Křížová cesta akademického malíře Vojmíra Vokolka

18.3.2019 

Pro postní meditaci zaslal P. Jan Rybář SJ

Vojmír Vokolek (1910 – 2001) byl český malíř, grafik, sochař a básník, který pocházel z Pardubic. Jeho nejvýraznějšími výtvarnými díly jsou kostelní fresky, k nimž psal originální průvodce ve formě velice specifických básní, jež bývají označovány jako básně fónické. Tvořil poezii i mimo rámec vymezený freskami. V závěru života vycházely z jeho ateliéru plastiky z plechu, štípaného dřeva a kamenů. Na stránkách hradu Pecka se o duchovním poselství jeho díla hovoří jako o "poselství naděje pro lidstvo, v našem zmateném, vyprázdněném, pragmatickém světě tak důležité... Laskavý nadhled a soucítění Vojmíra Vokolka s pozemským pachtěním lidstva byly vzácností, kterou lze těžko docenit."


CESTA


I.
ODSOUDILI TĚ A
MY SE TI KLANÍME
PROTOŽES NA KŘÍŽI
VYSVOBODIL SVĚT
Ty jsi řekl
Já jsem pravda
A nazvali tě lžiprorokem
A nazývají tě dnes mýtem
Odsoudili pravdu
Jinou dnes hledáme
Zavrhli dobrou zprávu
Lepší dnes posloucháme
Ukřižovali pravdu
Dej nám s tímhle pokoj
Zavraždili pravdu
Takovýhle fráze
Tímhle případem se
Přece dneska v našem
Termonukleárním věku
Už zabývat nebudem
Tímhle případem se
Přece dneska v našem
Termonukleárním věku
Bratři sestry
Celým tím procesem
Cesty životasmrti
Tváří v tvář pravdě
Se zabývat budem
Ty jsi řekl
Já jsem pravda
A nazvali tě?
A co je pravda?
Zdá se že je
Něco slyšet
Je na cestě
Je to slyšet
Ta dobrá zpráva
Je na cestě
Ta úplná pravda
Je na cestě
Ten opravdový život
Je na cestě
Je na cestě?
Je na cestě
Hlásá se nám
Je na cestě
Hlásí se nám
Jsem na cestě
Bratři sestry
Jsem na cestě
JEŽÍŠI NA CESTĚ
PŘED NÁMI
SMILUJ SE SLITUJ SE
NAD NÁMI

II.
VYDÁVÁŠ SE NA CESTU A
MY SE TI KLANÍME
PROTOŽES NA KŘÍŽI
VYSVOBODIL SVĚT
Ty jsi řekl
Já jsem CESTA
Cesta tvorů
Běh světa
Cesta života
Životem smrti
Do života
Života
A my jdem
S nákladem
Se táhnem
Ať chcem nechcem
Tak to jde ta odvěká
Dověká cesta
A není jiná
To je zákon
Odvěký dověký
Udělný zákon
A není jiný
To je zákon
Tak táhnem my živí
Ale ne úplně živí
Tak táhnem my mrtví
Ale ne úplně mrtví
Potomci ještě
V břichách matek
Předkové dávno
Na hřbitovech dětí
Tak neseni nesem
Tažení táhnem
Zezadu postrkováni
Přední postrkujem
Jedněmi požíráni
Druhé žerem
Biti bijem
Zabíjeni zabijem a
Zázrakem
Žijem pod
Odvěkým tím
Zákonem
Takto jsme my
Masa my
Všechno i sebe požírající
Lavina my a
Zázrakem zas
Novým skokem
Mohutněji se rozrůstající
Améba my
Tak takováhle
Je to cesta
Cesta ten had
Se plazí od
Stromu hada
Se klikatí
Se táhne a tak
Se táhnem my
My synové
Dcery Kaina
A my synové
Dcery Seta
Jedni s druhými
Mezi sebou
My Kainosetové
Promícháni
My Setokainové
Spolu táhnem
Po té zkrvavělé
Nekonečné
Cestě pomsty
Nekonečné
V tom nevysýchavém
Blátě šlapem
Jedni do druhých
Vražedně vrážíme
Jedni druhé dopředu vpřed
Vší silou strkáme
My masy neznámých
Obyčejných lidí
Postrkem postrkovaných
Se táhnem tak táhnem
My zapomenutí lidé
Z Indie a Brazílie
Vyhladovělí vyhlazovaní
Setáhnem taktáhnem
My Novoguinejci z neolitu
My trpaslíci z rovníku
Daleko vzadu zapomenutí
Setáhnematáhnem
A my lidé tykadla
Vpředu zapomenutí
Hladově do zítřků vysunutí
Setáhnematáhnem
My pozabíjení
V hekatombách ve válkách
My kostrouni v koncentrácích
Vyhlazovaní
Tak my likvidovaní i
Zlikvidovaní likvidátoři
My manipulovaní i
Zmanipulovaní manipulátoři
Setáhnematáhnem
My všichni my
Miliardy Tmy
Tmy a Tmy
Setáhnematáhnem
Postrkováni postrkujeme
Taženi táhnem
Biti bijeme bijema bijem
A tak setáhnematáhnem
Poprotáhlétáhlé
Cestě hadahlada
Na protáhlétáhlém
Dni náhle urychlovaném
Dnes prudce urychlovaném
Tažení hadehlada a
Začínáme hrozně vrávo
Rat a víc než kdy jindy se potá
Cet sematama sem
Atamsem do sebe vrá
Žet jak opilí se motat
A
I
Ty jdeš a
Vrávoráš
Začínáš se
Potácet
Sematamsem
Do nás vrážet
Jako opilej
Se motat
Mezi námi
S námi
JEŽÍŠI NA CESTĚ
MEZI NÁMI
SMILUJ SE SLITUJ SE
NAD NÁMI

III.
PADÁŠ POPRVÉ A
MY SE TI KLANÍME
PROTOŽES NA KŘÍŽI
VYSVOBODIL SVĚT
Ježíš padá
Padáme
Né to my
Padáme
Ježíš
Padá
Pod námi
K zemi
Na zemi před námi
Vysílený leží
Na tváři pod námi
Bez pohnutí leží
Ježíši propána vstávej
Dopak náš náklad ponese
Dopak nás odtud odnese?
Ježíši propána vstaň
Ježíš nás nese
My jsme na jeho hřbetě
Ježíš je soumar
A kramář je had
Tolikatolik počítá
Tolikatolik kusů
Převleků zrádců
Rudozelených hadrů
Egocentrických bláznů
Rudozlatých hadrů
Bohorovných kardinálů
Khakikrvavých hadrů
Megalomaniatických agresorů
Zamaskovaných hadrů
Nikde manipulátorů
Hádry kůže
Másky demáský
Modély módlý
Maskóti nadrůcí
Tolikatolik flašek
Marihuany a vodky
Kolikakolik zhroucených iluzí
Normálních i nenormálních nadějí
Tolikatolik součástí
Aparatůry aparátčíků
Aparatůry hromadných
Sdělovacích prostředků
Hádry kůže
Ilůzé dezilúzé
Mýtý ritý
Éxpó sexý
Tolikatolik balíků ix Zítřků
Tolikatolik ix Práva
Tolikatolik výtisků ix Svobody
Tolikatolik ix Pravdy
Hádrý kůžé
Cárý čárý přes
Últra útlý
Mátá páktý
A munice a munice
Tolikatolik beden
Minometů samopalů
Raket antiraket
Hádrý kůže
Cáry střévá
Hnátý mózký
Zúbý z húbý
A zlato a zlato
Tolikatolik prutů
Plutokratů antiplutokratů
Bičů národa
Hádrý kůžé
Průtý bičé
Řetězý řetízký
Prúhý dírý
A tohle všecko je na
Hřbetě jednoho
Na hrozně prohnutém
Hřbetě jeho
A tak v potu a pěně
Se potácí a vrávorá
Ta herka hada
Se potácí motá a my?
Přikládáme na ni
A jen tak hádáme
Unese to? Hí
Neunese to? Né?
A bijem ji po tlamě
Tlučem ji přes oči
Se smíchem a klením
S kytarou opilí a
Teď se zapotácí
Za smíchu a klení
Se poroučí k zemi
V pěně a krvi
Ježíši propána vstávej
Dopak náš náklad ponese?
Dopak nás odtud odnese?
Ježíši propána vstáň
JEŽÍŠI NA ZEMI
POD NÁMI
SMILUJ SE SLITUJ SE
NAD NÁMI

IV.
POTKÁVÁŠ MATKU A
MY SE TI KLANÍME
PROTOŽES NA KŘÍŽI
VYSVOBODIL SVĚT
Ježíši propána vstávej
Dopak náš náklad ponese?
Dopak nás odtud odnese?
Ježíši propána vstaň
A Ježíš se zase
Zdvihá jde dál
A potkává se
Svou matkou
Oči matky
Oči syna
Ta podoba
Matky v synu
Jakoby matce
Vypadl z oka
Ta podoba
Syna v matce
Jakoby synovi
Vypadla z oka
Ta podoba
Syna s matkou
Ježíši
Synu můj
Vím všechno
Nesu s tebou
To neřekla slova
V hrdle má sucho
To řekly oči
Ty její oči
Matko má
Neplač už
Jsme spolu
Jdu k Otci
To neřekla slova
V hrdle má sucho
To řekly oči
Ty jeho oči
A syn jde
Vleče se dál
I matka jde
Vleče se s ním
Teď Ježíš už zase
Se začíná potácet
Né to my
Se potácíme
A Ježíš
Se potácí
Pod námi
JEŽÍŠI NA CESTĚ
PŘED NÁMI
SLITUJ SE SMILUJ SE
NAD NÁMI

V.
POTKÁVÁŠ ŠIMONA A
MY SE TI KLANÍME
PROTOŽES NA KŘÍŽI
VYSVOBODIL SVĚT
Ježíš už zase
Se začíná potácet
Né to my
Se potácíme
A Ježíš
Se potácí
Pod námi
Jednoho člověka
Ranama donutili
Hej vystřídej ho
Nes mu ten kříž
A to jsme my
My Šimoni
Nemáme čas
Nemáme kdy
Šimon řekne malýmu
Nessitosám
Malý řekne menšímu
dejmistím pokoj
Menší řekne většímu
Sežersitosám
Nakonec si řeknou
Nicsenedá dělat
A takoví jsme my
Ať velcí Šimoni
Či malí čímani
Všichni jsme spokojeni
Tak takoví jsme my
Šimoni Šimoni
Malé příčiny
Stalini kati
A biti bijem
V řemeni zapřaženi
Taženi táhnem
Ať chcem nechcem
Takoví jsme my
Myši moni
Hitsta líní
Navzájem násilím
Popoháněni
K sobě připoutáni
Šimoni Šimonům
Nemilosrdní
Ježíši propána pomoz
Tohleto k životu není
Tohleto už není na nic
Už nemůžem dál
JEŽÍŠI NA CESTĚ
PŘED NÁMI
SMILUJ SE SLITUJ SE
NAD NÁMI

VI.
POTKÁVÁŠ VERONIKU
A MY SE TI KLANÍME
PROTOŽES NA KŘÍŽI
VYSVOBODIL SVĚT
Ježíši propána pomoz
Tohleto k žití není
Tohleto už není na nic
Už nemůžu dál
A člověk shodí
Na Ježíše kříž
To člověk prostě
Nemůže unést
Celou tu tíhu
Celou tu bídu
Lidstva člověk
Nemůže unést
A Ježíš zase
Se vleče dál a
Potkává se
S Veronikou
Propána jak to vypadáš
Utřu ti ten pot
Utřu ti ten prach
Utřu ti tu krev
A tváří v tvář Pravdě
Co vidíme?
Co vidíme
To vidíme
Vlastním očím
Nevěříme
Kameníme
Negativně pozitivní
Otisk potu
Negativně pozitivní
Otisk prachu
Negativně pozitivní
Negapozitiv krve
A to jsi ty Pravdo
Opravdu ty Pravdo?
Bezmocná moci
Kde je tvá moc?
Bez podoby bez obdoby
Kde je tvé tváře blesk?
A Ježíš už zase
Se začíná potácet
Né to my
Se potácíme
A Ježíš
Se potácí
Pod námi
JEŽÍŠI NA CESTĚ
PŘED NÁMI
SMILUJ SE SLITUJ SE
NAD NÁMI

VII.
PADÁŠ PODRUHÉ A
MY SE TI KLANÍME
PROTOŽES NA KŘÍŽI
VYSVOBODIL SVĚT
Ježíš padá
Padáme
Né to my
Padáme
A Ježíš
Padá
Pod námi
K zemi
Na zemi před námi
Vysílený leží
Nesmrtelný pod námi
Smrtelnými lidmi
Ježíši proboha vstávej
Bez tebe náklad neunesem
Bez tebe sebe neunesem
Ježíši proboha vstaň
JEŽÍŠI NA ZEMI
PŘED NÁMI
SMILUJ SE SLITUJ SE
NAD NÁMI

VIII.
POTKÁVÁŠ ŽENU A
MY SE TI KLANÍME
PROTOŽES NA KŘÍŽI
VYSVOBODIL SVĚT
Ježíši proboha vstávej
Bez tebe náklad neunesem
Bez tebe sebe neunesem
Ježíši proboha vstaň
A Ježíš se zase
Zdvihá jde dál
A potkává se
S těmi ženami
Propána ty tě zřídili
Ty kati ta zvěř
Rukama lomí
Plačte nad svými dětmi
Nad dětmi svých dětí
Nad pádem Jerušaléma
Jerušaléme Jerušaléme
A Ježíš už zase
Se začíná potácet
Né to my
Se potácíme
A Ježíš
Se potácí
Pod námi
JEŽÍŠI NA CESTĚ
PŘED NÁMI
SMILUJ SE SLITUJ SE
NAD NÁMI

IX.
PADÁŠ POTŘETÍ A
MY SE TI KLANÍME
PROTOŽES NA KŘÍŽI
VYSVOBODIL SVĚT
Ježíš padá
Padáme
Né to my
Padáme
A Ježíš
Padl
Pod námi
K zemi
Ježíši prokrysta
Zdvihni se vstávej
Jeneště jednou
Se vzpamatuj
Jeneště jednou
Nás vzpamatuj
Ježíši prokrysta
Zdvihni se vstaň
JEŽÍŠI NA CESTĚ
PŘED NÁMI
SMILUJ SE SLITUJ SE
NAD NÁMI

X.
ODSTROJUJÍ TĚ A
MY SE TI KLANÍME
PROTOŽES NA KŘÍŽI
VYSVOBODIL SVĚT
Ježíši prokrysta
Postav se stůj
Jeneště jednou
Se vzpamatuj
Jeneště jednou
Nás vzpamatuj
Jéžiši prokrysta
Drž se stůj
Zastavili ho
Svlékají ho
Zbavují ho všeho
Připravují si ho
Nahý němý
Nula nic
Beznadějná věc
A nic víc
Nic na sobě
Nic nemá nahý
Jen ta nahota
Je ještě jeho
Jen ty rány
Jsou ještě jeho
Jen trochu tý krve
Je ještě jeho
Jen ta propast nahá
Je ještě v něm
Jen ten výkřik propasti
Jen ještě v ní
Jen ten nevykřiknutý
Výkřik propasti
Je to poslední
Co vzkřikne z ní
JEŽÍŠI NAHÝ
PŘED NÁMI
SMILUJ SE SLITUJ SE
NAD NÁMI

XI.
PŘIBÍJEJÍ TĚ NA KŘÍŽ A
MY SE TI KLANÍME
PROTOŽES NA KŘÍŽI
VYSVOBODIL SVĚT
Něčí ruka
Ruka s kladivem
A Ježíšova ruka
Rány kladivem
Zase ruka
Ruka s kladivem
A jeho druhá ruka
Rány kladivem
Naše ruka
Ruka s kladivem
A jeho noha
Rány kladivem
A jeho druhá
Rány kladivem
Se rozléhají
Strome kříži
Teď jsi tělem
Ježíše Krista
Spasitele
Ježíši Kriste
Teď budeš křížem
Křížem světa
Spasitelem
Ta hora lebka
Se rozduněla
Temně
Je slyšet rány
Na dutou lebku
Země
JEŽÍŠI PŘIBÍJENÝ
PŘED NÁMI
SMILUJ SE SLITUJ
NAD NÁMI

XII.
PÁN JEŽÍŠ UMÍRÁ A MY
MY SE TI KLANÍME K ZEMI
ZATOŽES NA TOMHLE KŘÍŽI
ZACHRÁNIL TENHLE SVĚT
Rozhlédněme se kolem
Bratři sestry
Je přece jaro a
A co vidíme?
Tady z kmene života
Utíká život
Tady z kmene života
Míza a krev
Se mísí kane
Z ran těla stromu
Na lebku Adamovu
V kořenech stromu
Ty jsi řekl
Já jsem Život
Závratný Život
Životů všech
Závratná realita
Reálů všech
Pulzace ix atomů
Ix nebeských těles
Rotace nepochopitelných rychlostí
Pulzace nepochopitelných srdcí
Blikání blesků blesků
V šedé kůře mozků
Výšlehů výkřiků
Chaosu jasu
Odvratů zvratů
Návratů života
Na odvratných zvratných
Klikatých cestách
Národů rodů
Zvířat mikrobů a
Celou tu závratnou
Realitu vůbec
Není možné obsáhnout
A
Ty tady umíráš
Slunce našeho života
Ukřižované slunce
Ty jsi řeklo
Já jsem Alfaomega
Začátek konce
A to je porod
Konec začátku
A to je smrt
Začátek bez konce
A to je věčnost
A celé to závratné dění
Tu závratnou zapletenost
Pletiva životů jsoucích
Bylých a budoucích
Tu propleteninu kauzalitu
Příčin následků
Následků příčin a
Prapříčiny následků
To světélkující vlnobití
Porodů smrtí
Smrtí porodů a
Praporodu smrti
Tu fosforeskující strukturu
Vzniků zániků
Zániků vzniků a
Pravzniků zániků
Celou tu simultaneitu
Začátků konců
Konců začátků a
Prazačátků konců
To vůbec není možné
To nikdo nemůže
Nikdy pochopit
A
Ty tady umíráš
Slunce našeho života
Ukřižované slunce
Pravdy
Reality
Integrity
Totality
Jednoty hmoty
Antihmoty
Pospolitosti vody ohně
Vzduchu země
To všecko kosmická tvá láska
Láskou pohromadě drží
V koruně větevnatého
Stromu života
To všechno až nelítostná tvá láska
Láskou až dosud drží
V koruně rozervaného
Stromu poznání a
Protože ty tady rozpřaženě visíš
Všecko pohromadě ještě držíš
A ty tady chceš viset
Do konce všeho viset
Uprostřed celého toho
Hrůzy i divů plného dění
Sjednocovateli
Horního i dolního světa
V meziprostoru
Mezi horním a dolním světem
V mezičasoprostoru
Mezi nebytím a bytím
Usmiřovateli Otce
A jeho agresivních dětí
Otce Tvůrce
Všech tvorů a tvarů
Nabitých nesmírnou
Vesmírnou energií
Ve sluncích i mozcích a
A ty
Ty tady teď
Hasneš Hó
Slunce mýho
Života
Řeklo
Slunce
A
Hasne
Co tady?
Cotady?
Acotady?
Cotady?
Řekli
Hvězdy
A?
Elí
Elí

Kdo volá?
Jéžišikryste
Ty umíráš
Hó slun
Cemý
Hó živó
T
Zaplanulo
Ještě slunce
Než
Zhaslo
Cota
Dyco
Tady
C
Ztřpytily se
Ještě hvězdy
Než zhasly
Čiró
Čirý
Čiró
Čirý
Oceán
Čiró
Oceán
Čirý
Věčnost
Čiró
Bez kon
Čirá
Čiroá
Čiroá
JEŽÍŠI TYS UMŘEL
PŘED NÁMI
SMILUJ SE SLITUJ SE
NAD NÁMI

XIII.
LEŽÍŠ NA KLÍNĚ MATKY A
MY SE TI KLANÍME
PROTOŽES NA KŘÍŽI
VYSVOBODIL SVĚT
Už skoro ani na krok
Nic není vidět
Nic není slyšet
Taková tma
Mrtvý je na
Klíně matky
Mrtvý je Ježíš
Jakomrtvá matka
Nic není vidět
Nic není slyšet
Taková tma
tma a tma
To veliká matka noc
Zalehla dítě den?
To silné slunce už
Nemá sílu svou?
Taková tma
Takový žal
Nic není vidět
Nic není slyšet
Kde jste vy duchové bílí
Kde je váš žalozpěv?
Kde jsi jen jedno hvězdo sirko
Ze záplavy světel
Zpěvy andělů
Z té tamté noci
Hosana noci
Plápolající?
Nic není vidět
Nic není slyšet
Taková tma
Takový žal
Co zbylo tady
V téhleté noci
Z celé tamté slávy
Té tamté noci
Na místě slunce
Lebka
Tma a
Žal
JEŽÍŠI MRTVÝ
PŘED NÁMI
SMILUJ SE SLITUJ SE
NAD NÁMI

XIV.
POHŘBÍVAJÍ TĚ A
MY SE TI KLANÍME
PROTOŽES NA KŘÍŽI
VYSVOBODIL SVĚT
Taková tma
Nemožná už tma
Tma a tma
Pohřbívají ho
Takovou tmu
Nemožnou už tmu
Neviděla noc
Přisunují kámen
Nažrala se tma
Nažrala ses tmo
Pohřbilas ho
Se vším je ámen
Jakoby kámen
Překlopil svět
Běda běda
Bědujem
Jakoby Bůh
Nad takovýmhle světem
Mávl rukou
Řekla noc
Jakoby Bůh
Nad tímhle světem
Mávl rukou
Buď tma
A jakoby Bůh
Nad tímhle světem
Mávl znova rukou
A?
Buď světlo
Já jsem Světlo
Světlo volá
Svítá je den
Utřete si slzy
Bratři sestry
Protřete si oči
Svítá je den
Ale my jdem
Jdem a jdem
S tím svým Kam
Kamenem
S tímhle svým Odkud-kam
Kamenem
Pořád a pořád
Se táhnem
Táhni nás táhni
K sobě Bože
Pomoz nám trochu
Trošku Otče
Jít k tobě za světlem
Za Ježíšem
Protřete si už
Pořádně oči
Je přece den ten den
Nový svítí
Nám na cestu náš den
A my zas jdem
A tak jdem
Iprokrysta
Jdem s né už tak hrozným
Kampakkamenem
Né už tak pronic
Zanic životem
Živote ano
Jdem už jdem
Anoživotem
Kameni ano
Jdem už jdem
S anokamenem
Noc co noc životem
V rozporech
Proměňovanějším a
Proměňovanějším
Den co den životem
V proměnách
Divuplnějším a
Divotvornějším
Atak ať nám dobře
Nebo hrozně
Bratři a sestry
Zástavu kříže
Tu přece máme
Slova známe
Atak se zpěvem
Pod křížem
Pozor tam né
Pořád rovně
Se zpěvem
Za světlem
K tobě Otče
Rovné rovně
A za Ježíšem
Za Ježíšem
JEŽÍŠI SVĚTLO
OTCE PŘED NÁMI
JEŽÍŠI CESTO
K OTCI PŘED NÁMI
ŽIVOTE
ŽIVOTA
ŽIVOTŮ
ŽIVÝCH
OTČE NÁŠ
Za nic víc ti
Nemůžem děkovat
nežli za to
Žes nám poslal
Svého syna
Syna člověka
Aby syn člověka
Ukazoval člověku
Cestu a Syn člověka
Ukazuje na svou hruď a
Na každého volá
Já jsem ta cesta
Na každého volá
Já jsem ta pravda
Na všecky volá
Já jsem život a
Tak nám Syn člověka
Ukazuje cestu
Tak nám Syn člověka
Poodhaluje pravdu
Tak nám Syn člověka
Předžívá život a
Tak my co jsme tady
Tě dneska prosíme
V téhle večerní hodině
Na tomhletom místě
Zemského povrchu
Ať jsou naše oči
Už upřeny
Porát aporát jen
Na tvého Syna
Protože jen tak
Vidíme tebe
Neviditelného
Našeho Otce
Ať neztratíme
Cestou necestou
Z očí cestu
Tu pravou cestu
Ať neztrácíme
Cestou necestou
Z myslí pravdu
Tu plnou pravdu
Ať nepoztrácíme
Cestou necestou
Život k tobě
OTČE NÁŠ
OTČE NÁŠ
Za nic víc ti
Nemůžem děkovat
Nežli za to
Žes nám poslal
Svého Syna
Syna člověka
Aby syn člověka
Ukazoval člověku
Cestu a Syn člověka
Ukazuje na sebe a
Volá a volá
Já jsem ta cesta
Já jsem cesta
To já jsem ta cesta
Já jsem cesta
A člověk jde
Jde a jde
Porád jde
A padá
Zdvihne se jde
Jde a jde
Ještě jde
A padne
I Syn člověka jde
Jde a jde
Porád jde
Teď padá
Zdvihá se jde
Mizí a
Támhle jde
Vpředu zas
A tak my jdem
Jdem a jdem
Porád jdem a
Padáme
A tak tě prosíme
O sílu jít
Padat zdvihat
Se a jít
Za Bratrem člověka
Jít padat
Zdvihat se jít
A stoupat
Nahoru
Na Horu
Hor k tobě
OTČE NÁŠ

Zdroj: Wikipedia. Hrad Pecka.
Foto: Hrad Pecka (expozice V. Vokolka).

Alena Rousová

Copyright © 2003-2020 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Všechna práva vyhrazena. provincie.boh@jesuit.cz.