Exercicie / Struktura Dnes je 28. 9. 2021  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Struktura Duchovních cvičení Ignáce z Loyoly

Ignác z Loyoly ve své útlé knize ?Duchovní cvičení? rozčlenil témata k rozjímání na čtyři části, neboli ?týdny?. Klasické exercicie tedy trvají celý měsíc, kdy jejich účastník prochází jednotlivými etapami duchovního života od očištění a uspořádání života až po sjednocení v lásce s vzorem a předobrazem každého křesťana, Ježíšem Kristem.

První týden si klade za cíl poznat hloubku hříchu a Božího milosrdenství. Dává tedy účastníkovi exercicií především plnější poznání sebe samého. Současný člověk následkem povrchního pohledu na svět často neumí vejít do svého nitra, aby poznal svou opravdovou velikost i své stíny, které narušují všechny nejdůležitější vztahy: k Bohu, k druhým lidem i k sobě samému. Cesta do vlastního nitra odkrývá člověku neuvědomělé, často protichůdné motivy jeho jednání, vášně i vnitřní zranění. Cílem však není začít si zoufat nad vlastní temnotou, ale dojít k odpuštění a vnitřnímu uzdravení. Velkou předností ignaciánských exercicií je i to, že k poznání sebe samých nedocházíme jen s pomocí nějakého čistě lidské analýzy lidského nitra nebo za pomoci moderních psychologických věd, ale především díky světlu Božího slova a v atmosféře stálé modlitby. Ten, kdo uzdravuje, je tedy především sám Bůh, který si duši k sobě opět přivine, aby ji dal dost síly na další cestu.

Zatímco hlavním cílem prvního týdne je poznat sama sebe, druhý týden si klade jako metu poznat Ježíše Krista. To vede člověka k tomu, aby si ho zamiloval a rozhodl se ho následovat. Po zkušenosti očistné moci Božího milosrdenství, tedy hledá člověk ve druhém týdnu důvěrné setkání s osobou Ježíše Krista, aby ho ?vnitřně poznal, více miloval a věrněji následoval? (DC 104). Prostřednictvím rozjímání nad úryvky z evangelií se Ježíšův pozemský život a jeho lidství stává pro člověka příležitostí k poznání tajemství samotného Boha, protože Ježíš řekl: ?Kdo vidí mne, vidí Otce? (Jan 14,19). Když se ten, kdo dostává duchovní cvičení, dívá tělesnýma očima na lidství Ježíšovo, očima duše ?vidí? jeho božství. Celý Ježíšův život, který člověk kontempluje, mluví o nekonečné lásce Boha k lidem a zároveň nás zve, abychom na ni odpověděli. Plnost božství, která je v Kristu, hluboce posvěcuje každé jeho slovo, jeho skutek nebo jeho gesto. Skrze Ježíše proto celá lidská skutečnost zakouší posvěcení. Vše, co popisují evangelia, se tak pro nás stává poučením o tom, čím jsme také my, čím se máme stát a jak máme žít.

Těm, kdo stojí před volbou životního povolání, pomáhají rozjímání druhého týdne nejprve získat vnitřní svobodu vůči tomu, co se má stát předmětem volby. Neboť ?při každé volbě, pokud to závisí od nás, musí být oko našeho úmyslu čisté? (DC 169). Teprve vnitřně svobodný člověk může uslyšet Boží výzvu na cestu, kterou on sám pro něho vybral. Naše volba je tedy přijetím pozvání samotného Boha. Ty, kteří již ve volbě životního povolání mají jasno, vedou rozjímání druhého týdne k prohloubení vnitřního života a oživení jejich víry.

Ve třetím týdnu je účastník exercicií pozván k tomu, aby svým srdcem vnímal a zakoušel utrpení Ježíše Krista. Ten, který se lidem v lásce vydal až do krajnosti, promlouvá k člověku také svou bolestí a smrtí na kříži. V rozjímáních o jeho umučení vidíme závažnost a dramatičnost situace člověka, který zhřešil, ale také nekonečnou lásku Boha, který obětoval na kříži svého Syna proto, abychom měli věčný život a měli ho v plnosti. Meditace třetího týdne v člověku upevňují touhu po plném sjednocení s Ježíšem a vedou ho k následování tohoto Mistra i v tom, co je pro nás nejtěžší, totiž ?ke snášení veškerých urážek, veškeré potupy a stejně tak i chudoby? (DC 98).

Čtvrtý týden zve účastníka duchovních cvičení k tomu, aby se radovat se zmrtvýchvstalým Ježíšem Kristem. Rozjímání o Ježíšově umučení a smrti je sice v exerciciích Ignáce z Loyoly oddělené od rozjímání o zmrtvýchvstání, obě události ale vytváří jakoby dvě části jedné události, nazývané ?velikonoční tajemství?. Nazírání Ježíše zmrtvýchvstalého ve čtvrtém týdnu nám ukazuje, že posledním cílem našeho života není utrpení a bolest, ale podíl na věčném Božím štěstí. Ježíš odchází z tohoto světa v bolesti a utrpení, ale proto, aby se znovu vrátil a obdaroval ty, které miluje, plností své lásky a pokoje. Tato skutečnost nám pomáhá udržet naději a vnitřní pokoj i v obdobích životních zkoušek a starostí.

Duchovní cvičení uzavírá Kontemplace k nabytí lásky, která vytváří most mezi dobou intenzivní meditace a obdobím všedního života, které přichází. Jak píše sám autor, tato meditace má člověku především pomoci zakusit, že ?přítomnost Boha můžeme najít ve všech věcech, které nás obklopují v denním životě, např. v dialogu, při chůzi, v pozorování, naslouchání, přemýšlení a ve všem, co děláme, protože jeho božský Majestát se projevuje ve všech věcech.? Teprve až člověk naplněný láskou k Bohu může pravdivě vyslovit modlitbu odevzdanosti: ?Vezmi si, Pane, a přijmi celou mou svobodu, mou paměť, můj rozum a celou mou vůli, všechen můj majetek a moje vlastnictví. Tys mi to dal, Tobě, Pane, to vracím zpět. Všechno je Tvoje, nalož s tím zcela podle své vůle. Dej mi jen svou lásku a milost, to mi stačí.? (DC 234)


Ignaciánský rok
20. 5. 2021 - 31. 7. 2022


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl Za udržitelný životní styl
Modleme se, abychom se my všichni odvážili zvolit si skromný životní styl šetrný k přírodě a radovali se při pohledu na mladé lidi, kteří o to odhodlaně usilují.
Národní úmysl Děkujeme za církevní školství a prosíme za stále kvalitnější prostředí v církevních školách, kde se tisíce dětí mohou poprvé setkat s živou vírou v Krista.
více »

Nejbližší akce

Co nám dnes může nabídnout svatý Ignác?


Jezuité v proměnách staletí


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro seniory, vede P. Jan Mach


Kněžské exercicie


Kněžské exercicie


Duchovní obnova s P. Jiřím Pleskačem


více »

Kalendárium

Památka sv. Františka Borgiáše


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil