Jak prožiji letošní Velikonoce aneb šest kroků k obnově křestního vyznání (1)

23.3.2020 

Malý „seriál“ osobní přípravy na Velikonoce

P. Pavel Ambros SJ připravil sérii meditací, které mohou dobře posloužit k prožití postní doby, a v důsledku toho i Velikonoc.


Postní doba a příprava na Velikonoce jsou pro nás připraveny zcela jinak. Učíme se žít ze stálých účinků slavení svátostí a eucharistie v srdci. Srdce nás spojuje s Kristovou obětí na kříži, která se slaví po celém světě různým způsobem. Většině z nás je odňata možnost osobní přítomnosti na slavení mše svaté. Mnozí využívají dobrodiní moderních technologií. Bůh nás uvádí do zkoušky, která v nás může objevit i jiné možnosti. Láska je vynalézavá. Jednou z nich je možnost vstupovat do zátiší svého srdce a nechat zde pracovat Slovo. Kristus mluví a hovoří, dejme mu větší šanci. Nabízíme krátkého průvodce dobou postní, který nás může přivést k tomu, k čemu doba postní připravit má. Připomeňme jeden z vrcholných okamžiků velikonočních svátků:

Všichni vstoje a s rozsvícenými svíčkami v rukou obnoví křestní vyznání. Kněz promluví k věřícím těmito anebo podobnými slovy:

My všichni máme účast na Kristově vítězství nad smrtí: Neboť křtem jsme byli spolu s Kristem pohřbeni, abychom s Kristem vstali k novému životu. Proto nyní vykonejme to, nač jsme se čtyřicet dní připravovali, a obnovme své křestní vyznání: Zřekněme se ducha zla a vyznejme víru v Krista Ježíše, zřekněme se hříchu a slibme, že chceme sloužit Bohu v jeho svaté církvi.

Šest kroků k obnově křestního vyznání vede po cestě víry, která má v době postní svůj dobře vypracovaný cestovní plán. Liturgie jej nabízí, člověk se k němu musí přihlásit. Na tuto cestu může vstoupit jen ten, kdo splňuje tři základní předběžné podmínky:
a) musí projevit touhu a odhodlání vstoupit do školy, kdy jej Bůh sám vede prostřednictvím církve. Přibližuje se k církvi jako k té, která je moudrá, „ví“, „zná“ a „umí“ vzdělávat. Přihlásí se tím, že se rozhodne prožít intenzivněji dobu postní,
b) přijme tuto školu své přípravy jako nejdůležitější, „životně“ důležité období svého života, dává jí přednost před vším ostatním,
c) přijme cestu očišťování a zasvěcování do křesťanské praxe, jak mu ji nabízí liturgie: otevírá se hlásání, přijímá Slovo a vnímá jeho působení ve svém srdci, odvrací se od hříchu a přiklání se k Božímu působení v sobě, nachází vazbu mezi tím, co prožívá, a mezi tím, co vyznává ve vyznání víry, přijímá svátosti a spolupracuje s dary Ducha, které obdržel.

Zde navrhovaná šestice kroků je navržena jako „vzpomínka“ na katechumenát a tvoří ji jednotlivé neděle doby postní. Vychází z těchto základních východisek:

Stát se křesťanem, to vyžaduje už od apoštolských dob projít cestu uvedení do křesťanského života v několika úsecích. Tuto cestu lze urazit rychle nebo pozvolna. V každém případě v ní musí být některé podstatné prvky: ohlášení slova, přijetí evangelia, které vede k obrácení, vyznání víry, křest, vylití Ducha svatého, přistoupení k svatému přijímání. (KKC 1229)

Kde se křest dětí stal běžně rozšířenou formou slavení svátosti, tam se toto slavení sloučilo v jediný úkon, který zahrnuje velmi zkráceně přípravné úseky uvedení do křesťanského života. Pro tuto svou povahu vyžaduje křest dětí katechumenát, který se prodělává po křtu. Nejde jen o to, že je nezbytné poučování po křtu, nýbrž že se musí rozvíjet křestní milost spolu s růstem osoby. To je vlastní oblast katechismu. (KKC 1231)

Osobní cestovní plán

1. neděle postní: Ježíš se čtyřicet dnů postí a je pokoušen (Mt 4,1–11),
2. neděle postní: Proměnění Páně na hoře (Mt 17,1–9),
3. neděle postní: Ježíš a samařská žena (Jan 4,5–42),
4. neděle postní: Uzdravení slepého (Jan 9,1–41),
5. neděle postní: Vzkříšení Lazara (Jan 11,1–45),
6. Svatý týden

Květná neděle: Pašije o Kristově utrpení: 1. Ježíšovo zatčení v zahradě (Jan 18,1–11),
Pondělí Svatého týdne: 2. Identita mistra a identita učedníka (Jan 18,12–27),
Úterý Svatého týdne: 3. Ježíš před Pilátem (Jan 18,28–19,16),
Středa Svatého týdne: 4. Ježíš na Golgotě (Jan 19, 17–37),
Čtvrtek Svatého týdne – Zelený čtvrtek: 5. Poslední okamžiky na Golgotě (Jan 19, 25–37),
Pátek Svatého týdne – Velký pátek: 6. Tajemství nové Evy (Jan 19, 25–37),
Sobota Svatého týdne – Bílá sobota: 7. Návrat do zahrady (Jan 19,32–42).

Metoda přípravy vychází z rozjímavého přístupu posvátných textů. Pomocí může být lectio divina jakožto nezbytný faktor duchovního života každého věřícího. Benedikt XVI., Verbum Domini, 86–87.


Text ke stažení naleznete ZDE.

Foto: Vladimír Urbánek.

Pavel Ambros

Copyright © 2003-2020 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Všechna práva vyhrazena. provincie.boh@jesuit.cz.