Články / Články Dnes je 8. 12. 2023  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Články

         A     A     A

Lidský um, nebo duchovní inteligence?

Pátek, 1.9.2023
Impulzy P. Pavla Ambrose SJ k 22. neděli v mezidobí

Pavel Ambros

Pocit, že jsme svědky okamžiku zrození, se rodí tehdy, když zmlkneme. Ježíš svým učedníků začal naznačovat svoji blízkou budoucnost. Petr vyznal, že Kristus je Synem živého Boha. Jejich počáteční vyznání má však daleko k pravému obrazu Krista. Pravdu o Mesiáši nelze pochopit pomocí lidských souřadnic, a to ani nábožensky propracovaných. Je zapotřebí srdce pulsující pro větší věci, hlubší pohled pro četbu našich tužeb, citlivost pro rytmus děje, a především stálé ladění ochoty nechat se inspirovat. Nepostrádám to podstatné? Překvapení, úžas a pokora před darovaným zjevením?

Celé starozákonní očekávání zůstává v jistém smyslu pevné. Zbožný žid dobře znal správné směřování Boží ekonomie spásy: vše se bude odehrávat v Jeruzalémě. V jeho očích je Město klíčové, spjaté se zaslíbeními. Bylo tolikrát zavržené, ale vždy znovu představné jako nový Jeruzalém. Ježíš jeho novost ukazuje z jiného zorného úhlu: na cestě do Jeruzaléma bude muset mnoho trpět. Od starších, což jsou ti, kdo udržují a řídí společenský ekonomický svět, a od velekněží, tedy těch, kdo střeží a udržují veškerou religiozitu, veškerý vztah člověka k Bohu a řídí a vykládají vztah Boha k člověku, a od zákoníků, tedy těch, kdo řídí doktrinální výklad zákona. Je cestou ke smrti, která povede ke vzkříšení z mrtvých. Je cestou pro ty, kdo nabízejí svůj život, aby dostali nový. Když Petr slyší tato slova, chce vymýtit, doslova vyhnat z Krista jeho způsob uvažování. Pro Petra jsou jeho slova démonická, odporují celé tradici toho, jaký má být Mesiáš: všemohoucí a jeho sláva je mocná, jeho pravice je mocná a všichni ho uvidí, všichni na něj budou čekat, všichni nepřátelé budou postaveni k podnoži jeho nohou. A všichni, kdo jsou s Bohem, budou mocní, bohatí a silní.

Kristus ho však rázně zastaví: nazývá svého vymítače satanem, protože myslí podle lidí (Mt 16, 23). Existuje způsob myšlení o Bohu, o spáse a životě člověka, o pravdě, který doslova s osobním potěšením „prodáváme“ jako ryze lidský, ale který má v sobě cosi satanského, co je nakonec namířeno právě proti Bohu, a tedy proti člověku samotnému.

Když Kristus říká, aby ten, kdo ho chce následovat, „vzal svůj kříž“ (Mt 16, 24), říká totéž, co říká Petrovi: „Vezmi svůj kříž“. Naše vize spásy nemůže být jiná než ta Kristova. Nebo snad ano? Kristus nám říká, že není nic krásnějšího než takováto nabídka srdce z naší strany. Je to svobodná nabídka, je to svobodné přilnutí. Kdo přilne svobodně, jde pozvolna za Kristem. Ne před ním! Ale následuje ho, upíná svůj pohled na Krista, vidí ho, jde, kráčí, spěchá za ním. Nejen k němu, ale v jeho stopách. Kdo přichází za ním, s tím bude Otec zacházet jako s ním. Kdo žije své lidství založené na vzkříšení, to znamená jako oběť lásky a z lásky, na toho bude Otec shlížet stejným pohledem, jímž se díval na Syna nesoucího kříž, zvedajícího břemeno, kráčejícího touto cestou. Toto pozdvihování kříže nám připomíná scénář o odsouzenci, který vzal kříž a vydal se směrem k místu ukřižování, a protože to byl ten, kdo nesl své odsouzení, byl vysmíván, urážen, bylo s ním špatně zacházeno. Ale bude s ním zacházeno stejně jako s ním, bude vzkříšen Otcem v Duchu Svatém. Lidský život, který prochází hrobem, je totiž životem žitým jako dar. Přijatý dar nás činí darem, učí nás žít z lásky. A láska zůstává navždy. To je logika spásy a je to radikální obrat lidské mentality, proměňuje lidský um v duchovní inteligenci. Ta umožňuje svědky okamžiku zrození. Před tímto zrozením když zmlkneme, ticho samotné nám otevře ústa, která budou volat: Přijď, Pane Ježíši. K tomuto Jeruzalému zvolejme dnes: vzhůru. „Tak toužím tě spatřit ve svatyni, abych viděl tvou moc a slávu.“ (Žl 63,4)


Foto: Bernadette Lopez, Jan vidí nový Jeruzalém sestupující z nebe (www.evangile-et-peinture.org).


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
8.12.2023 Mariánská dogmata přinášejí stále nové plody Ducha
1.12.2023 Božské není na prodej
24.11.2023 Kristus s hluboce lidskou laskavostí
16.11.2023 Pohlédněme na druhé z jiné strany
10.11.2023 Pochodně prozíravýchNáš tip

Modlitba, která mi změnila život

Jim Manney

Pro mnoho lidí je modlitba dost obtížná záležitost. Co by se ale stalo, kdybyste objevili jednoduchou modlitbu, která to změní a přivede vás ke zdroji Boží přítomnosti ve vašem životě? Znalec spirituality Jim Manney představuje…
více »

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za osoby se zdravotním postižením
Modleme se, aby lidé se zdravotním postižením byli v centru pozornosti celé společnosti a aby instituce podporovaly programy začleňování, umožňující jejich aktivní účast.

Národní úmysl
Za lidi bez naděje
Modleme se za všechny, kdo jsou zklamaní, unavení a bez naděje, aby pro ně bylo adventní a vánoční období časem nového světla.

více »

Nejbližší akce

Adventní koncert


více »

Nejbližší duchovní akce

Exercicie pro všechny


Kurz Společná cesta


Duchovní cvičení pro mládež JERICHO


Kněžské exercicie


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil