Články / Články Dnes je 8. 12. 2023  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Články

         A     A     A

Z kamínku Skála

Pátek, 25.8.2023
Otec Pavel Ambros SJ se zamýšlí nad texty 21. neděle v mezidobí

Pavel Ambros

Kristus klade otázku: „Za koho mě pokládáte vy?“ (Mt 16,15) hned poté, co dvakrát napomíná učedníky, aby se vystříhali kvasu farizejského a saducejského (Mt 16,11). Farizeové se oddělovali od druhých a vedli svá bratrstva k věrnosti a horlivosti v dodržování Zákona. Bránili se pohanským vlivům. Měli v sobě něco váženého, až přemrštěného. Jednali, jakoby měli v důsledku vlastních dobrých činů moc nad samotným Bohem. Farizejství je něco jiného: je to škraboška spravedlnosti. Nebyli oportunisté jako kněží či saduceové, které můžeme považovat za strůjce Kristovy smrti.

Kristus se dostává na citlivé pole veřejného mínění. Veřejným míněním se myslí pověst, fáma, hlas lidu, obecná reputace, souhlas lidu. U Lukáše je jedním z proroků, kteří vstali z mrtvých (Lk 9,19). Je to odpověď farizeů, kteří věří ve vzkříšení. U Marka a Matouše je jedním z mnoha starých proroků, jejich pokračovatelem (Mt 16,14). Můžeme zde zaslechnout skepsi saduceů, kteří těžili ze spolupráce s Římany, a prorocké myšlenky je musely zneklidňovat. Apoštolové říkají Kristu přesně to, co si myslí farizeové a saduceové, před kterými jim velmi jasně řekl, aby se měli na pozoru. Kvas farizejský a saducejský je stálé pokušení.

Matouš klade otázku jinak: Co říkají lidé na to, že já jsem Syn člověka? Vidí ve mně člověka podle Božího obrazu? Zahlédnou ve mně božského člověka? Jsem pro ně já – pravý člověk, já – Boží Syn? (srv. Dan 8,17). Můžeme vůbec takto o člověku smýšlet?

Kristus je jistě podobný velkým prorokům. Čím? Měl rysy Jana Křtitele, který přišel vydat svědectví o pravdě. Podobal se Eliášovi, který rozmnožil chléb a byl prorokem jediného Boha (Mt 6,24; Lk 16,13); proroka Jeremiáše (o něm mluví jen Matouš) připomíná šířením pokoje, solidaritou s lidem, úplným sjednocením s osudem lidu i nesením bolesti (srv. Jer 26,9.17; Mk 13,2; Lk 21,6).

Podobností je tedy mnoho, ale základním rysem je jistě naléhavost obrácení. Naléhavost distancovat se od těch záležitostí, které jsou kvasem saduceů a farizeů. Jejich kvas těsto kazí a chléb z něho kysne. Kvas dávných časů člověku nepomáhá pochopit, neumožňuje poznat novost života založeného na vzkříšení. Člověk nemůže vycházet ze starobylého, aby objevil nové. Proces je přesně opačný, začíná se od setkání s Kristem. Ten zjevuje Otce s jeho záměrem na počátku stvoření i dovršením všeho v Kristu. Odtud, z tohoto setkání, se odhaluje význam starých časů, starozákonní doby i zrod Božího lidu Nového zákona. Ze starého neobjevíme nové, protože staré potřebuje proměnu na způsob Krista.

Všimněme si Petrovy mistrovské odpovědi: „Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha“ (Mt 16,16), doslova životodárného Boha (ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ τοῦ ζῶντος), z něhož proudí život. Syna můžeme poznat jen v tomto proudění života, v Duchu (srov. Mt 11,27). Kristus se Petrovi odměňuje slavnostně znějícím příslibem: Jsi (budeš) blažen, jsi navždy blahoslavený (Mt 16,17). Již okouší tohoto životodárného Ducha, protože k tomuto poznání nemůže dospět nic, co je lidské, ani krev, ani tělo. Poznání spojené s životem Syna závisí pouze na přijetí zjevení. Naše víra totiž není intelektuální otázkou, ale je zkušeností života, života v Synu.

A Petr, který podobně jako Jonáš (Mt 16,17) dělal většinou pravý opak toho, co mu Pán přikázal, se nakonec obrátí. Co se stane? Petr (Πέτρος), kámen, s kterým lze tak snadno pohnout, se stane skálou (τὰ πέτρα). Kamínek se stane obrovskou skálou, pevným základem a východiskem. Stane se prvním kamenem položeným na skále víry, totiž na Kristu. Jiný základ být ani nemůže (1 Kor 3,11), jediná skála, na níž lze stavět (Ef 2,20).


Foto: Svatý Petr, ikona z 6. století, Sinajský klášter.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
8.12.2023 Mariánská dogmata přinášejí stále nové plody Ducha
1.12.2023 Božské není na prodej
24.11.2023 Kristus s hluboce lidskou laskavostí
16.11.2023 Pohlédněme na druhé z jiné strany
10.11.2023 Pochodně prozíravýchNáš tip

Modlitba, která mi změnila život

Jim Manney

Pro mnoho lidí je modlitba dost obtížná záležitost. Co by se ale stalo, kdybyste objevili jednoduchou modlitbu, která to změní a přivede vás ke zdroji Boží přítomnosti ve vašem životě? Znalec spirituality Jim Manney představuje…
více »

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za osoby se zdravotním postižením
Modleme se, aby lidé se zdravotním postižením byli v centru pozornosti celé společnosti a aby instituce podporovaly programy začleňování, umožňující jejich aktivní účast.

Národní úmysl
Za lidi bez naděje
Modleme se za všechny, kdo jsou zklamaní, unavení a bez naděje, aby pro ně bylo adventní a vánoční období časem nového světla.

více »

Nejbližší akce

Adventní koncert


více »

Nejbližší duchovní akce

Exercicie pro všechny


Kurz Společná cesta


Duchovní cvičení pro mládež JERICHO


Kněžské exercicie


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil