Dnes je 14. 8. 2022  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Články

Když slyší Otcovo slovo, je to silnější než jakákoli jiná myšlenka

Pátek, 24.6.2022
Otec Pavel Ambros SJ k liturgii 13. neděle v mezidobí
Kristus se vydává přímo do Jeruzaléma, tak začíná dnešní evangelium. Blíží se doba vzetí vzhůru. Lukáš používá slovo ἀναλήμψεως pouze zde. Ve slovesném tvaru ho používá pro Kristovo nanebevstoupení. Tento výraz se nachází i v nejstarším překladu Starého zákona do řečtiny (Septuaginta), a to pro situaci popsanou 2Král 2,1, kdy Eliáš je vzat vzhůru do nebe. („Jahve vzal Eliáše ve víru do nebe.“) Již z toho je zcela zřejmé, že toto jít vzhůru do Jeruzaléma...

O Božském Srdci

Pátek, 24.6.2022
Z úvahy P. Pedra Arrupeho SJ, bývalého generálního představeného Tovaryšstva
Přirozeným symbolem lásky je srdce. Srdce Kristovo je proto přirozeným symbolem, který představuje a inspiruje naši osobní a institucionální spiritualitu tím, že nás vede k prameni propasti lidské i božské lásky Ježíše Krista. Od doby svého noviciátu jsem přesvědčen, že v tak zvaných pobožnostech k Srdci Páně je shrnuto symbolické vyjádření nejhlubšího jádra ignaciánského ducha a mimořádná moc vše převyšující (ultra quam speraverint) jak pro osobní...

Jakou otázku od Pána slyším já?

Pátek, 17.6.2022
Otec Pavel Ambros SJ k liturgickým textům 12. neděle v mezidobí
„I stalo se, když se osamocen modlil [εἶναι αὐτὸν προσευχόμενον κατὰ μόνας], že s ním byli učedníci. A otázal se jich: Co praví davy [οἱ ὄχλοι = množství lidí, dav, zástupy; Jan 7,49 „dav, jenž je neznalý zákona - zlořečení na ně!“], že jsem já?“ Synoptikové tuto scénu umísťují do Cesareje Filipovy, což je nejvzdálenější místo (Mt 16,13–16; Mr 8,27–29), kam Ježíš na své cestě dorazil, daleko od Jeruzaléma. Zde však není uvedeno žádné místo; místo materiálního místa...

Teilhard de Chardin k Božímu Tělu

Čtvrtek, 16.6.2022
Otec Pavel Ambros SJ nabízí myšlenky ke slavnosti Těla a Krve Páně
Průvod na Boží Tělo nás mění: průvod sám je samotným putujícím oltářem. S ohledem na svatý chléb se shromáždění veřejně vyznává jako putující Boží lid v naději na zaslíbení: „Já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa“ (Mt 28,29). Je to řečeno nám, kteří pochybují a jsou skepticky ohromeni. Procesí nikoho nevylučuje, od nikoho nepožaduje výslovné vyznání. Všichni se mohou zúčastnit, pokud neporušují základní řád. Mohou zakoušet při této události...

K čemu je nám Trojice užitečná?

Pátek, 10.6.2022
Otec Pavel Ambros SJ o tajemství trojjediného Boha
Opakování je velmi prospěšné. Dodejme si odvahy a trochu se zamysleme nad slavností, kterou slavíme. Nejčastější námitka, s kterou se musíme vypořádat, zaznívá takto: K čemu je nám Trojice užitečná? A slyšíme to i od praktiků z pastorace: Mám toho mnoho potřebnějšího na práci, než pronikat do tajemství Božích. Podobně je to s jinou pravdou: člověk je stvořen Bohem. Kdy jste se setkali s člověkem, který by nadšeně hovořil o tom, že je stvořen! Radost po...

Naléhavý úmysl Celosvětové sítě modlitby s papežem na červen

Pátek, 10.6.2022
S komentářem P. Pavla Ambrose SJ
Modleme se za obrácení těch, kteří nesou odpovědnost v ozbrojené agresi vůči Ukrajině, a za obnovení skutečného jednání o míru. V březnu letošního roku se naši biskupové ve svých pastýřských listech obrátili na věřící. Děkovali za projevenou ochotu pomoci trpícímu ukrajinskému národu dary, hmotnou i morální podporou, ochotou sdílet s uprchlíky jejich tíživý, nespravedlivý a lidskou důstojnost ohrožující úděl. „Každá nenávist, každá zvednutá pěst proti bratru...

V jejich tvářích se na nás dívá On sám

Pátek, 3.6.2022
Myšlenky P. Pavla Ambrose SJ ke slavnosti Seslání Ducha Svatého
V dobách temnoty, při všech pandemiích, válkách a otřesech, můžeme více než přítomnost Duch Svatého v srdci pociťovat nepřítomnost a zmatek. Z vlastní zkušenosti však víme, že Kristus je vždy přítomen, volá nás, vede nás i ze tmy: „Ani tma ti nebude tmavá: noc jako den se rozjasní, temno je pro tebe tak jako světlo.“ (Žl 139,12). Zvláštním darem víry, který je prohlubován a potvrzován v celém evangeliu a každodenně zakoušen v liturgii církve, je poznání, že...

Úmysly Apoštolátu modlitby na měsíc červen

Úterý, 31.5.2022
Krátké úvahy jezuitského teologa P. Pavla Ambrose
Úmysl papeže: Modleme se za křesťanské rodiny po celém světě, aby skrze konkrétní skutky prožívaly nezištnou lásku a posvěcovaly se v každodenním životě. Rodina je škola rozvíjení duchovních smyslů. Duchovními smysly poznáváme Ježíšovo Srdce, řeč jeho lásky, a také nástrahy Zlého. Rodina je první místo, kdy se v každodenním životě před našima očima ukazuje (či neukazuje), jak miluji, jak od druhých lásku přijímám a kde je moje nejsilnější...

Právo na strom života

Pátek, 27.5.2022
Odvážit se vstoupit do Apokalypsy (5)
Naše velikonoční čtení z knihy Zjevení se chýlí ke konci. Zaznívají poslední slova celé Bible: „Duch i nevěsta volají: ‚Přijď!‛ Kdo to slyší, ať také zvolá: ‚Přijď!‛ A kdo žízní, ať přijde: kdo touží po živé vodě, ať si ji vezme zadarmo.“ (Zj 20,17) „Ten, kdo to dosvědčuje, říká: ‚Ano, přijdu brzy!‛“ (Zj 20,20) Copak není nejdůležitějším úkolem Božího lidu společně volat po dovršení stvoření? A co máme nosit ve svém srdci? To jsou slova nebeské liturgie: „Amen, přijď, Pane Ježíši!“...

Nyní je Pánova přítomnost všude

Pátek, 20.5.2022
Odvážit se vstoupit do Apokalypsy (4)
Krása není to, k čemu již nemůžeš nic přidat, ale to, čemu nemůžeš již nic vzít. O tom hovoří závěrečná část knihy Zjevení, kterou čteme. Podrobně popisuje Svaté město. Jan v předchozích verších zaslechl jeho jméno: snoubenka a nevěsta Beránkova. Tak něžně nazývá svou církev. V těchto verších ji vidí sestupovat z nebe. Snoubenka je církev, nový Boží lid, který v průběhu dějin spojuje všechny národy na zemi. Během Apokalypsy byla viděna jako...

< předcházející   další >


Náš tip

S vámi jsem křesťan, pro vás jsem biskup

Pavel Ambros

Čekání na příchod nového biskupa je požehnaným časem. Úloha Božího lidu je nenahraditelná. Kniha předkládá množství podnětů k modlitbě a meditaci nad procesem hledání, jmenování a uvedení biskupa do úřadu. Čtenář se dozví více „ze zákulisí volby“…
více »Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže Za malé a střední podnikatele
Modleme se, aby malí a střední podnikatelé, vážně zasažení hospodářskou a sociální krizí, našli prostředky nezbytné k pokračování svého podnikání ve službách okolí, ve kterém žijí.
Národní úmysl Za lidi na dovolených
Modleme se za všechny, kteří se vydávají na cesty za poznáním a rekreací, aby Boha nalezli v kráse přírody i vznešenosti umění.
více »

Nejbližší akce

Pouť spolupracovníků a přátel jezuitů


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení, vede Mons. Pavel Posád


Liturgické exercicie pro kněze


Duchovní cvičení pro řeholní sestry všech řádů a kongregací


Duchovní cvičení pro všechny


více »

Kalendárium

Xaver v Japonsku

První sliby na Montmartru

Generál Ricci vězněm v Andělském hradě

Památka sv. Alberta Hurtada


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil