Články / Články Dnes je 1. 6. 2023  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Články

         A     A     A

Svatý Jan Nepomucký – kdy mluvit a kdy mlčet

Úterý, 16.5.2023
Otec Pavel Ambros SJ k svátku patrona České provincie Tovaryšstva Ježíšova

Pavel Ambros

Slavíme svátek svatého Jana Nepomuckého; kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech, patrona právníků a zpovědníků i zpovídajících, patrona České provincie Tovaryšstva Ježíšova a její dobré pověsti. Den to významný. Jen připomeňme: 16. května roku 1868 byl položen základní kámen k Národnímu divadlu, na které byl národ tak hrdý. Datum nebylo zvoleno náhodně. Odkazovalo na Jana a jeho roli v době baroka, kdy byl oprávněně považován (i zásluhou jezuitů) za českého světce uctívaného všude na světě: v Číně, Jižní Americe, a především v Německu. I tento malý příklad postačí k pochopení, jak jméno světcovo srostlo s kulturními a politickými dějinami národa. Proč byl tento den vybrán? Přenesme se v duchu do Prahy, do roku 1729, 16. května. Jsme před průčelím katedrály svatého Víta, kde stojí velké lešení. Pravda Boží vítězí! Znáte odněkud tato slova? Byla na prezidentské zástavě, kde bylo přeškrtnuto slovo Boží! Svatořečení svatého Jana zde bylo představeno jako vítězství Boží pravdy nad světským násilím, mocí a zvůlí. Po levé straně mohli všichni vidět nápis: Tempus tacendi, doba mlčení! Na pravé straně bylo možno přečíst: Tempus loquendi, doba mluvení. A uprostřed to nejdůležitější: Tempus extirpandi, doba vykořenění.

Svatí přicházejí do naší doby s výmluvnou řečí. Co nám říká svatý Jan Nepomucký? Časem mlčení je možno nazvat dobu vlastního života světcova, jednak údobí, které následovalo po jeho smrti až do jeho blahořečení a svatořečení. Prchlivý a domýšlivý panovník nemohl snést, že Jan, pražský generální vikář, byl věrný svému arcibiskupovi a nepostavil se proti němu. Navíc zastával nebezpečnou funkci královnina zpovědníka. Chtěl od něj získat pro sebe informace. A když Jan nepromluvil ani při mučení, tak napolo mrtvého ho nechal 20. března 1393 shodit do Vltavy. Velmi výstižně je svatý Jan přirovnáván pro své skálopevné mlčení ke skále, která vybíhá v širé moře, a ač vystavena zběsilosti rozpoutaných větrů a zvednutých vln, stojí bez pohnutí. Mlčení Janovo pokračovalo i po jeho smrti. Ze strachu před hněvem mocichtivých pánů nespravedlnost upadla do zapomnění. Justiční vražda nebyla nikdy potrestána. Kolik nás bolí věcí, o kterých nemůžeme ani mluvit. Kolik bolestí tohoto světa nebylo ani slyšeno. Nejvíce bolí, když musíme mlčet před těmi, kteří jsou nám nejblíž! Dnes potřebuje církev mnoho následovníků svatého Jana mlčenlivého. Kdo jím je? Služebník Velekněžského Ježíšova Srdce, tedy ten, kdo putuje k Ježíšovu Srdci, které neztrácí nikdy soucit s tímto zkoušeným světem. Trpělivé mlčení, láska k bližnímu, soucit s druhými se jedině mohou stát základem šťastnějšího soužití v národě. Máme dnes velký příklad tohoto druhu mlčení plného důvěry v papeži Františkovi. Nedejte na řeči, které šíří biřici dnešních dnů, kteří se skrývají za strážci svatých pravd a tradic.

Svatí přicházejí do naší doby s výmluvnou řečí. Co nám říká svatý Jan Nepomucký? Časem mluvení je doba, která v nás dozraje, abychom vydali svědectví. Jak dlouho Jan mlčel, o to více pak promluvil. Žádný český světec nemá po celém světě tolik soch a tak velikou úctu jako on. Překvapí vás, kde všude na mostě můžete najít odkaz na něj. Jen si představme: socha světce, napomínající svým ukazováčkem k mlčení, stojící na mostě, pod nímž plyne řeka, někdy tichá, jindy bouřlivě šumící, ale vždy skrývající hluboké tůně jakoby tajemství Janovo. Kolik zbožného vzrušení vzbudily tyto sochy na těchto místech v duších kolemjdoucích. Kolik generací přešlo ve zbožné vzpomínce kolem těchto soch! A ku kolika srdcím promluvily tyto sochy vybízející k mlčení! Služebník Kristova Velekněžského Srdce promlouvá tím, čím je. Vezměte jen rozdíl mezi poutníkem a turistou: Jak vchází do kostela? Copak nemluvíme už jen tím, jak vstupujeme do Božího chrámu? Jak proměnit výlet v pouť?

8

1. Zastav se, abys mohl stát před Bohem!
2. Dotkni se vody u vchodu kostela, aby ses očistil!
3. Udělej kříž, abys objal nebe i zemi!
4. Zajásej v srdci, když ti Otec, Syn a Duch Svatý otevírají své srdce!
5. Nech se obejmout, abys dostal oči a slova Božího dítěte!

Poté můžeš pozvednout rty k modlitbě nebo ztichnout před Slovem se vším, co zde v srdci přinášíš.

Svatí přicházejí do naší doby s výmluvnou řečí. Co nám říká svatý Jan Nepomucký? Každé vykořenění z blízkosti Boží lze zahojit. Každá křesťanská generace žije v dobových kulisách, v epoše, která chce vykořenit z jeho srdce přítomnost Boží! O co mají lidé dnes strach? Nesmíme nikdy zamlčet, že život člověka je vždy také zkouškou. Nejde jen o to, uchránit si zdraví, ale také o to, abychom přes všechno povinné úsilí o zdraví vlastně nevytěsnili z našeho rozvažování a důvěru v toho, kdo nás léčí a kdo nás uzdravuje! Doba vykořenění je vždycky nablízku. Lásku nám může vytrhnout ze srdce velmi snadno pokušení hromadit, vlastnit, mít moc, a především lež, když přesvědčujeme sami sebe, že to činíme z povinnosti a péčí dobrého hospodáře.

Co si můžeme dnes odnést z této slavnosti? Je čas mlčení, které je požehnané. Je čas mluvení, kdy musíme hledat slova i způsob, co říci. Ale je čas zkoušky, kdy se Služebník Kristova Velekněžského srdce vydá na pouť. Stojíme v proudu času jako nad řekou a máme se stát mostem, po kterém Kristus do tohoto světa přichází i dnes.


Foto: Svatý Jan Nepomucký, Simonskall, Severní Porýní-Vestfálsko. Svatý Jan Nepomucký, známka vydaná vatikánskou poštou v roce 1993.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
7.5.2014 Již sedmý ročník Svatojánské poutě se blíží
15.5.2013 Karlovo náměstí již pošesté ožije Svatojánskou poutí
18.5.2012 Pátá Svatojánská pouť je už za dveřmi
28.6.2011 Společenství u pražského jezuitského kostela zakončilo školní rok
11.5.2011 Svatojánská pouť na Karlově náměstí se blížíNáš tip

Breviář

Kompletní online verze jezuitského breviáře v češtině

Na webu breviar.cz nyní můžete najít kompletní online verzi jezuitského breviáře v češtině. Ve spodní části stránky vyberte v roletce možnost „s vlastními texty jezuitského řádu (SJ)“ a stiskněte tlačítko „Potvrdit“.

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za zrušení mučení
Modleme se, aby se mezinárodní společenství zavázalo ke konkrétním krokům k vymýcení mučení a zajistilo podporu obětem a jejich rodinám.

Národní úmysl
Za biřmovance
Modleme se za ty, kdo letos přijímají svátost biřmování, aby se stali šiřiteli radostné zvěsti.

více »

Nejbližší akce

Jakub Žákavec přijme kněžské svěcení


Absolventský Velehrad 2023


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro řeholní sestry


Duchovní cvičení pro všechny


Duchovní cvičení pro lékaře a zdravotníky


Duchovní obnova pro zrakově postižené a jejich příznivce


více »

Kalendárium

Úmrtí Floriana J. Bahra


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil