Články / Články Dnes je 28. 11. 2023  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Články

         A     A     A

Najdeme svoji Jákobovu studnu?

Pátek, 10.3.2023
Otec Pavel Ambros SJ nabízí myšlenky k 3. neděli postní

Pavel Ambros

Jak přistoupit k tak mnohovrstevnatém textu, jakým je dnešní evangelium? Je plné odkazů a významů! Můžeme vyjít z předchozí kapitoly Janova evangelia, v níž nacházíme tajuplný rozhovor Nikodéma s Ježíšem o tom, co znamená narodit se znovu z vody a Ducha Svatého. A dále spor nějakého žida s učedníky Jana Křtitele, proč vlastně křtí v místě, kde je hodně vody. Jan Křtitel zde mluví o Kristu jako ženichovi, který má nevěstu (Jan 3,29). V rozhovoru se Samaritánkou, která žízní po lásce, i když měla již pět mužů, zazní: „Ten, kterého máš teď, není tvůj muž.“ (Jan 4,18). Tato okolnost, že Kristus je ženich, který má nevěstu, se stává klíčem k pochopení radostné zvěsti pro letošní dobu postní. Dodejme: pro moji osobní dobu postní.

Žízeň lidského srdce a její neuhasitelnost snad není možné lépe dokumentovat než na příkladu této samařské ženy. Je to žízeň sahající do samotných kořenů lidského rodu, jak naznačuje významná poznámka o místě, kam Ježíš „musel“ jít: Jákobova studna a hrob Josefa Egyptského, jeho nejmladšího a nejmilovanějšího syna. Slovo musel, řecky ἔδει, odkazuje na jeho plán, na přesný záměr. Chtěl tam jít, stejně i ona žena. Dodejme: v naprosto nepravděpodobnou hodinu. A na místo, kdy před tím musela obejít dvě jiné studny. Stejný výraz nacházíme na jiném místě: „Copak to vše nemusel Kristus vytrpět?“ (Lk 24,26) „Musíte se znovu narodit.“ (Jan 3,7) „Tak se to musí stát.“ (Mt 26,54)

Mezi Kristem a člověkem je to vždy podobné: Ženich se setkal se svojí Nevěstou. Jeho láska nezná překážek! A nikdo neuhasí svoji žízeň, tak o tom hovoří příběhy všech lidí již od dob praotce Jákoba, dokud se jeho duše nestane Nevěstou pro svého Ženicha. Je to v pravé poledne, tedy v době, kdy Pilát představuje zástupům Krista se slovy: „Hle, člověk!“ (Jan 19,5.14) Bůh se obrací k bloudícím, hříšníkům, zavrženým, cizoložníkům, Samaritánům. Bůh miluje lidstvo takové, jaké je, cizoložné, zavržené, Bůh se projevuje jako tato láska, proto je zde.

Jan, když mluví o pěti mužích Samaritánky, nechce ji morálně zdevastovat. Ukazuje na jiný obraz: Izraelité se vydali uctívat bohy pěti národů, a proto asyrský král poslal obsadit samařská města (2Král 17). Zde je význam sdělení mít pět milenců: jde o lid, který se prostituoval, pětkrát zradil Boha s pěti různými bohy. Je nevěrný. Začíná myslet modlářsky. Co pro nás znamená myslet modlářsky? To znamená, že si myslíme, že nějaká jiná věc než milost daná při křtu je důležitější, že nějaká jiná láska je na prvním místě. Jednoduše již naše srdce není Snoubenkou pro svého Ženicha. Uvažujeme-li o své cestě k obnově křestního slibu při slavení Veliké noci, nevyhneme se otázce našeho svatebního šatu, který jsme darem dostali. Nemylme se a neklamme se: otázka modlářství se nás hluboce týká.

Co nám ukazuje dnešní evangelium? Můžeme najít svoji studnu pramenité vody, i když naše láska uschla. V Ježíši Kristu skutečně můžeme letos zakusit toto otevření člověka Bohu, otevření Bohu všeho, co je lidské. Hledáme-li Ženicha své duše, hledáme druhého naší lásky. A Bůh nikdy nepřichází pozdě ke studni, už tam čeká, chce tam jít a zastavit se, aby se s námi setkal. Jeho věrnost je nevyčerpatelnou žízní po našem přijetí.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
24.11.2023 Kristus s hluboce lidskou laskavostí
16.11.2023 Pohlédněme na druhé z jiné strany
10.11.2023 Pochodně prozíravých
3.11.2023 Ospravedlní nás snad loajalita k veřejnému mínění?
2.11.2023 Dušičkové zamyšleníNáš tip

Modlitba, která mi změnila život

Jim Manney

Pro mnoho lidí je modlitba dost obtížná záležitost. Co by se ale stalo, kdybyste objevili jednoduchou modlitbu, která to změní a přivede vás ke zdroji Boží přítomnosti ve vašem životě? Znalec spirituality Jim Manney představuje…
více »

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za papeže
Modleme se za Svatého otce, aby při plnění svého poslání i nadále s pomocí Ducha Svatého doprovázel svěřené stádo ve víře.

Národní úmysl
Za ty, kdo nežijí svou víru
Modleme se za ty, kdo nežijí podle svého křtu, aby je síla přijaté svátosti přivedla k činnému životu s Bohem.

více »

Nejbližší akce

Reportáž České televize o předání humanitární sbírky na Ukrajině


Adventní koncert


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní obnova pro seniory


Adventní duchovní obnova pro všechny


Duchovní obnova pro členy Matice svatohostýnské


Adventní duchovní obnova pro všechny


více »

Kalendárium

Památka Edmunda Kampiána, Roberta Southwella a druhů

Svátek sv. Františka Xaverského


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil