Zakladatel řádu Česká provincie TOVARYŠSTVA JEŽÍŠOVA
Česká provincie TOVARYŠSTVA JEŽÍŠOVA
Modlitby
Věčné Slovo
Věčné Slovo,
jednorozený Synu Boží,
nauč nás pravé velkomyslnosti.
Nauč nás Tobě sloužit, jak toho právem zasluhuješ:
ať dáváme a nepočítáme,
ať bojujeme a nedbáme ran,
ať pracujeme a nehledáme odpočinek,
ať se obětujeme
a nečekáme jinou odměnu kromě vědomí,
že jsme splnili Tvou vůli.
Amen.
Ignác z Loyoly
Duše Kristova
Duše Kristova, posvěť mě.
Tělo Kristovo, zachraň mě.
Krvi Kristova, opoj mě.
Vodo z boku Kristova obmyj mě.
Utrpení Kristovo, posilni mě.
Dobrý Ježíši, vyslyš mě.
Ve svých ranách ukryj mě.
Nedopusť, abych se odloučil od Tebe.
Před zlým nepřítelem ochraň mě.
V hodině mé smrti zavolej mě.
A dej, ať přijdu k Tobě,
abych Tě s Tvými svatými
chválil na věky.
Amen.
Ignác z Loyoly
Suscipe, Domine
Vezmi si, Pane, a přijmi
celou mou svobodu,
mou paměť,
můj rozum
a mou vůli,
všechno, co mám a co vlastním.
Od tebe jsem to přijal
a tobě to vracím,
nalož s tím zcela podle své vůle.
Dej mi jen svou milost a lásku,
o to prosím a víc nežádám.
Amen.

Přijmi, Pane, a ujmi se
celé mé svobody,
mé paměti,
mého rozumu
a mé vůle.
Všechno, co mám a co vlastním,
jsem přijal od tebe.
Tobě to navracím,
nalož s tím zcela podle své vůle.
Dej mi jen svou milost a lásku,
o to prosím a víc nežádám.
Amen.

Ignác z Loyoly
Prosba o vedení
Bože, můj Pane!
Prosím Tě o milost,
aby všecky moje úmylsy,
věškeré mé jednání
a všechny mé skutky
směřovaly čistě ke službě a chvále
tvé božské Velebnosti.
Amen.
podle sv. Ignáce
Modlitba Pedra Arrupeho
Nauč mne cítit s trpícími, ubohými,
slepými, zmrzačenými, malomocnými;

ukaž mi, jak jsi zjevil svoje nitro –
to najhlubší –
když jsi plakal,
když jsi prožíval smutek a úzkost do té míry,
že jsi se krví potil
že jsi potřeboval od adělů útěchu.

Hlavně si přeji poznat
jak jsi nesl poslední bolest kříže
a také opuštění od svého Otce.
Za dar rozlišování
Bože, dej mi sílu,
abych změnil věci,
které změnit mohu,

dej mi trpělivost,
abych snášel věci,
které změnit nemohu

a dej mi moudrost,
abych obojí od sebe odlišil.

Fridrich Öttinger
Hymnus Tomáše Mora
Dopřej mi chuť k jídlu, Pane,
a také něco, co bych jed.
dej mi zdravé tělo, Pane,
a nauč mne s ním zacházet.

Dej mi zdravý rozum, Pane,
ať vidím dobro kolem nás,
ať se hříchem nevyděsím,
a napravit jej umím včas.

Dej mi mladou duši, Pane,
ať nenaříká, nereptá,
dej, ať neberu moc vážně
své pošetilé, malé "já".

Dej mi, prosím, humor, Pane,
a milost, abych chápal vtip,
ať mám radost ze života
a umím druhé potěšit.
Vyznání sv. Augustina
Pozdě jsem si tě zamiloval, † kráso tak dávná a přece tak nová, * pozdě jsem si tě zamiloval!
Ty jsi byl uvnitř a já venku, * a tam jsem tě hledal,
a já šeredný, * vrhl jsem se na všecky krásné tvory, jež jsi stvořil.
Ty jsi byl se mnou, * ale já jsem nebyl s tebou.
Vzdalovalo mne od tebe vše to, co by vůbec nebylo, * kdyby nebylo tebou.
Ty jsi volal, křičel * a přehlušil jsi mou hluchotu.
Ty jsi se skvěl, zářil * a zahnal jsi mou slepotu.
Tvá vůně mě zaujala, * vdechl jsem ji a dychtil jsem po tobě.
Okusil jsem tě * a lačním a žízním po tobě.
Dotkl ses mne * a vzplanul jsem touhou po tvém míru.

Sláva tobě, Otče i Synu * i Duchu svatý,
jako byla na počátku i nyní i vždycky * a na věky věků.
Amen.
Jen tobě, Bože
- Nezasévej mne, smrti, do svého pole,
dokud jsem se nestal dobrým pšeničným zrnem.
Nedávej mi, Pane, předstoupit před tvou tvář,
dokud nejsem svatý.

- Od okamžiku k okamžiku mne pohánějí stovky větrů,
chvíli se vznáším a hned zase jsem v propasti.
Tu jsem pánem své duše
a hned zase otrokem svého těla, jejího druha,
tu jsem král, nesoucí diadém,
hned zas ubohý žebrák.

- Jako když se kolo otočí, tak neustále se měním.
Býlí je smíšeno s mým obilím
a tvé zrno dusí trní na poli tvého sluhy.
Nikomu, jen tobě, Bože,
vypravuji o své bídě.
Vždyť jedině k tobě a k tvému velikému milosrdenství
směřuje má touha.

V: Ty, jemuž jsou stejně podrobeni živí i mrtví,
nenech mne jednou zemřít v mých hříších.
Nejdříve, Pane, proměň mé klasy v chléb,
pak teprve ať ke mně přistoupí žnec,
nejdříve nalij mé hrozny vínem
a teprve pak ať přijde vinař.
pro svou dokonalou milost mi dej dosáhnout spásy,
o to tě prosím. Amen.

Ignác Antiochijský
Smiluj se, Pane
Pane a Bože náš, Ježíši Kriste,
shovívavý k naší hříšnosti,
jenž jsi nám dopřál dožíti se této hodiny,
kdy na oživujícím dřevě kříže rozepjat,
otevřel jsi kajícímu lotru bránu do ráje
a svou smrtí naši smrt zničil,
očisť nás hříšné a nehodné své služebníky!
- Zhřešili jsme a činili nepravosti,
nejsme hodni pozdvihnout oči
a vzhlédnout k nebeské výsosti,
neboť jsme sešli z cesty tvé pravdy
a bloudili jsme za zálibami svých srdcí.
- Avšak vzýváme tvou nesmírnou dobrotivost:
smiluj se nad námi, Pane,
podle množství svého milosrdenství
a spas nás pro své svaté jméno,
neboť naše dny se tratí jako pára.
Vysvoboď nás z rukou nepřátel
a odpusť nám hříchy.
- Umrtvi naše tělesné smýšlení,
abychom svlékli ze sebe starého člověka
a oděli se v nového
a žili tobě, našemu vládci a dobrodinci,
a následováním tvého učení dosáhli věčného pokoje.

V: Neboť ty jsi vskutku pravá radost těch, kdo tě milují,
Kriste, Bože náš,
tobě pějeme slávu s tvým nestvořeným Otcem
i před svatým a životodárným tvým Duchem
nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Z řecké liturgie
Modlitba Františka z Assisi
Pane, udělej ze mne nástroj svého pokoje:
kde je nenávist, tam ať přináším lásku,
- kde je křivda, ať přináším odpuštění,
- kde je nesvár, ať přináším jednotu,
- kde je omyl, ať přináším pravdu,
- kde je pochybnost, ať přináším víru,
- kde je zoufalství, ať přináším naději,
- kde je temnota, ať přináším světlo,
- kde je smutek, ať přináším radost.

- Pane, učiň, ať nechci tolik být utěšován,
jako spíše utěšovat,
být chápán, jako spíše chápat,
být milován, jako spíše milovat.

V: Neboť tak jest:
kdo se dává, ten přijímá,
kdo na sebe zapomíná, ten je nalézán,
kdo odpouští, tomu se odpouští,
kdo umírá, ten povstává k věčnému životu.
Oslava Nejsvětější Trojice
Spojuji se s tebou, Ježíši, můj Pane,
abych chválil tvého Otce.
Spojuji se s tebou, Duchu svatý,
který se ve mně modlíš nevypravitelnými vzdechy,
abych chválil Ježíše!

- Spojuji se s tebou Otče i Synu,
abych chválil Ducha svatého,
který je vám roven a je mým Bohem.
Můj Otče, odevzdávám se do tvých rukou:
můj Otče, svěřuji se ti, důvěřuji v tebe.

- Můj Otče, učiň se mnou, co chceš.
Ať se mnou uděláš cokoliv,
za všechno ti budu děkovat,
jen když se na mně vyplní tvá vůle, můj Bože.
jen když se tvá vůle vyplní na všech tvých tvorech,
na všech, které tvé srdce miluje.
Nic jiného si nepřeji, můj Bože.

- Vkládám svou duši do tvých rukou.
Dávám ti ji s celou láskou svého srdce,
protože tě miluji.
Láska mne nutí, abych se ti daroval.
Dávám se do tvých rukou s bezmeznou důvěrou,
protože jsi můj Otec.


V: Toužím jedině po tvé oslavě.
Oslav ty sám své jméno.
Dej mi to, co tě ještě více oslaví.
Jen o to tě prosím. Amen.
Charles de Foucauld
Pane Ježíši Kriste
Pane Ježíši Kriste,
tak mnohé nás chce od tebe vzdálit:
prázdná zaměstnání, nevýznamné radosti,
nicotné starosti.

- Tak mnohé nás chce zastrašit:
hrdost která je příliš zbabělá, aby si dala pomoci; zbabělá postrašenost, která ustupuje vlastní záhubě; hříšná úzkost, která se bojí čistoty svatého,
jako se bijí nemoc léku.

- Ty jsi však přece silnější.
Proto nás přitahuj,
stále silněji nás přitahuj k sobě.

- Nazýváme tě svým Spasitelem a Vykupitelem, neboť jsi přišel do světa, abys nás zbavil pout,
jimiž jsme byli svázáni,
nebo jimiž jsme se sami svázali,
a abys vykoupeným přinesl spásu.

V: To bylo tvé dílo, jež jsi vykonal
a jež dokonáš až na samém konci dnů;
neboť tak, jak jsi to řekl, učiníš:
vyzdvižen ze země,
všechny potáhneš k sobě.
Sören Kirkegaard
Soucitný Bože
Soucitný, milosrdný, shovívavý a slitováníplný Pane,
slyš naši modlitbu a shlédni k našemu volání.

V: Opatři nás znamením své dobroty
a veď nás svou cestou,
abychom kráčeli za tvou pravdou.
rozvesel naše srdce,
abychom žili v úctě k tvému svatému jménu,
neboť jsi veliký a podivuhodný.
Tys jediný Bůh a tobě není nikdo roven, Pane,
jsi mocný svým milosrdenstvím
a dobrotivý svou mocí,
abys podpíral, utěšoval a zachraňoval všechny,
kteří skládají svou důvěru ve tvé svaté jméno.

- Tobě přísluší veškerá sláva, čest a klanění,
Otci, synu i Duchu svatému,

V: nyní i vždycky i po všechny věky.
Amen.
Z řecké liturgie
Modlitba Karla Rahnera
Bože,
děkuji ti za všechno,
co jsi po mně v mém životě chtěl.
Buď pochválen za čas mého narození.
Buď veleben za mé dobré hodiny i hořké dny.
Buď požehnán za všechno, co jsi mi odepřel.

Nepropouštěj, Pane,
svého tvrdohlavého a líného sluhu ze svých služeb.
Ty máš moc nade mnou i v oné hlubině,
kde zcela sám rozhoduji o svém věčném osudu.
Ponechej si mne ve svých službách
po všechny dny mého života.

Žádej si, co chceš,
ale dej mi jen to, co ty ukazuješ.
Budu-li ve tvé službě unavený,
pak ať není unavená tvá trpělivost se mnou.

Ty přicházíš, ty dáváš sílu,
abych začal vždycky znovu.
Abych doufal navzdory vší naději,
abych věřil ve vítězství.
které je tvým vítězstvím ve mně,
ve všech porážkách,
které jsou mými porážkami. Amen.
O Eucharistii
Ó Jezu Kriste,
děkujeme tvé nekonečné milosti,
jenž jsi své svaté tělo
dal nemocným k lékařství duchovnímu,
nečistým k očištění,
slepým k věčnému osvícení,
chudým jako kořist věčného bohatství.

Proto prosíme tvou svatou milost,
abys ráčil uzdraviti a omýti naši poskvrnu
a osvítiti naši slepotu a
odejmouti naše nedostatky,
aby tvé svaté tělo i tvá svatá krev
nám byla obranou ve vší nouzi
i mocí ve všech slovech
i pravdou ve všech soudech
a útěchou v našem konci. amen.

Jan Milíč z Kroměříže
Pane, jen Ty víš
Pane, jen Ty víš,
jak se může podařit můj život.

Pouč mě
v tichu Tvé přítomnosti pochopit tajemství,
jak se lidé poznali
v setkání s Tebou,
ve Tvém pohledu
a ve Tvém slovu
jako Tvůj obraz a podoba.

Pomoz mi opustit,
co mi v tom brání,
abych se s Tebou setkal
a dal se uchvátit Tvým slovem.

Pomoz mi připustit,
co se ve mně chce stát člověkem
podle obrazu a představy,
kterou sis Ty o mně udělal. Amen.
 
Stránky jsou optimalizovány pro IE 5.5 a vyšší s rozlišením 1024x768 a vyšším.
WEBMASTER