Články / Články Dnes je 1. 6. 2023  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Články

         A     A     A

Směřujeme ke Kristu, jemuž se chceme připodobnit v poslušnosti k Otci

Pátek, 31.3.2023
Otec Pavel Ambros SJ nabízí myšlenky k liturgii Květné neděle

Pavel Ambros

Kristův slavný vjezd do Jeruzaléma je spojen Betfáge, což znamená dům nezralého fíkovníku. Ježíš vchází do prázdnoty a vyčpělosti starých věcí. Židovský chrám, místo přebývání Hospodina uprostřed svého lidu, nahrazuje sám sebou. Chrámem je nyní srdce, výron Boží lásky uvnitř Trojice vůči všemu stvoření. Fíkovník, který by ho občerstvil, nenajde, je bez ovoce. Nejdříve vyžene z chrámu směnárníky a následně dá uschnout neplodnému fíkovníku. Divíme se, že může být těžké pro člověka přijmout Mesiáše, který si klade nároky čistoty srdce, našeho chrámu, a duchovní plodnosti, budoucnosti, která je vnořena do věčnosti?

Epizoda, kdy Ježíš posílá dva učedníky a říká: „Naleznete přivázanou oslici a s ní oslátko“ (Mt 21,2), je pro věřícího Žida živým předobrazem. Vybaví se mu ihned důvěrně známá okolnost. Jákob žehná svým synům a obrací se k Judovi se slavným proroctvím: „Nebude odňato od Judy žezlo, ani vláda od jeho nohou, dokud nepřijde ten, komu náleží; jemu se podřídí národy.“ (Gn 49,10) Po něm přijde Mesiáš, kterému on, Juda, ztělesněný Izrael, „přiváže oslíka k vinné révě, oslátko k úponku révy!“ (Gn 49,11) Juda ho přivázal, Kristus jej nechává rozvázat. Žezlo, vláda, přechází na něj a jeho duchovní potomstvo.

Osel je v bibli obrazem trpělivosti, pokory, mírnosti, služby. Je to zvíře práce, služby. A právě služba je to, co starý Izrael, Judu, svazuje. Vyprázdněná nábožnost sahá nejčastěji po moci a síle, služba druhým je pro tento typ zbožnosti svazující. Ježíš však přišel, aby sloužil.

Perspektiva Ježíše mění optiku vidění. Pozemské propočty obrací naruby. Dostává se zcela do rozporu s představami spojovanými po generace s mesiášskou dobou, s očekáváním mocného Mesiáše. „Hle, tvůj král k tobě přichází pokorný“ (Mt 21,5; Zach 9,9). „Byl poslušný až k smrti.“ (Flp 2,8) Vidíme ten rozdíl: učedníci odívají svými plášti Krista na oslátku, starý Izrael klade pláště na cestu pod jeho kopyta. Křesťan se bude oblékat do novosti Krista, ostatní přijmou otrockou poslušnost zanikajících věcí. Pro křesťana ztrácí zanikající svět svoji magickou sílu, pro ostatní se pozemské stává zdáním božského.

Otázka dneška tedy zní, jaká je naše představa Boha, jaká je naše představa Mesiáše, spásy. Zda je vázána na zářivý život, na všemocného Boha, který odstraňuje mocí všechny naše obtíže, nebo zda směřujeme ke Kristu, jemuž se chceme připodobnit v poslušnosti k Otci, a tím i nové svobodě dětí Božích.

Jak snadno špatně pochopíme gesta Božího hledání. Když se díváme v pašijích na utrpení celého světa v Kristu, jen stěží jsme sto zahlédnout slávu Boží. Cožpak nebývají pro nás pašije útrpným okamžikem, naprosto tragickou událostí? Kolik světla naše oči potřebují, aby zahlédly celou hloubku a smysl našeho zasvěcení Bohu.

Postní doba začala pokušeními, která ukazují, jak ďábel navrhuje vítěznou strategii, snadnou stránku; nyní vjezd do Jeruzaléma, vstup do umučení ukazuje ty, kteří spějí ke své porážce. Co bylo pro člověka prohrou, je v Kristu vítězstvím. Velikonoce jsou pro lidskou logiku prohrou, ale právě zde, v Kristem převrácené perspektivě vidění, se dotkneme logiky Boží. V ní je cesta, kde se skrývá celé bohatství života člověka podle Boha.


Foto: Ivan Dobrovolský.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
26.5.2023 Osmý den v nás
19.5.2023 Záře ve tváři Zmrtvýchvstalého
18.5.2023 Starý svět proměněn a přenesen do náruče Otce
12.5.2023 Přijímat lásku, jež k nám Bůh chová
5.5.2023 Ať se vaše srdce nechvěje!Náš tip

Breviář

Kompletní online verze jezuitského breviáře v češtině

Na webu breviar.cz nyní můžete najít kompletní online verzi jezuitského breviáře v češtině. Ve spodní části stránky vyberte v roletce možnost „s vlastními texty jezuitského řádu (SJ)“ a stiskněte tlačítko „Potvrdit“.

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za zrušení mučení
Modleme se, aby se mezinárodní společenství zavázalo ke konkrétním krokům k vymýcení mučení a zajistilo podporu obětem a jejich rodinám.

Národní úmysl
Za biřmovance
Modleme se za ty, kdo letos přijímají svátost biřmování, aby se stali šiřiteli radostné zvěsti.

více »

Nejbližší akce

Jakub Žákavec přijme kněžské svěcení


Absolventský Velehrad 2023


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro řeholní sestry


Duchovní cvičení pro všechny


Duchovní cvičení pro lékaře a zdravotníky


Duchovní obnova pro zrakově postižené a jejich příznivce


více »

Kalendárium

Úmrtí Floriana J. Bahra


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil