Kdo jsme / Vzpomínky Dnes je 17. 5. 2022  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
P. František Vídenský

Datum narození:5.10.1867
Datum vstupu do řádu:  11.8.1885
Datum úmrtí:15.3.1939

Narodil se 5. října 1867 v Předíně u Třebíče na Moravě. Po vychození obecné školy dopřáli rodiče nadanému synovi studia na klasickém gymnáziu v Třebíči. Studoval vždy s vyznamenáním jako primus (první) třídy. V době studií byly v Předíně lidové misie. Vedli je otcové jezuité. Při této příležitosti se mladý student seznámil blíž s jedním z misionářů − P. Františkem Koženým SJ. Po misiích si s ním i dopisoval. Tak se rozhodl, že požádá o vstup do Tovaryšstva Ježíšova. Byl přijat a 11. srpna 1885 začal noviciát ve Svatém Ondřeji v Rakousku. První sliby tam složil o dva roky později, 15. srpna 1887. Rok ještě zůstal ve Svatém Ondřeji a studoval rétoriku.

Filosofická řádová studia vykonal v Bratislavě. Rok magisterky (praxe) prožil jako učitel matematiky na gymnáziu v Bohosudově. Teologická studia začal v Innsbrucku v Rakousku na řádové univerzitě. Musel je však po druhém roku přerušit pro plicní chorobu. Rok jako nemocný byl v Bohosudově. Potom pokračoval v dokončení teologického kurzu soukromě v Trnavě na Slovensku. Poněvadž se choroba zhoršovala a byla obava, že jí podlehne, rozhodli představení dát jej vysvětit na kněze, aby se tento výborný jezuita-bohoslovec dočkal radosti první mše svaté. Pán mu nejen dopřál tuto velikou milost a radost, ale vrátil mu zdraví a obdařil jej do vysokého věku velkou apoštolskou horlivostí.

Po vysvěcení na kněze, když se nemoc podstatně zlepšila, byl ustanoven u sv. Ignáce v Praze ředitelem Mariánské družiny akademiků. Když se jeho zdravotní stav natolik stabilizoval, že dával dobrou naději na práci v Tovaryšstvu Ježíšově i do budoucnosti, byl poslán do Lince v Rakousku, aby si tam vykonal třetí probaci. Tak byl připraven k posledním slibům. Ty složil 15. srpna 1900 a byl definitvně přidružen ke Kristu a jeho apoštolské rodině. V přehledu se aspoň podívejme na místa a práci, kterou P. Vídenský konal v provincii rakouské, potom viceprovincii či provincii československé a poslední rok před smrtí v provincii české.

Pracoval jako kazatel, konal lidové misie, ale pracoval i ve farní duchovní správě. Byl téměř na všech místech i pečlivým ředitelem Mariánských Družin. Začal na Velehradě, pokračoval v Praze, byl v poutní duchovní správě na Svatém Hostýně, znovu na Velehradě ve farní duchovní správě a potom v Hradci Králové v duchovní správě řeholního kostela Panny Marie. Z tohoto posledního pobytu v Hradci Králové konal misie pro Čechy v Porýní v Německu. Tři roky, v letech 1918−1921, byl ve Vídni, kde se staral jako pastýř o tamní Čechy. Po návratu z Vídně byl generálním prefektem v konviktu při Arcibiskupském gymnáziu v Praze-Bubenči. Odtud přišel do Opavy, kde byl kazatelem a ředitelem Mariánských družin. Z Opavy byl poslán jako superior do Českého Těšína a zároveň jako duchovní správce farnosti u kostela Božského Srdce Páně. Z Českého Těšína jej představení ustanovili superiorem na Svatém Hostýně, kde také redigoval "Hlasy svatohostýnské". Později ze zdravotních důvodů přestal být superiorem, zůstal však jako spisovatel a spirituál komunity spolubratří jezuitů nadále na Svatém Hostýně. Tam se jeho zdravotní stav zhoršil natolik, že bylo zapotřebí větší péče. Proto byl převezen na Velehrad. Zde svůj plodný život řeholníka jezuity zakončil pokornou smrtí 15. března 1939.

Jeho současníci označili jeho povahu jako klidnou, milou a otevřenou, vždy ochotnou k pomoci a připravenou k apoštolské službě.

P. Vídenský byl také literárně činný. Především pilně přispíval do časopisu "Hlasy svatohostýnske", které také po určitý čas redigoval. Mnoho článků pojednávalo zvláště o dějinách Svatého Hostýna. Tyto příspěvky vyšly knižně v "Dědictví svatojánském" pod názvem: "Svatý Hostýn ve svém původu a svých osudech". Jiná jím sepsaná a vydaná kniha má název "Umění zůstat vždy spokojeným". Přispíval svými články i do časopisu "Křesťanská škola" nebo časopisu "Stráž".


Z knihy Jana Pavlíka Vzpomínky na zemřelé jezuity, narozené v Čechách, na Moravě a v moravském Slezsku od roku 1814, Refugium Velehrad-Roma, Olomouc 2011, s. 213−217.


Ignaciánský rok
20.5.2021-31.7.2022
Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže Za víru mladých
Modleme se za mladé lidi, povolané k plnosti života, aby v Marii nacházeli vzor naslouchání, hloubky rozlišování, odvahy víry a odhodlání ke službě.
Národní úmysl Za dobrovolníky ve farnostech
Modleme se za všechny, kteří přispívají k životu farností, aby je Bůh posiloval a dával jim radost ze služby.
více »

Nejbližší akce

Koncert "Konverze svatého Ignáce"


Třetí česko-slovenská víkendovka pro zájemce o jezuitský řád


Kněžské svěcení Jiřího Hebrona SJ a Václava Novotného SJ


Primice novokněží V. Novotného SJ a J. Hebrona SJ


více »

Nejbližší duchovní akce

DO pro lektory a všechny zájemce o Boží slovo v praktickém životě


Duchovní cvičení pro seniory


Duchovní cvičení pro řeholní sestry


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


více »

Kalendárium

Památka sv. Ondřeje Boboly

Památka Panny Marie della Strada


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil