Nový děkan jezuitské teologické fakulty v Bratislavě

27.6.2022 

Připravil P. Pavel Ambros SJ

Trnava. Když na začátku tohoto roku naše olomoucká komunita navštívila jezuitskou komunitu v Trnavě, nikdo z nás netušil, že její představený o týden později zemře. Dne 15. ledna 2022 profesor církevních dějin a jezuita Juraj Dolinský překročil brány věčnosti ve věku šedesát tři let. Jako kněz Nitranské diecéze vstoupil v roce 1986 tajně do jezuitského řádu. Jezuitská teologická fakulta osiřela, poněvadž Pán si nečekaně zavolal k sobě jejího děkana.


Volba nového děkana se uskutečnila 5. května 2022. Zvolen byl jediný kandidát: JUDr. Marek Šmid, PhD., profesor ústavního práva a docent v oboru sociální práce. Dlužno poznamenat, že velkým kancléřem Teologické fakulty Trnavské univerzity se sídlem v Bratislavě je generální představený Tovaryšstva Ježíšova, jenž svoji pravomoc vykonává prostřednictvím provinciála Slovenskej provincie Spoločnosti Ježišovej. Ten navrhuje senátu fakulty kandidáta na děkana, po předchozím souhlasu velkého kancléře, a rovněž schvaluje ty, kteří byli akademickým senátem zvoleni. Děkan jezuitské teologické fakulty je proto odpovědný Akademickému senátu teologické fakulty, rektorovi Trnavské univerzity a také zástupci velkého kancléře. Funkční období děkana je čtyři roky.

Profesor Šmid (1960) je známou osobností slovenského akademického a kulturního života. Od srpna 2010 působil jeden rok jako děkan Právnické fakulty Trnavské univerzity, v letech 2011–2019 byl jejím rektorem. V srpnu 2020 byl zvolen do předsednictva Křesťanskodemokratického hnutí. V letech 2014–2018 byl místopředsedou a později (2018–2019) předsedou Slovenské konference rektorů. Od roku 2010 působí na katedře mezinárodního práva a evropského práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Od roku 2020 působí také jako předseda odvolací komise Slovenské akreditační agentury pro vysoké školství. Zasloužil se o přijetí Základní smlouvy mezi Slovenskou republikou a Svatým stolcem, za což mu papež Jan Pavel II. udělil Řád svatého Řehoře Velikého.

Na otázku, jak si představuje své působení na fakultě, která navazuje na slavnou jezuitskou Trnavskou univerzitu (Universitas Tyrnaviensis založená v roce 1653 ostřihomským arcibiskupem kardinálem Péterem Pázmánym), odpověděl slovy, které by řekl i sobě:

„Dovolte mi, abych na vaši otázku bez dalšího komentáře odpověděl tím, že zopakuji, co jsem tehdy řekl inaugurovanému děkanovi, protože se mi zdá, že stojí za to, abych si za tím stál i dnes; koneckonců bych tato slova měl adresovat sám sobě. Vracím se ke své žádosti teologické fakultě. Ty, který důvěrně znáš principy Boží lásky, pomoz nám, abychom se navzájem přijímali v našich srdcích i mezi sebou.

Poraďte nám, jak můžeme pozitivně smýšlet o sobě i o druhých v obrovské rozmanitosti našich životních příběhů, osobních darů, vnímavosti, postojů a schopností. Naučit se a zvyknout si nesoudit, neklasifikovat, ale přijímat a odpoutávat lidi od jejich osobních, sociálních a vztahových vazeb.

Tohoto odkazu se dotklo mnoho velkých jezuitů, kteří tak odhalili nesmyslné předsudky o malé naději člověka, který nejde po cestě přesně podle našich představ, ale také o nevyhnutelné správnosti cesty toho, kdo jde po cestě podle našich představ. Pokud nám teologická fakulta pomůže zbavit se pocitů o důležitosti našich představ o druhém člověku, budeme snad svobodnější na cestě k hlubšímu pochopení překvapivě úžasného daru opravdové lásky; ale také v našem poslání opravdového vzdělání, vědy a univerzity vůbec - jako společenství obyčejných moudrých lidí, výjimečných však tím, že si váží a obdivují druhé takové, jací jsou, a přejí jim, aby se jim dařilo rozvíjet jejich vlastní nadání.

Jsem přesvědčen, že váš pohled na život, pane děkane, nám může být zrcadlem, v němž můžeme vidět své vlastní možnosti sbližování v tomto směru. Pokud by se to teologické fakultě alespoň trochu podařilo, navrhoval bych do statutu naší univerzity přidat poněkud zvláštní klauzuli o solidaritě... Znělo by to asi takto: to, co nám chybí v našem vlastním smyslu pro důstojnost, krásu a spokojenost, můžeme najít v pohledu toho, kdo se na nás dívá.“

Celý rozhovor s novým děkanem Teologické fakulty je možné si přečíst na stránkách Trnavské univerzity: Novým dekanom teologickej fakulty sa stal profesor Marek Šmid.


Foto: Trnavská univerzita.

Pavel Ambros

Copyright © 2003-2024 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Všechna práva vyhrazena. provincie.boh@jesuit.cz.