Články / Názory Dnes je 17. 6. 2021  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Názory

         A     A     A

Zelený čtvrtek

Čtvrtek, 1.4.2021
P. Pavel Ambros SJ přibližuje liturgii Zeleného čtvrtku

Pavel Ambros

V ohnisku liturgického roku je Velikonoční triduum a srdcem tohoto třídenní je neděle Zmrtvýchvstání Páně. Některá klíčová slova nám otevírají hlubší přístup k jednotlivým dnům svatého třídenní. Pro Zelený čtvrtek je tímto slovem památka. Památka v liturgii neznamená připomenutí si minulosti. Nevzpomínáme na Ježíše jako na velkou historickou osobnost, která patří do minulosti. Činit to či ono na jeho památku znamená účastnit se života Krista, vstoupit do jeho tajemství, do společenství s ním.

Na Zelený čtvrtek si křesťané připomínají dvě události. První je ustanovení eucharistie. Zde zaznívají nejsilněji slova: „To čiňte na moji památku.“ Nemůžeme památku zúžit tím, že o ustanovení eucharistie budeme uvažovat jen jako o moci proměnit chléb a víno v tělo a krev Pána, kterou Kristus dává apoštolům a jejich nástupcům biskupům a kněžím. To je nepochybně pravda, ale ne celá! Kristus ustanovil eucharistii, aby založil církev. Apoštol Pavel si vrcholnou měrou osvojil toto tajemství církve a eucharistie, které na sobě vzájemně závisejí. „Protože je to jeden chléb, tvoříme jedno tělo, i když je nás mnoho, neboť všichni máme účast na jednom chlebě.“ (1Kor 10,17) Ježíšovo tělo se stává jedním tělem, tj. církví. Eucharistie tvoří církev, tvoří jeho svátostnou podobu. Eucharistie působí to, že církev je jakoby svátost, „znamení a nástroj vnitřního spojení s Bohem a jednoty celého lidstva.“ (LG 1)

Druhou památkou je pro křesťana připomínka Kristova gesta umytí nohou. „Dal jsem vám příklad: Jak jsem já udělal vám, tak máte dělat i vy.“ (Jan 13,15) V latinské liturgii se toto rituální gesto také nazývá mandatum (přikázání). Kristus svěřil církvi nové přikázání navzájem se milovat tak, jak Kristus miloval. Přikázání lásky, které je vyjádřeno obrazem mytí nohou bratřím, znamená sloužit jim. Napodobovat Kristova gesta, přijmout ho jako příklad hodný následování je možné jen tehdy, když uznáme Krista jako původce naší možnosti milovat. Kdo si nechá Kristem sloužit, bude sloužit jako on. „Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás.“ (Jan 13,34) Schopnost milovat není dána přikázáním lásky, nelze ji přikázat. Je člověku dána jako stálý úkol odpovídat na předchozí dar lásky.

To jsou dvě křesťanské památky, vzájemně těsně propojené, které tvoří jádro liturgie Zeleného čtvrtku. Učinit kult pramenem života a nechat vstoupit svátost od oltáře do života je možné jen jako přechod od svátostí liturgických ke svátosti vztahů, bratrství a sesterství v Pánu. Slavení eucharistie je úplné až proměnou shromážděných v Boží lid, v němž se modlí Duch Svatý. Lneme srdcem i duší, tělem i všemi našimi mohutnostmi k této památce, abychom se mohli ve společenství s Kristem podílet na jeho lásce a podílet se na jeho službě.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
4.6.2021 Dary a plody Ducha jsou základní podmínkou, abychom mohli následovat Ježíše
28.5.2021 Svátek Trojice je svátek těch, kteří se radují z přebývání v druhých
21.5.2021 Duch dává nahlížet z druhé strany
14.5.2021 Jednota v rozdílnosti
13.5.2021 Cesta církve následuje směřování mrtvého a vzkříšeného těla KristovaIgnaciánský rok
20. 5. 2021 - 31. 7. 2022Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl Za krásu manželství
Modleme se mladé lidi, kteří se s podporou celého křesťanského společenství připravují na manželství: ať rostou ve velkodušné, věrné a trpělivé lásce.
Národní úmysl Děkujeme za rodiče, dobré učitele, katechety a kněze a prosíme, aby s nadšením a s radostí připravovali děti na přijetí svátostí.
více »

Nejbližší akce

Jarní setkání pro zájemce o jezuitský řád


Kněžské svěcení Petra Hrušky a Samuela Privary


Evropský Magis 2021


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro řeholní sestry


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


Ignaciánská duchovní cvičení, vede P. Josef Čunek SJ


Duchovní cvičení pro všechny


více »

Kalendárium

Schází se 1. generální kongregace

Památka sv. Aloise Gonzagy

Úmrtí Jana Tesánka


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil