Dnes je 27. 1. 2023  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Názory

Svatý Ignác a modlitba se zpytováním svědomí

Středa, 14.12.2022
Středa po 3. neděli adventní; sv. Jana od Kříže (Lk 7,19–23) 14. 12. 2022
Zpytování svědomí je v pohledu otce Ignáce každodenní modlitba. Bez ní si neuměl vůbec život představit. Jen ve velmi výjimečných případech svolil, aby se vynechala. Neslouží jen k přípravě ke svátosti smíření, ale k celkovému nasměrování a jeho pravidelné „kontrole“. Není složité překonat někdy příliš na sebe zaměřené podoby sebereflexe, které více než Boží přítomností a jejím působením se zabývají vlastním cítěním a vědomím. Musím vědět, jak na to. Zpytování přináší plody jen tehdy, když je dialogické. Začíná poděkováním Bohu, našemu Pánu, za dobrodiní, která jsme obdrželi. (DC 43) Prosté a upřímné. Zvěstuji sobě, že jsem milován. Byl bych jinak...

Svatý Ignác – přinášející zlato

Úterý, 13.12.2022
Úterý po 3. neděli adventní; sv. Lucie (Mt 21,28–32) 13. 12. 2022
„Srdce mi překypuje radostnými slovy, přednáším králi svou báseň; rydlem zručného písaře je můj jazyk.“ (Žl 45,2) Vydobýt zlato ze slov jako dar milovanému je hodno velkých mužů. Přestože Ignác neměl literární nadání, můžeme i o něm říci, že jeho slova lze přirovnat ke zlatu. A to i přesto, že jeho díla, na rozdíl od svaté Terezie z Avily nebo svatého Jana od Kříže, nejsou básnickými skvosty. A přesto... Ze srdce svatého Ignáce plynula krásná slova. Neustále zpíval svůj chvalozpěv, své Magnificat. Jeho ruce, které psaly dopisy, exercicie, duchovní deník nebo konstituce, byly skutečně řemeslně zdatné. Věděl, co chce. Věděl, co chce říci...

Ignác z Loyoly – Panna Maria na cestě

Pondělí, 12.12.2022
Pondělí po 3. neděli adventní (Mt 21,23–27) 12. 12. 2022
Jsme na cestě, a proto stále voláme: Slyš naše volání. Ať příchod tvého Syna mezi nás osvítí temnoty našeho srdce. Pro Ignáce bylo cestování životním stylem. Sám sebe nazýval poutníkem. Mohu se i já tak nazývat? Vydejme se na pouť od věcí viditelných k tomu, co je neviditelné. Svou poutní cestu zahájil celonočním bděním před oltářem Panny Marie v Aránzazu, kde se modlil o novou sílu na cestu. Nelze nezmínit Mariin titul, který v baskičtině zní: Jsi pod trním. Podle pověsti našli obraz ukrytý v trní. Prožil zde něco, na co nemohl nikdy zapomenout: „Když mi Bůh, náš Pán, učinil milost, abych vykonal nějakou změnu ve svém životě, pamatuji si, že...

Ignác z Loyoly – oheň nově obrácených

Neděle, 11.12.2022
3. neděle adventní (Mt 11,2–11) 11. 12. 2022
V adventu prosíme: dej nám svou milost, abychom se mohli radovat z naší spásy. Nedostatek radosti je příznak duchovní nemoci. O Ignáci nelze říci, že by se obrátil, protože on od víry nikdy neodpadl. Svou víru prožíval zcela konkrétně na královském dvoře, pravděpodobně navštěvoval bohoslužby, ale životní styl byl poněkud odlišný. Nebyl to svatý Pavel, apoštol bojující za víru, který byl sražen k zemi před branami Damašku a po svém obrácení bojoval za Kristovo království na zemi. Ignácovo obrácení bylo zpočátku pobídkou, kterou plně nepochopil. Chtěli ji následovat. Na začátku je to však podle jeho představ. Po přečtení životů svatých nosil v hlavě...

Ignác Loyola – nikdy není pozdě

Sobota, 10.12.2022
Sobota po 2. neděli adventní (Mt 17,10–13) 10. 12. 2022
Advent je naplněn symboly světla. Prosíme o to, aby v našich srdcích vzešlo světlo Boží slávy. Kristův příchod zapudí všechny temnoty noci. Tehdy se ukáže, že jsme synové světla. Někdy jsme jako domýšliví netopýři, když utíkáme před světlem, které přináší poznání. „Domýšlivá samolibost nedovolí rozptýlit mlhu zastírající oči.“ (Theodoretos z Kyrru) Ignác začal studovat až velmi pozdě. Proč? Jeho horlivost v duchovních věcech k němu přitahovala lidi. To vzbudilo zájem inkvizice. Začalo vyšetřování a výslechy. Iñigo byl dvakrát zatčen a strávil dva měsíce v okovech. Vždycky slyšel to samé: Nemáš žádné vzdělání, jak můžeš učit! Soudci mu proto...

Svatý Ignác – mistr správné míry

Pátek, 9.12.2022
Pátek po 2. neděli adventní (Mt 11,16–19) 9. 12. 2022
Jsme zváni adventní ránem vždy znovu, abychom s neúnavnou bdělostí očekávali slavný příchod jednorozeného Božího Syna a spěchali mu vstříc s vírou a láskou. Jak? Tím, že nacházíme v životě správnou míru, jak věci užívat a neužívat. Ignác o tom nepřekonatelným způsobem hovoří ve Východisku a základu svých Duchovních cvičení. Máme věcem navracet účel, pro který je všechno stvořeno. Počátkem je vždy hluboké poznání toho, že jsme obdarováni. Dotek obdarování otevírá nové perspektivy. Každé věci, které se mi dostává, se mohu ptát, kam mne chce dovést. Všechny „ostatní věci na světě jsou stvořeny pro člověka, a aby mu pomáhaly...

Ignác – syn naší Paní

Čtvrtek, 8.12.2022
Čtvrtek, Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu (Lk 1,26–38) 8. 12. 2022
Iñigo si přál před svým obrácením sloužit velmi vznešené dámě, značně převyšující jeho šlechtický rod (Poutník, 6). Byl touto představou silně zaujat, stále se jí zabýval. V pravou chvíli se však objevila jiná Paní, k níž přilnulo světcovo srdce. Jeho marnivé myšlenky upadly v zapomnění tváří v tvář posvátným touhám, které choval a které v něm potvrdilo následující vidění. Jednou v noci, když se probudil, uviděl obraz Panny Marie se svatým Dítětem Ježíšem (Poutník, 10). Je nemožné popsat, co vše v tomto mystickém prožitku okoušel. Jen věděl, že se jej Bůh dotkl. Otec Ignác oslovuje Marii mnoha krásnými tituly. Nejkrásnější je asi velmi prosté oslovení: „naše Paní“...

Ignác Loyola – muž vděčnosti

Středa, 7.12.2022
Středa po 2. neděli adventní; sv. Ambrože (Mt 11,28–30) 7. 12. 2022
Děti se zpravidla učí tři základní slova, z nichž jedno je děkuji. Je v něm obsažen postoj, který svatý Ignác velmi miloval: vděčnost. „Jako od Boha vyvolení, svatí a milovaní projevujte navenek milosrdné srdce, dobrotu, pokoru, mírnost a trpělivost. Snášejte se a navzájem si odpouštějte, má-li kdo něco proti druhému. Pán odpustil vám, proto odpouštějte i vy. A nadto nade všechno mějte lásku, neboť ona je svorník dokonalosti. Ať ve vašem srdci vládne Kristův pokoj: k němu jste byli povoláni v jednom těle. Buďte za to vděční.“ (Kol 3,12–15) Podle Ignáce nevděk vše ničí. Když se zlo a hřích posuzují tváří v tvář božské dobrotě, mezi všemi myslitelnými...

Ignác a růženec

Úterý, 6.12.2022
Úterý po 2. neděli adventní (Mt 18,12–14) 6. 12. 2022
Růženec byl v době Ignácově téměř neznámý, nicméně podstatou této modlitby není jen opakování Zdrávasů, ale zároveň rozjímání o tajemstvích života a smrti našeho Pána Ježíše Krista. A na to svatý Ignác nikdy nezapomněl. Nešlo mu ani o dlouhé hodiny modlitby – byli mezi jeho příznivci i tací, kteří se bouřili proti tomu, že nemohou modlitbě věnovat mnoho hodin. Kladl důraz na konkrétní čas věnovaný pouze Bohu. Modlitba byla pro něj životem, nejen součástí života. Jeho známá zásada hledat a nacházet Boha ve všem a všechno v Něm nám naznačuje, že život se má stát neustálou modlitbou, tj. být v Bohu a s Bohem. Vždyť růženec můžeme...

Ignác tančící

Pondělí, 5.12.2022
Pondělí po 2. neděli adventní (Lk 5,17–26) 5. 12. 2022
Protože víme, že Ignác pobýval na královském dvoře, můžeme s jistotou předpokládat, že se naučil tehdejší dvorní tance. V jeho pamětech prosvitne nečekaně vzpomínka, jak mu tehdy hlavou létaly myšlenky na krásnou dámu, pro kterou by udělal něco nepředstavitelně velkého. Mezi mnoha zbytečnými záležitostmi, které se mu vtíravě podbízely, byla jedna velmi urputná. Chytla ho za srdce, takže se jí zabýval dvě, tři nebo dokonce čtyři hodiny, aniž by si všiml, jak čas rychle promarnil. Snil o tom, co bude dělat ve službách jisté dámy, o tom, jak se k ní vydá na cestu, o básních a slovech, jimiž ji osloví, a nakonec o válečných hrdinstvích, jež podstoupí...

< předcházející   další >


Náš tip

Breviář

Kompletní online verze jezuitského breviáře v češtině

Na webu breviar.cz nyní můžete najít kompletní online verzi jezuitského breviáře v češtině. Ve spodní části stránky vyberte v roletce možnost „s vlastními texty jezuitského řádu (SJ)“ a stiskněte tlačítko „Potvrdit“.

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za vychovatele
Modleme se za vychovatele, aby byli věrohodnými svědky tím, že učí bratrství, a ne soupeření, a pomáhají zejména těm nejzranitelnějším mladým lidem.

Národní úmysl
Za volbu prezidenta
Modleme se, aby budoucí prezident České republiky přispíval ke svornosti lidí a prosperitě naší země.

více »

Nejbližší duchovní akce

Kněžské exercicie


Duchovní cvičení (nejen) pro členy Matice svatoantonínské


Duchovní cvičení pro kostelníky a akolyty


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


více »

Kalendárium

Úmrtí generála Claudia Aquavivy

Úmrtí Antonína Eisnera SJ


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil