Úmysly Apoštolátu modlitby na měsíc prosinec

30.11.2021 

Krátké úvahy jezuitského teologa P. Pavla Ambrose

Evangelizační úmysl: Modleme se za katechety, kteří jsou povoláni zvěstovat slovo Boží, aby ho dosvědčovali s odvahou a tvořivostí, v síle Ducha Svatého.

Papež František svým rozhodnutím (Antiquum ministerium) ustanovil 10. května 2021 novou službu v církvi, službu katechety. Určitě se budeme těšit na oficiální český překlad, protože služba katechety je budoucností církve. Je službou laiků, kteří v ní mohou najít své povolání svěřené Bohem prostřednictvím církve.

V církvi existuje mnoho povolání a služeb, které proto, že jsou neseny stejným Duchem, tvoří pozoruhodnou jednotu v různosti. Církev poznává, že Bůh v ní působí i „ve službě mužů a žen, kteří, poslušni působení Ducha Svatého, zasvětili svůj život budování církve.“ (2) Naplňuje se tím důležitý úkol, který církvi dal Druhý vatikánský koncil: „Rovněž jsou hodny chvály řady katechetů, mužů i žen, kteří se tak velmi zasloužili o misijní dílo mezi pohanskými národy. Naplněni apoštolským duchem poskytují svou rozsáhlou a namáhavou prací jedinečnou a naprosto nutnou pomoc při šíření víry a církve.“ (AG 17)

Národní úmysl: Děkujeme za advent a Vánoce a prosíme za srdce otevřená pro velký Boží dar, ať poznáváme, že narozený Ježíš je blízko každému člověku.

Přítomnost andělů při Ježíšově narození je znamením, že Bůh opravdu roztrhnul nebesa a že Ježíš je skutečně Emanuel, tedy Bůh s námi. Když skončilo jeho dílo, Spasitel vystoupil znovu na nebesa. Předtím však své učedníky ujistil, že se tam vrací, aby připravil místo pro své, které zanechává na zemi (srv. Jan 14,2–3). Apoštolové přitom zároveň dostávají ujištění, že Ježíš znovu sestoupí na zemi, a to definitivním způsobem (srv. Sk 1,11).

Vánočním tématem není jen vzpomínka na Kristovo narození, ale i živá naděje očekávání jeho druhého příchodu. „Ve chvíli, kdy Bůh bude moci neomezeně vlastnit naše srdce, tehdy také my budeme moci neomezeně vlastnit Srdce jeho. Daruj nám, Pane, načerpat z tohoto pramene spásy, nám i celému zuboženému světu. Daruj nám svou milost, abychom z celého a z čistého srdce mohli volat slova Nevěsty: Přijď, přijď, Pane Ježíši! Pospěš si!“ (Edita Stein)


Více informací o Apoštolátu modlitby naleznete ZDE.

Videoposelství papeže Františka k modlitebním úmyslům můžete shlédnout ZDE.

8

Pavel Ambros

Copyright © 2003-2022 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Všechna práva vyhrazena. provincie.boh@jesuit.cz.