Kdo jsme / Vzpomínky Dnes je 12. 12. 2017  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
P. Leopold Škarek

Datum narození:10.11.1874
Datum vstupu do řádu:  4.12.1897
Datum úmrtí:23.3.1968

O. Škarek, jeden z nejvýznamnějších členů české provincie, se narodil poblíž ?bílé? Telče v Mysleticích. Pokřtěn byl ve farním kostele v Kostelní Myslové. Obecnou školu navštěvoval v jednotřídce v Lípové Řečici. První třídu reálného gymnázia studoval v Telči 1884 ? 1885. Od druhé třídy přešel na klasické gymnázium do Jindřichova Hradce, kde maturoval v roce 1892. Po maturitě se přihlásil do brněnského alumnátu, kde byl po čtyřech letech vysvěcen na jáhna 25.7.1896. Pro nedostatek předepsaného věku byl jako jáhen poslán do farnosti Měřín, kde vykonával jáhenskou službu převážně výukou na školách. Když dosáhl předepsaného věku, byl biskupem brněnským Msgre. Bauerem vysvěcen v Brně dne 28.3.1897 na kněze. Byl ustanoven v Měříně kaplanem. Na prosbu P.Škarka jej biskup Bauer 4.12.1897 propustil do noviciátu Tovaryšstva Ježíšova. V noviciátě byl O. Škarek ve sv. Ondřeji v Korutanech, a to 13 měsíců. Půl roku od ledna 1899 studoval tamtéž rétoriku. Od prázdnin přešel do Bratislavy na filosofii. V Bratislavě 5.12.1899 složil své první řeholní sliby. Po filosofii, kterou skončil v r. 1902, doplnil dva roky svá dřívější teologická studia v Innsbrucku. 1905 ? 1906 byl socius magistra noviců (pomocník novicmistra) na Velehradě. Pětatřicetiletý O. Škarek zasedl v Praze do univerzitních lavic aby studoval latinu, řečtinu a malou češtinu. Když se stal profesorem, pět let učil latinu, řečtinu a malou češtinu v Praze ? Bubenči. 8.12.1919 byla zřízena československá viceprovincie a O. Škarek byl jmenován viceprovinciálem. Když skončil svůj úřad v r. 1925, vrátil se jako profesor od sv. Ignáce zase do Bubenče. V roce 1929 se stal podruhé provinciálem. To už československá viceprovincie byla povýšena na provincii. Druhý provincialát O. Škarka trval čtyři roky. Školní rok 1933 ? 1934 učí v Praze ? Bubenči, 1934 ? 35 na Velehradě. V roce 1935 byl otevřen noviciát v Benešově u Prahy a O. Škarek tam byl poslán jako rektor koleje a magister noviců. Rektorem zůstal až do zabrání benešovské koleje nacisty dne 12. 3. 1942. Magistrem přestal být 31.7.1941, kdy jej vystřídal P. Wamser. Po zabrání koleje v Benešově většina otců, bratří, scholastiků a noviců odešla na Velehrad. O. Škarek se po skončení úřadu novicmistra stal v r. 1941 instruktorem třetí probace. Proto při zabrání kláštera nacisty odešel s probacionáři z Benešova na Sv. Hostýn. Na Sv. Hostýně byl v této funkci a zároveň superiorem až do roku 1946.

Disposicí roku 1946 zůstal na Sv. Hostýně jako operář a lidový misionář. V květnu 1947 přišel na Velehrad jako operář, misionář a exercitátor. Ale už od svátku sv. Ignáce téhož roku se stal rektorem na Velehradě, až do prázdnin v r. 1949. Disposicí pro rok 1949 byl O.Škarek opět jmenován instruktorem třetí probace a superiorem na sv. Hostýně. Tam také byl zajištěn a poslán do Želiva. Odtud se v r. 1951 dostal mezi prvními už jako starý na Moravec. I tam žil spokojeně a vzorně svůj řeholní život, který měl tak rád. Pomáhal všem radou, modlitbou a hlavně příkladem. A pokud mohl, byl činný ? dlouhou dobu míval promluvy pro ?sestřičky? ? Školské sestry de Notre Dame.

Ve svém dlouhém řeholním životě dělal O.Škarek kromě profesorské činnosti snad všechno, co se dá. Byl dvakrát provinciálem. Byl magistrem noviců, instruktorem třetí probace. Byl na mnoha místech rektorem nebo superiorem. Byl výborným lidovým misionářem a exercitátorem. Byl to muž energický, plný přirozeného elánu, ale ještě víc nadpřirozeného ducha víry. Byl však také mužem kázně a poslušnosti. Byl opravdovým Božím darem a požehnáním pro českou provincii.

Svou bodrostí prosvětlil všechny situace, do kterých se dostal. Byl vždy povzbuzením. Není člena naší provincie, který by znal O.Škarka bezradně smutného. Jeho víra v nebeského Otce, jak on říkal ?tatíčka? (on to uměl říkat bez sentimentality, s pronikavou silou) byla vždy nakažlivá. Svým optimismem pomáhal celé provincii přečkávat těžké a chmurné chvíle disperze. On to byl, kdo mluvil i v nejtěžších situacích ne o navštíveních, ale o vyvolení to nebo ono prožít. Snad nejkrásněji vyjadřuje jeho víru i optimismus jedna situace na Moravci. Když mu bylo 92 let a měl uskřinutou kýlu, přišel lékař a konstatoval: ?Stařečku, musíte okamžitě na operaci do Nového Města.? P. Škarek odpověděl: ?Tak můj drahý, zaprvé žádný stařeček, nanejvýš obstarožní mladík. A za druhé, okamžitě přijde P.Stork, vyzpovídá mě a zaopatří, protože nevím, co tam ti vaši kolegové se mnou vyvedou!? I tuto operaci přečkal a doktoři v novoměstské nemocnici se chodili s úctou k jeho lůžku potěšit pohledem a povzbudit nějakým jeho slovem, dokonce i primář, výborný chirurg, ale známý ateista a komunista. P.Škarek mluvil o Bohu vždy svým prozářeným zjevem a teplým, i když rozhodným slovem. Organismus však přece jen slábl, a tak když dostal v květnu 1968 silnou chřipku, přijal s úctou pozvání na věčnost. Jeho pohřeb byl slavný. Přijelo mnoho jezuitů i mnoho diecézních kněží, kteří jej znali jako exercitátora z alumnátu či z kněžských exercicií. Přijel také (ještě ze Žernůvky) brněnský biskup Msgre Karel Skoupý a osobně provedl u domu výkrop. Byl přítomen také biskup Otčenášek. O. Škarek byl pochován na Moravci. Dnes jsou již jeho pozůstatky uloženy ve společné hrobce ? v ossariu, dobře zabezpečené a označené. A jeho optimismus v říši nebeského Otce žije. Žije také v jeho synech podporován, jak věříme, jeho přímluvou.

Literární pozůstalost P. Škarka můžeme rozdělit na knižní a časopiseckou. Knižní pak na původní a překladatelskou.
?Pod praporem Královny nebes? ? pro členy Mariánských družin ? první vydání, Brno 1908, 324 stran; druhé vydání, tamtéž, 1909. Z řady dalších vydání uvádíme poslední - deváté, Praha 1937, nákladem sekretariátu Mariánských družin.
?V šiku mariánském? ? Praha, sekretariát Mariánských družin, 1923, 84 stran.
?Život sv. Aloise Gonzagy, patrona mládeže? ? Olomouc, Matice CM, 1927, 267 stran
?Jiskry sv. Ignáce z Loyoly? ? překlad latinské knížky P. Hevenesiho SJ ? Olomouc, Dobrá kniha, 1940, 451 stran; druhé vydání tamtéž, 1945; třetí vydání tamtéž, 1947 (náklad 15 tis. kusů).

Přispíval svými články do časopisů Ve službách Královny, Zprávy velehradské, Zprávy české provincie T.J., nejčastěji však do Posla Božského Srdce Páně.

Na Moravci připravil do tisku tyto práce:
?Žaltář pro breviář ? zavedený Piem XII.? - překlad z latiny.
?Sv. Alfons Rodriguez, řeholní bratr T.J.? ? životopis.
?Blahoslavený Petr Faber, kněz, vyznavač T.J. ? životopis.
?Sv. Josef Pignatelli, kněz, vyznavač T.J. ? životopis.

Z hlediska historického nejcennějším dílem P. Škarka jsou jeho memoáry ? paměti z doby jeho dvojího provincialátu. Toto vzácné autobiografické dílo zůstalo v rukopise jako i několik předchozích prací sepsaných na Moravci.


Náš tip

Dějiny filosofie III.

Od Ockhama k Suárezovi
Frederick Copleston

Třetí díl 11tisvazkových Dějin filosofie jezuity Frederica Coplestona zahrnuje dobu od Ockhama k Suárezovi. Jde tudíž o dobu od vrcholného středověku po raný novověk. Uznávaná autorita v oboru dějin filosofie, dlouholetý vyučující v Římě a hostující profesor na jiných univerzitách (USA, Německo aj.) se ve vědeckém světě skvěle osvědčil. Jeho text vždy...
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl: Senioři
Za seniory, aby našli v rodinách a v křesťanských společenstvích oporu a mohli se moudrostí a zkušeností podílet na předávání víry a výchově nových generací.
Národní úmysl: Za vytrvalost v modlitbě (EG, č. 281,282).
více »

Nejbližší akce

Dny víry u Ignáce


Studentský Velehrad 2018


Středoevropský Magis 2018


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní obnova pro mládež 18-30 let


Povoláním člověk


Duchovní cvičení pro ty, kdo přijali iniciační svátosti v dospělosti


Škola modlitby Lectio Divina


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil