Jezuité v Lovani chtějí propojit intelektuální a sociální apoštolát

11.1.2022 

Rozhovor s otci Leem De Weerdtem a Jacquesem Haersem

Lovaň. Nedávná návštěva otce generála P. Artura Sosy ve Flandrech poskytla příležitost k seznámení s některými inovativními projekty jezuitů v regionu evropského Nizozemí. V Lovani, kde se jezuité dlouhodobě angažují na Katolické univerzitě, zahájili se svými spolupracovníky projekt IntelSoc.


Odkud vzešel projekt IntelSoc? K čemu je potřebný?

Weerdt: Projekt si klade za cíl umožnit jezuitům, kteří jsou aktivní v intelektuální službě, užší spolupráci se spolubratry a spolupracovníky, kteří se angažují v sociální službě. Na akademické úrovni je cílem kritické studium detenčních modelů a jejich významu pro dnešní společnost.

Odbornost jezuitů a našich spolupracovníků, kteří působí v těchto oblastech, je značná. Na pastorační rovině vždy působili ve Flandrech a Valonsku jezuitští vězeňští kaplani. Na druhé straně máme Jezuitskou službu uprchlíkům a její tým, kteří pracují ve střediscích, kde navštěvují žadatele o azyl. Jezuitská služba uprchlíkům se také specializuje na problematiku zadržení.

Pomocí projektu IntelSoc chce region evropského Nizozemí také vydávat ještě viditelnější svědectví o sociální, pastorační a vědecké působnosti jezuitů v Lovani. Za tímto účelem jsme také otevřeli novou mezinárodní komunitu s názvem Petr Faber, které přijímá jezuity z celého světa.

Jaké existuje spojení mezi tímto projektem a současnými Univerzálními apoštolskými preferencemi Tovaryšstva Ježíšova?

Haers: Inspirací je jistě apoštolský úkol plynoucí z Bohem daného úkolu sloužit nejchudším. Doufáme, že projekt bude provázet duchovní reflexe. Umožní nám v našem sekularizovaném světě znovu objevit jazyk, jak mluvit o Bohu a o vztahu s Bohem a který umožňuje angažovanost ve světě. Tento jazyk bude inspirován dynamikou Duchovních cvičení (Preference 1).

Cílem projektu je zdůraznit konkrétní solidaritu s vyloučenými – vězni, uprchlíky a migranty – i když tento závazek je třeba ještě konkretizovat. Pozitivní je, že cílem projektu je poskytnout vyloučeným lidem interdisciplinární intelektuální aparát, který nabízí rámec pro interpretaci sociálního vyloučení (Preference 2).

V univerzitním kontextu projekt stimuluje školení mladých lidí ve službách nejvíce znevýhodněných na rovině jejich intelektuální reflexe a odhodlání k solidaritě. Projekt také reaguje na výslovný požadavek některých mladých lidí a dobře zapadá do univerzitního projektu nazvaného Lovaňská angažovanost (Preference 3).

Péče o společný domov se promítá do naděje na udržitelný svět. Tato udržitelnost není redukována na ekologické úsilí, ale vyžaduje vybudování světa solidarity v reakci na ohrožené stvoření v našem světě. Projekt zdůrazňuje snahu o společenství tam, kde jsou nejchudší ukazateli udržitelnosti (Preference 4).

Weerdt: Univerzální apoštolské preference Tovaryšstva Ježíšova hrají klíčovou roli; koneckonců otec generál vyžaduje zdůrazněnou pozornost pro chudé, zvláště pro zranitelné a marginalizované. To se v Belgii rozhodně týká vězňů v našich věznicích a lidí v pohybu nebo migrantů, těch, kteří vyčerpali všechny právní prostředky a kteří jsou v naší belgické společnosti odmítáni a marginalizováni.

Co se může Tovaryšstvo Ježíšovo naučit od dnešních mladých univerzitních studentů?

Haers: Dnešní mladí lidé již neprožívají agresivní sekularizaci a spíše ve svém životě pociťují nedostatek duchovní dimenze jako je transcendence či pocit celistvé sounáležitosti se stvořením. Můžeme se od nich naučit odvaze rozvíjet a nabízet duchovní rozměr přemýšlivým způsobem a vyhnout se klerikalismu, který je přitažlivý pro mnoho mladých lidí. Množství mladých studentů má smysl pro udržitelnost, který nás může inspirovat.

Weerdt: Ačkoli někteří popisují tuto generaci studentů jako individualistickou a neangažovanou, mnozí projevují skutečný zájem o problémy, jako je vězeňský systém, a touhu po smysluplné sociální práci ve službách druhých.

A závěrem?

Haers: Jsem hluboce přesvědčen o důležitosti klíčových myšlenek IntelSoc – přístupu, který spojuje konkrétní vklad a intelektuální reflexi. Existuje holistická vize lidské bytosti a stvoření. Je to přesvědčení, které ve mně vyrostlo z mých intelektuálních a teologických zájmů, stejně jako i z mých zkušeností s realitou, zejména zkušeností smíření, například v kontextu konfliktu.

Weerdt: Jako jezuita jsem svému provinciálovi řekl, že se chci zavázat ke službě chudým, nepatrným, zraněným životem, jako to udělal Ježíš. Toto přání bylo reakcí na touhu, kterou jsem v sobě objevil během své formace jako jezuita. Jezuitská vězeňská služba má dlouhou historii. Po celou dobu byli lidé ve vězení obecně těmi nejopovrhovanějšími, nejobávanějšími a zapomenutými členy jakékoli společnosti. V novější historii Tovaryšstva jezuité a jejich kolegové, kteří navštěvují osoby ve vězení nebo v imigračních detenčních centrech, zjistili, že v tom se otvírá možnost pro chudé, kterou poskytlo Tovaryšstvo. Vězni jsou nejen na dně společenského žebříčku, ale jejich trápení jen zřídka přitahuje sympatie.


Zdroj/Foto: Jesuits.global.

Alena Rousová

Copyright © 2003-2023 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Všechna práva vyhrazena. provincie.boh@jesuit.cz.