Nový tvůrčí duch v přístupu k našemu poslání

5.8.2016 

P. Adolfo Nicolás SJ o očekáváních spojených s 36. generální kongregací

Mší svatou slavenou v neděli 2. října v podvečer bude v Římě zahájena 36. generální kongregace Tovaryšstva Ježíšova. Již před dvěma lety generální představený řádu Adolfo Nicolás oznámil, že má v úmyslu předložit kongregaci svou rezignaci. Na svobodném rozhodnutí členů kongregace pak bude, zda tuto rezignaci přijmou nebo ne. V krátkém rozhovoru otec generál hovoří o svých očekáváních spojených s nadcházející kongregací a nastiňuje, v čem se odlišuje od několika předchozích generálních kongregací.Průběh generální kongregace je samozřejmě v rukou Ducha svatého a volitelů, ale co obecně očekáváte od příští generální kongregace?

Rád bych od kongregace očekával to, co je správné od ní očekávat a co od ní realisticky očekávat lze. Po Druhém vatikánském koncilu bylo třeba znovu zformulovat řadu aspektů a dimenzí řeholního života, a k tomuto došlo na 31. až 35. generální kongregaci. Kongregace se ujaly tohoto úkolu a s větším či menším úspěchem změnily metodiku tak, aby zahrnovala tento aspekt nových časů v církvi.

Nyní se znovu můžeme vrátit k úkolům, které jsou vlastní kongregaci tohoto druhu a tak velkého počtu účastníků. Myslím si, že obecně se neočekává, že by kongregace sepisovala dlouhé dokumenty. Spíše zastupuje celé Tovaryšstvo při rozlišování, jak zdokonalit náš řeholní život a jak vylepšit naši službu církvi a evangeliu ve „službě duším“.

V této skutečnosti jsou obsažena má očekávání. Doufám tedy, že mezi plody kongregace budou patřit lepší řeholní život v duchu evangelia a nový tvůrčí duch v přístupu k našemu poslání.

Máte pocit, že tato kongregace se bude lišit od poslední kongregace, na které jste byl zvolen generálním představeným řádu?

Ano, myslím, že bude velmi odlišná. Časy se změnily a v Tovaryšstvu vládne nové vědomí toho, že potřebujeme smělost, fantazii a odvahu k tomu, abychom se ke svému poslání stavěli jako k části většího Božího poslání v našem světě. Máme také novou formuli, která ustavila nový způsob pojímání generální kongregace. Sejdeme až letos v říjnu, ale kongregace začala již v září roku 2015 zasedáním Přípravného výboru (září 2015) a Koordinačního výboru (prosinec 2015). To je velká změna a zajisté bude mít vliv na kongregaci.

Co by se stalo, kdyby kongregace hlasovala proti vaší žádosti o rezignaci?

To by opravdu bylo překvapení. Myslím si, že celé Tovaryšstvo si je vědomo toho, že tváří v tvář budoucnosti potřebujeme hbitost a odvahu a že pro Tovaryšstvo není dobré procházet obdobím nejistot, které doprovází poslední dva roky (či více let) služby každého generálního představeného. Konkrétněji, je na svobodném rozhodnutí generální kongregace, zda mou žádost o rezignaci přijme nebo ne. V případě, že ji nepřijme, bude kongregace muset zvolit vikáře, aby tak Tovaryšstvo zabezpečila pro nadcházející roky, během nichž se mé schopnosti jistě výrazně zmenší, což na sobě začínám pociťovat již v současnosti.

Promluví k 36. generální kongregaci také papež František?

Doufáme, že ano. Je to však na svobodném rozhodnutí papeže a mohu vás ujistit, že této svobody využije. Všichni doufáme, že ke kongregaci promluví a že jí vyjeví své pocity a starosti.

Rozhovor připravil P. Patrick Mulemi SJ, vedoucí oddělení PR a mediální komunikace na generální kurii Tovaryšstva Ježíšova v Římě.

Přípravu a průběh 36. generální kongregace je možno sledovat na jejích webových stránkách, kde se dozvíte i další informace nejen o generálních kongregacích Tovaryšstva.

Zdroj: SJWeb.

8

Redakce Jesuit.cz

Copyright © 2003-2018 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Všechna práva vyhrazena. provincie.boh@jesuit.cz.