Formace vyšších představených Tovaryšstva Ježíšova

23.11.2023 

Řím. Od 29. října do 12. listopadu se na generální kurii v Římě konalo setkání třinácti provinciálů a regionálních představených, kteří byli jmenováni v nedávných měsících. Jejich formace zahrnovala chvíle modlitby, čas strávený s otcem generálem, setkání se všemi úkoly kurie a pokyny, jak řídit finanční správu i péči o osoby.


Mezi tím vším byl také čas na sdílení zkušeností a na projevy bratrství mezi jezuity z různých částí světa. To jim pomohlo rozvinout větší smysl pro univerzální Tovaryšstvo a větší touhu spolupracovat pro stále lepší službu Pánu a světu v duchu Univerzálních apoštolských preferencí. Na konci setkání shrnuli své zkušenosti dva z nových provinciálů:

Vietnamský provinciál P. Phạm Tuấn Nghĩa SJ

„Toto dvoutýdenní kolokvium mi pomohlo zažít atmosféru milosti a lásky. Měl jsem výborné příležitosti pozorně naslouchat tomu, jak každý z účastníků upřímně sdílí starosti, výzvy a radosti. Byl jsem také svědkem neúnavné obětavosti a trpělivosti našich spolubratrů jezuitů, kteří pracují na generální kurii a poskytují velkou podporu otci generálovi. Díky koordinaci P. Josého Magadii nám různí řečníci pomohli lépe porozumět Tovaryšstvu, jeho struktuře, naší roli vyšších představených atd. Vážím si těchto bratrů a sester, kteří působí jako prodloužené ruce Boží Prozřetelnosti pro Tovaryšstvo jako celek a pro naše regiony. Jejich přítomnost a vedení na zasedáních kolokvia nám pomohly jasně vidět, jak se o nás Tovaryšstvo stará, jak nás vychovává, povzbuzuje a podporuje naše poslání. Starostlivá přítomnost otce generála na našem prvním setkání, během liturgie a na našich individuálních setkáních mi dala pocítit jeho otcovskou a bratrskou lásku.

Během svého pobytu v Římě jsem byl také potěšen tím, že mnoho jezuitů – nejen třináct účastníků kolokvia, ale také ti v kurii a v komunitách Canisio, Bellarmino a Gesù – projevovalo opravdový zájem o situaci naší provincie. Všichni se se mnou radovali, když jsem s nimi sdílel informace o vietnamské provincii s jejími sto kandidáty, dvaceti sedmi novici, sto čtyřiceti dvěma scholastiky (včetně osmi bratrů), osmi formovanými bratry a sto deseti kněžími. Každý vidí tento rostoucí počet jezuitů jako Boží milost působící v provincii. Kromě toho je přítomnost mladých vietnamských jezuitů ve více než osmnácti zemích po celém světě mnohými vnímána jako jasné znamení Boží milosti pro celé Tovaryšstvo. V současné době bylo sedmnáct vietnamských jezuitů aplikováno do různých provincií nebo regionů po celém světě. Jsem si jist, že tento počet bude i nadále narůstat, a to díky Boží milosti a také díky našim modlitbám a obětavosti našich mladých jezuitů ad maiorem Dei gloriam.

Venezuelský provinciál P. Alfredo Infante SJ

„Být společně a modlit se, uvažovat a sdílet s různými provinciály z Asie, Evropy a Latinské Ameriky a poznávat komunitu generální kurie a její pracovní týmy – všechny tyto aktivity poskytly dobrou příležitost k obnovení našeho povědomí o univerzalitě Tovaryšstva: rozmanité tělo sjednocené stejným duchem, posláním a způsobem jednání a vtělené podle „osoby, času a místa“, s jednotným řízením pod otcovským vedením otce generála.

Žijeme v měnící se době plné možností pro poslání a zároveň s velkými výzvami vzhledem k tomu, že se objevují ideologické a náboženské fundamentalismy, autokratické politické modely a extraktivistické ekonomiky, které ohrožují lidské soužití i celé stvoření. Toto setkání nás přivedlo do kontaktu s Ignácovým vědomím, že jsme „nejmenší Tovaryšstvo“ a že pouze spoluzodpovědností a spoluprací s ostatními můžeme pokračovat v poslání být znamením spravedlnosti a smíření následováním Ježíše Krista, který nám říká: Jako mě poslal můj Otec, tak já posílám vás.

Naše rostoucí povědomí o našich zraněních jakožto apoštolského těla a přímé svědectví oběti zneužívání moci a sexuálního zneužívání nás vedly k tomu, abychom se zavázali k pravdě, spravedlnosti a nápravě. Jsme odhodláni implementovat prostředky pro kulturu péče a ochrany, která je v souladu s naším posláním spravedlnosti a usmíření.

Nakonec zmíním některá klíčová slova, která rezonovala v mém duchu: univerzální poslání, modlit se, rozlišovat, sloužit, starat se, chránit, naslouchat, doprovázet, duchovní rozhovor, spoluzodpovědnost, komunikovat, vést, spravovat, plánovat, rozpočet, moc, 'osoba, čas, místo', 'způsob postupu'. Postavme se k Ignáci, když stojíme před posláním být vyšším představeným, a jednoduše řekněme: Nalož se mnou podle své vůle. Dej mi svou lásku a milost, ty mi stačí.“


Zdroj/Foto: jesuits.global.

Alena Rousová

Copyright © 2003-2024 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Všechna práva vyhrazena. provincie.boh@jesuit.cz.