Kristova křížová cesta

17.2.2021 

Z promluvy P. Adolfa Kajpra SJ z 26. února 1950

Otec Kajpr nás učí, jak se správně zamýšlet nad Kristovým utrpením.


Nyní je doba postní, doba, která nás nabádá, abychom se nepouštěli do filosofických úvah o nových tajemstvích, nýbrž abychom se zamyslili prostě nad trpícím Kristem, nad jeho křížem, jenž v těchto postních dnech naléhavěji než kdy jindy si zasluhuje naší pozornosti. Ne že by kříž nebyl tajemství. Vždyť on je tajemství všech tajemství. Nejde však o to, hlubokomyslně zkoumat, proč Kristus chtěl trpět a jak mohl trpět a o podobné jiné otázky, nýbrž nechat na sebe prostě působit fakt, že někdo, kdo je veliký a svatý, kdo je můj Bůh a Stvořitel, vzal toto všechno na sebe pro mne a myslil při tom na mne. Umučení Páně je největší a nejdojemnější dění, jež se kdy na naší zemi událo. Nikdy o něm nemůžeme přemýšlet příliš mnoho, nikdy nemůžeme litovat, že jsme mu věnovali příliš mnoho svého času.

Zamysleme se nad umučením Kristovým tím způsobem, že se s ním vydáme na jeho křížovou cestu. Každý ji znáte. Nebudu vám mnoho vykládat o jejím historickém vývoji, o tom, zda všechna zastavení se stala právě tak a v takovém pořadí, jak nám je dnešní křížová cesta předvádí. Je jasné a jisté, že Kristus po křížové cestě šel a že na jejím konci za nás zemřel. To stačí, toho je vrchovatě dost. Kdykoliv se zamýšlíme nad utrpením Krista Pána, mějme vždy na mysli, že je to pravý Bůh. Nejde nám přece o pouhé rozněžnění a o trochu zbožného citu, který v nás snad vznikne při pohledu na trpícího hodného a nevinného člověka. Kristovo utrpení nás zajímá jedině proto, že je to Boží utrpení a všecko ostatní lidské utrpení má také jenom proto smysl, že se podobá utrpení Syna Božího, že je ve vztahu k němu. Jen proto, že ten, jenž zde trpí, je Bůh, je každé jeho gesto pro nás drahocennější a směrodatnější než knihy slavných filosofů. Právě proto také každý jeho krok a každé jeho gesto otřásá, a mělo by otřásat naším obvyklým nazíráním na život, jako otřásaly kdysi údery berana hradbami obléhaných pevností. Jen z jeho jednání se musíme učit, co je opravdu velké, dobré a krásné. „Mé myšlenky nejsou vaše myšlenky a mé cesty nejsou vaše cesty.“ Tak mluví Bůh u proroka. Nikde snad to nevidíme názorněji než na křížové cestě.

Dějiny znají různé cesty a mluví o nich obšírně: cesty objevitelů, cesty dobyvatelů, cesty triumfální. Křížová cesta se zdánlivě naprosto ztrácí ve stínu těchto velkých, slavných cest, svět se o ni pramálo staral ve chvíli, kdy se konala, a přece žádná jiná cesta nezasáhla do světových dějin mocněji než ona. Všechny ostatní slavné cesty se staly mrtvou knižní veličinou, kdežto tato cesta je dodnes zdrojem síly a útěchy a bude jím do konce věků pro každého, kdo věří v pravé hodnoty životní. Kéž bychom i my dovedli v křížové cestě hledat a nalézat tyto pravé hodnoty životní!


Zdroj: Adolf Kajpr, Ministerium verbi (Kázání o mši svaté, o posledních věcech člověka a o rozličných aspektech víry), k vydání připravil Vojtěch Novotný, Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017, s. 489-490).
Foto: Alena Rousová.

Alena Rousová

Copyright © 2003-2021 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Všechna práva vyhrazena. provincie.boh@jesuit.cz.