách života, ke kterým náboženství přivádí a ke kterým se člověk může, ale nemusí přihlásit.

Dovolte mi, abych představil své myšlenky o papeži Benediktovi.

Benedikt byl znamenitý teolog, mimořádný. Byl rovněž bystrý pozorovatel společnosti a jejího vývoje. V prvé řadě byl myslitelem, nikoli vůdčí osobností. Jeho kniha Úvod do křesťanství se stala celosvětovým bestsellerem v mnoha jazycích. Velmi četné jsou jeho projevy k akademikům, poslancům a lidem na odpovědných místech. Jako profesor byl zván na bezpočet přednášek. Zároveň dokázal v kázáních přesvědčivě vysvětlit evangelium každému myslícímu člověku.

Nejdříve bych rád uvedl Benediktova omezení:

Bylo by lepší, kdyby se papežem nestal, protože jako papež musel „vést“, bojovat proti opozici, dělat personální a materiální rozhodnutí. A tady to měl velmi těžké. Rozhodnutí, která musel učinit, ho trápila více než jeho předchůdce a pravděpodobně také byl odkázán na méně kompetentní poradce. I zde se projevila jeho plachost. Bál se, že udělá něco špatně. Ani úřad biskupa nebyl jeho šálkem čaje. Rozhodně se nechtěl stát papežem a také věděl, že to neodpovídá jeho schopnostem.

Jeho nepříliš rozvinutá znalost lidské povahy se projevila i v neuspokojivých personálních rozhodnutích. Jmenoval lidi do funkcí na základě důvěry v ně, a ne na základě jejich kvalifikace.

Své hlavní projevy si psal sám a pravděpodobně je nenechal zkontrolovat odborníky. Kritičtí korektoři by ho upozornili na pasáže, které později média nemilosrdně probírala. A vedly k hrubým dezinterpretacím.

Jeho pronikavý úsudek ve věcných záležitostech byl vykládán jako přísnost vůči lidem.

Vatikánské komunikační kanály nebyly a stále nejsou v pořádku. Vysvětlení a opravy ze strany vatikánských mluvčích proto často nebyly dostatečně rychlé a jasné. Náprava ve věci Kněžského bratrstva svatého Pia X. přišla příliš pozdě. Mnohá média byla stále „připravena skočit“, aby hledala a našla papežovy chyby.

Největší síla papeže Benedikta spočívala v jeho boji na poli intelektuálním: možnost spojení víry a rozumu

Především mu šlo o Evropu. Celý život se potýkal s osvícenstvím. Protiklad mezi vírou a rozumem byl velkým nedorozuměním. Víra není v rozporu s rozumem. Víra je něco jiného než rozum. Ti, kteří se rozhodli pro skok víry, uznávají, že tento skok je zodpovědný a v tomto smyslu rozumný.

Papež Benedikt XVI. dne 21. listopadu 2012 řekl: „Bůh totiž není absurdní, třebaže je mystériem. Tajemství samo není iracionální, ale překypuje smyslem, významem i pravdou. Pokud rozum nazírá tajemství a vidí tmu, není tomu tak proto, že by tajemství neobsahovalo světlo, ale spíše proto, že jej obsahuje příliš mnoho.“

Při jiné příležitosti řekl: „Jsem přesvědčen, že ve velkém lidském dobrodružství, které spočívá v pokusech o odhalení tajemství člověka a vesmíru, je naléhavě zapotřebí neustálého dialogu a spolupráce mezi světem vědy a světem víry, aby bylo možné budovat kulturu úcty k lidské osobě, lidské důstojnosti, lidským právům, budoucnosti naší lidské rodiny a udržitelnému rozvoji naší planety. Bez této nezbytné interakce opouštějí velké otázky lidstva sféru rozumu a pravdy a jsou ponechány napospas iracionálnu, mýtům a lhostejnosti, k velké škodě lidstva, míru ve světě a našeho konečného osudu.“ (8. 11. 2012)

I dnes stojí za to se s Benediktem seznámit a číst ho. Jeho myšlení také pomáhá snášet a možná i řešit těžkosti naší doby: Nestřídmost ve spotřebě, v ničení světa, v komunikaci, ve víře v ideologie a v násilí. Válka na Ukrajině je také válkou ideologickou. Kromě zbraní svět potřebuje především racionální myšlení a naději víry.


P. Eberhard Freiherr von Gemmingen-Hornberg SJ (4. 4. 1936, Bad Rappenau /Bádensko-Württembersko/) je německý jezuita. Po absolvování střední školy vstoupil Eberhard von Gemmingen do jezuitského řádu. Jak je u jezuitů zvykem, nejprve absolvoval tříleté studium filozofie a poté studoval katolickou teologii na Univerzitě Ludvíka Maxmiliána v Mnichově, na Univerzitě Leopolda Františka v Innsbrucku a na Univerzitě Eberharda Karla v Tübingenu. V roce 1968 přijal v Mnichově z rukou kardinála Julia Döpfnera svátost kněžského svěcení. Zapojil se do pastorační činnosti a přes otázku současných forem hlásání evangelia našel cestu k žurnalistice. V roce 1980 ho jeho řeholní představený uvolnil jako církevního zástupce v Druhém německém televizním kanálu (ZDF). Již v roce 1982 přešel do Rádia Vatikán. V letech 1982–2009 vedl německojazyčnou redakci Rádia Vatikán.


Převzato z Jesuiten in Zentraleuropa.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
18.6.2024 Papež František připravuje dokument o Nejsvětějším Srdci Ježíšově
10.1.2024 Chvilka nad Fiducia supplicans
25.10.2023 Směrem k církvi, která se modlí, je pokorná a naslouchá
23.10.2023 Pro naši hlubší účast na synodě ještě není pozdě
19.10.2023 Synodální církev od nejstarších křesťanských komunit až po současnostNáš tip

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za všechny, kdo jsou na útěku ze své vlasti
Modleme se, aby ti, kdo prchají před válkou nebo hladem a jsou nuceni podnikat cesty plné nebezpečí a násilí, našli v hostitelských zemích laskavé přijetí a nové životní příležitosti.

Národní úmysl
Za volby do Evropského parlamentu
Modleme se, aby poslanci zvolení do Evropského parlamentu respektovali přirozený řád vepsaný Bohem do stvoření a usilovali o opravdovou spravedlnost.

více »

Nejbližší akce

Víkend pro zájemce o jezuitský řád


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro řeholní sestry


Duchovní pobyt pro seniory


Duchovní cvičení pro řeholní sestry všech řádů a kongregací


Duchovní obnova pro všechny


více »

Kalendárium

Schází se 1. generální kongregace

Památka sv. Aloise Gonzagy

Úmrtí Jana Tesánka


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil