Články / Články Dnes je 17. 6. 2024  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Články

         A     A     A

Lidský um, nebo duchovní inteligence?

Pátek, 1.9.2023
Impulzy P. Pavla Ambrose SJ k 22. neděli v mezidobí

Pavel Ambros

Pocit, že jsme svědky okamžiku zrození, se rodí tehdy, když zmlkneme. Ježíš svým učedníků začal naznačovat svoji blízkou budoucnost. Petr vyznal, že Kristus je Synem živého Boha. Jejich počáteční vyznání má však daleko k pravému obrazu Krista. Pravdu o Mesiáši nelze pochopit pomocí lidských souřadnic, a to ani nábožensky propracovaných. Je zapotřebí srdce pulsující pro větší věci, hlubší pohled pro četbu našich tužeb, citlivost pro rytmus děje, a především stálé ladění ochoty nechat se inspirovat. Nepostrádám to podstatné? Překvapení, úžas a pokora před darovaným zjevením?

Celé starozákonní očekávání zůstává v jistém smyslu pevné. Zbožný žid dobře znal správné směřování Boží ekonomie spásy: vše se bude odehrávat v Jeruzalémě. V jeho očích je Město klíčové, spjaté se zaslíbeními. Bylo tolikrát zavržené, ale vždy znovu představné jako nový Jeruzalém. Ježíš jeho novost ukazuje z jiného zorného úhlu: na cestě do Jeruzaléma bude muset mnoho trpět. Od starších, což jsou ti, kdo udržují a řídí společenský ekonomický svět, a od velekněží, tedy těch, kdo střeží a udržují veškerou religiozitu, veškerý vztah člověka k Bohu a řídí a vykládají vztah Boha k člověku, a od zákoníků, tedy těch, kdo řídí doktrinální výklad zákona. Je cestou ke smrti, která povede ke vzkříšení z mrtvých. Je cestou pro ty, kdo nabízejí svůj život, aby dostali nový. Když Petr slyší tato slova, chce vymýtit, doslova vyhnat z Krista jeho způsob uvažování. Pro Petra jsou jeho slova démonická, odporují celé tradici toho, jaký má být Mesiáš: všemohoucí a jeho sláva je mocná, jeho pravice je mocná a všichni ho uvidí, všichni na něj budou čekat, všichni nepřátelé budou postaveni k podnoži jeho nohou. A všichni, kdo jsou s Bohem, budou mocní, bohatí a silní.

Kristus ho však rázně zastaví: nazývá svého vymítače satanem, protože myslí podle lidí (Mt 16, 23). Existuje způsob myšlení o Bohu, o spáse a životě člověka, o pravdě, který doslova s osobním potěšením „prodáváme“ jako ryze lidský, ale který má v sobě cosi satanského, co je nakonec namířeno právě proti Bohu, a tedy proti člověku samotnému.

Když Kristus říká, aby ten, kdo ho chce následovat, „vzal svůj kříž“ (Mt 16, 24), říká totéž, co říká Petrovi: „Vezmi svůj kříž“. Naše vize spásy nemůže být jiná než ta Kristova. Nebo snad ano? Kristus nám říká, že není nic krásnějšího než takováto nabídka srdce z naší strany. Je to svobodná nabídka, je to svobodné přilnutí. Kdo přilne svobodně, jde pozvolna za Kristem. Ne před ním! Ale následuje ho, upíná svůj pohled na Krista, vidí ho, jde, kráčí, spěchá za ním. Nejen k němu, ale v jeho stopách. Kdo přichází za ním, s tím bude Otec zacházet jako s ním. Kdo žije své lidství založené na vzkříšení, to znamená jako oběť lásky a z lásky, na toho bude Otec shlížet stejným pohledem, jímž se díval na Syna nesoucího kříž, zvedajícího břemeno, kráčejícího touto cestou. Toto pozdvihování kříže nám připomíná scénář o odsouzenci, který vzal kříž a vydal se směrem k místu ukřižování, a protože to byl ten, kdo nesl své odsouzení, byl vysmíván, urážen, bylo s ním špatně zacházeno. Ale bude s ním zacházeno stejně jako s ním, bude vzkříšen Otcem v Duchu Svatém. Lidský život, který prochází hrobem, je totiž životem žitým jako dar. Přijatý dar nás činí darem, učí nás žít z lásky. A láska zůstává navždy. To je logika spásy a je to radikální obrat lidské mentality, proměňuje lidský um v duchovní inteligenci. Ta umožňuje svědky okamžiku zrození. Před tímto zrozením když zmlkneme, ticho samotné nám otevře ústa, která budou volat: Přijď, Pane Ježíši. K tomuto Jeruzalému zvolejme dnes: vzhůru. „Tak toužím tě spatřit ve svatyni, abych viděl tvou moc a slávu.“ (Žl 63,4)


Foto: Bernadette Lopez, Jan vidí nový Jeruzalém sestupující z nebe (www.evangile-et-peinture.org).


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
14.6.2024 Moudrost a radost z vyhlížení Pána
7.6.2024 Kdo je skutečně mimo a kdo uvnitř prostoru vztahu a společenství s Ježíšem?
31.5.2024 Dar na cestu
24.5.2024 V Trojici si můžeme hrát před anděly
17.5.2024 Duch dává nahlížet z mnoha stranNáš tip

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za všechny, kdo jsou na útěku ze své vlasti
Modleme se, aby ti, kdo prchají před válkou nebo hladem a jsou nuceni podnikat cesty plné nebezpečí a násilí, našli v hostitelských zemích laskavé přijetí a nové životní příležitosti.

Národní úmysl
Za volby do Evropského parlamentu
Modleme se, aby poslanci zvolení do Evropského parlamentu respektovali přirozený řád vepsaný Bohem do stvoření a usilovali o opravdovou spravedlnost.

více »

Nejbližší akce

Víkend pro zájemce o jezuitský řád


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro řeholní sestry


Duchovní pobyt pro seniory


Duchovní cvičení pro řeholní sestry všech řádů a kongregací


Duchovní obnova pro všechny


více »

Kalendárium

Schází se 1. generální kongregace

Památka sv. Aloise Gonzagy

Úmrtí Jana Tesánka


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil