Zatím není definována žádná informace.

 
Historie Jezuitů v Olomouci
Jezuité v Olomouci do r. 1773
Jezuité přišli do Olomouce v lednu 1566 na pozvání biskupa Prusinovského. Generál řádu František Borja potvrdil založení koleje, což schválil papež Pius V. dne 22. 4. 1567. Jezuité získali minoritský klášter s kostelem sv. Františka z r. 1267, který až do r. 1712 stával na místě dnešního kostela Panny Marie Sněžné. Tovaryšstvo Ježíšovo vstoupilo do povědomí historie jako řád, jenž usiluje o pedagogickou činnost. Takto byla rovněž zamýšlena práce jezuitů v Olomouci, kde kostel Panny Marie Sněžné byl vázán na univerzitu, založenou v roce 1576. Činnost jezuitů v Olomouci do r. 1773 můžeme rozdělit do třech fází:
  1. 1566 - 1619 průkopnická práce na univerzitě, podpora univerzity biskupem Prusinovským, vyhnání jezuitů z Olomouce
  2. 1621 - 1747 reorganizace univerzity, doba rozkvětu činnosti, podpora univerzity kardinálem Ditrichštejnem
  3. 1747 - 1773 doba konfrontace se státními zákony, zrušení Tovaryšstva Ježíšova
Historie Olomouckých Jezuitů po roce 1989
Jezuité na Olomoucku působili požehnaně již před "revolucí 1989". P. Antonín Holas SJ ve Štěpánově u Olomouce rozvíjel bohatý apoštolát. V roce 1990 byl zde přechodně zřízen scholastikát - studijní dům mladých formujících se jezuitů. Studenti dojížděli na znovuobnovenou olomouckou Cyrilometodějskou teologickou fakultu. Přednášet filosofii zde začal Karel Říha SJ, který se do Štěpánova přestěhoval z Rakouska. Pavel Ambros SJ byl v r. 1990 ustanoven v Olomouci spirituálem kněžského semináře, o rok později ho vystřídal dlouhodobý bývalý provinciál Jan Pavlík SJ.
Vysokoškolští studenti (VKH) prosili otce arcibiskupa, aby provinciál jezuitů Josef Čupr SJ uvolnil pro jejich formaci jednoho jezuitu. 19. března 1993 přišel z Innsbrucku do Olomouce Michal Altrichter SJ. Bydlel na Hradě 2, nedaleko chrámu sv. Michala. Začal přednášet filosofii na teologické fakultě, stal se rektorem kostela Panny Marie Sněžné a studentským kaplanem. Duchovní správa vysokoškoláků se začala systematizovat, až vyrostlo krásné dílo.
V roce 1995 byl na dvouměsíčním pobytu v Olomouci Tomáš Špidlík SJ z Říma. Zde je možné vidět počátek přijetí Centra Aletti do Olomouce. Úkolem byl p ověřen Pavel Ambros SJ, který se po svém příchodu ze studií v listopadu roku 1995 stal ředitelem díla Centra Aletti Velehrad - Roma v Olomouci. Když Olomoucká kapitula u sv. Václava spolu s otcem arcibiskupem Msgr. Janem Graubnerem velkoryse nabídla vhodné prostory pro jejich působení v Olomouci, zřídil generální představený řádu Peter-Hans Kolvenbach Centrum Aletti jako dílo celého Tovaryšstva Ježíšova.
Pavel Ambros SJ začal přednášet na Teologické fakultě pastorální a spirituální teologii. Do tří roztroušených bytů Na Hradě 2, dočasného domova komunity, přišel rovněž ze Slovenska Jiří Novotný SJ, český jezuita dříve působící v Kanadě. Na teologické fakultě přednášel hebrejštinu a Starý Zákon. Postupně se v jezuitské komunitě vystřídala řada jezuitů. V roce 1996 byla na teologické fakultě zřízena Katedra spirituality, mezináboženského dialogu a studií křesťanského východu a postupovala nutná rekonstrukce dvou bývalých kanovnických domů, kde měli mít jezuité a jejich dílo trvalé sídlo. O Dušičkách r. 1999 se jezuité přestěhovali do současné Rezidence SJ na Křížkovského ul. č. 4, Centrum Aletti do sousedního domu na Křížkovského ul. č. 2.