Jezuité a Brno

1.11.2014 

Město Brno vydalo sborník o dějinách brněnské jezuitské koleje

Počátkem letošního roku byl v Brně představen sborník Jezuité a Brno, který je výsledkem několikaleté práce interdisciplinárního týmu badatelů. Recenzi sborníku z pera církevního historika P. Miroslava Herolda SJ jsme ve zkrácené podobě otiskli v letošním třetím čísle bulletinu Jezuité, které vyšlo koncem října. Zde přinášíme její plnou verzi.


25. března letošního jubilejního roku Tovaryšstva Ježíšova byl v Rytířském sále Nové radnice v Brně představen sborník Jezuité a Brno. Sociální a kulturní interakce koleje a města (1578-1773). Kniha, vydaná v roce 2013 Statutárním městem Brno a Archivem města Brna, čerpá ze stejnojmenného symposia, které proběhlo v Brně ve dnech 16. – 17. října 2008 za spolupráce několika kulturně vzdělávacích institucí (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Moravská zemská knihovna, Archiv města Brna atd.) a pod záštitou tehdejšího provinciála České provincie jezuitského řádu, P. Františka Hylmara SJ.

Od sympozia ke sborníku

Symposium volně navázalo na konferenci Morava a Brno na sklonku třicetileté války (Brno 1995), na níž byl projeven zájem o historii brněnské jezuitské koleje a noviciátu. Další bádání k tomuto tématu časem přineslo natolik bohaté výsledky, že bylo možno uvažovat o jejich souborném představení veřejnosti. Vhodnou příležitostí se stalo výročí 430 let od nastěhování prvních jezuitů do objektu herburského kláštera v historickém jádru Brna (1578), kde potom řeholníci působili až do zrušení řádu v roce 1773.

Následná pětiletá prodleva mezi uskutečněním symposia a publikováním sborníku umožnila některým dílčím tématům „vyzrát“. Část příspěvků symposia byla upravena, přepracována či nahrazena na základě nových objevů, učiněných hlubším studiem dobových pramenů, literatury i dochovaných hmotných památek.

Působení koleje z pohledu různých disciplín

Sborník ve čtyřech částech přibližuje působení jezuitů nejenom ve městě Brně, ale i na připojených doménách, jako byla poutní místa Tuřany či Ostrá horka u Soběšic.

První část postihuje předbělohorskou éru činnosti brněnských jezuitů: výstavbu a první fázi výzdoby kolejního kostela Nanebevzetí Panny Marie v citlivém předivu vztahů s mecenáši (Lenka Češková), dále šíření potridentského katolicismu skrze propagaci kopií milostného obrazu Panny Marie Sněžné z Říma, z nichž ona pro české jezuity nejcennější byla uchovávána v kapli brněnského noviciátu (Ondřej Jakubec), nakonec pak významnou osobnost spojenou s brněnským noviciátem i zmíněnou kopií mariánského obrazu, jezuitského mučedníka a světce Edmunda Campiona (Petr Osolsobě).

Druhá část se posunuje po časové ose do druhé poloviny 17. století a přibližuje dva vybrané jezuitské kněze, kteří přišli do styku s brněnským řádovým domem, slavný učenec Bohuslav Balbín pouze epizodicky (Jiří K. Kroupa), Jan Dilát naopak velice pevně. Oba spisovatelé se v brněnském období dotkli mariánské úcty, Balbín tvorbou příručky pro tamní studentskou mariánskou kongregaci (Zdeněk Orlita – Vladimír Maňas), Dilatus sepsáním knížky pro poutníky do mariánské svatyně v Tuřanech (Jan Kvapil). Zajímavým pohledem do zákulisí vztahů tuřanského poddaného obyvatelstva k jezuitům, majitelům obce, je pojednání o sodalitě sv. Izidora, kterou pro tuřanské vesničany Tovaryšstvo zřídilo, aby zkvalitnilo jejich náboženský život (Zdeněk Orlita).

Třetí část se postupně posunuje do ještě mladšího období a upřednostňuje dílčí témata z dějin hudby (Obsazení kůru u brněnských jezuitů v letech 1676-1770, Jiří Sehnal; Feriální mše na brněnském jezuitském gymnáziu a latinský písňový repertoár v 17. a 18. století, Vladimír Maňas) a výtvarného umění (Jezuitská kaple na Ostré horce a malířská rodina Wohlhaupterů, Tomáš Valeš).

Závěrečný oddíl zpřístupňuje některé historické doklady k dějinám brněnského jezuitského domu, totiž pozoruhodné zápisky ekonomické povahy z r. 1703 (Jakub Jírů, Vladimír Maňas), bohatou obrazovou a fotografickou dokumentaci koleje, noviciátu a kostela (Lenka Češková) a tisk z roku 1678, vzniklý u příležitosti stého výročí existence téhož řeholního domu.

Cesta k dalšímu bádání

Sborník, inspirativní a rozmanitý vhled do vybraných fenoménů z historie konkrétního domu staré České provincie Tovaryšstva Ježíšova, je počinem, který otevírá široké pole badatelských možností do budoucna. Již úvod k této knize nezakrývá, že písemných pramenů k poznání dějin brněnských jezuitů je dochováno velmi mnoho, ba že se mezi nimi nacházejí prameny typologicky velice vzácné s porovnáním s dochovanými písemnými doklady k dějinám jiných jezuitských domů v Čechách a na Moravě.

Symposium ani sborník nemohly tento široký záběr ani zdaleka vyčerpat, úspěšně však naznačily, jakou cestou se ubírat. Brněnský jezuitský dům si pro významnou roli, kterou sehrál v celkových dějinách českých jezuitů a potažmo českých dějinách vůbec, zaslouží obsáhlejší, celistvé zpracování, které by ideálně mohlo být výsledkem interdisciplinární skupiny odborníků.


Miroslav Herold

Copyright © 2003-2018 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Všechna práva vyhrazena. provincie.boh@jesuit.cz.