Články / Články Dnes je 20. 6. 2021  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Články

         A     A     A

Kristus otevírá dveře a vyvádí nás z dusivých uzávěr

Neděle, 18.4.2021
Meditace P. Pavla Ambrose SJ nad liturgií třetí neděle velikonoční

Pavel Ambros

Ježíš znovu odkazuje na viditelné známky utrpení, jeho ruce a nohy jsou svědectvím, že láska Boha Otce je jedinou nezničitelnou realitou. Jeho věrnost je jediná, kterou nelze obejít nebo zlomit. Vstup Otcovy lásky do našeho života znamená náš vstup do věčné paměti. Tajemství veliké noci bylo dovršeno, když Boží Syn své lidstvo obdaroval svým posledním výdechem Otci. Přinesl dar lidství svému Otci, učinil lidství součástí jeho věčné lásky.

Ve čtyřiceti dnech, v nichž se Ježíš zjevoval, můžeme vidět, jak nás i vychovává. Číslo čtyřicet v bibli označuje čas učení a poznání tím, že rozlišujeme. Ježíš se zjevuje fyzicky ve světě prvního stvoření. Proměněný vstupuje do tohoto světa, aby mu ukázal, že náš všední svět není uzavřen zákonitostmi světa stvořeného do sebe samého. Život prožívaný v naší lidské tělesnosti jako život lásky Božího dítěte (stejně jako Kristův pozemský život byl prožíván jako život lásky Syna), a to prostřednictvím úplné oběti, kterou je smrt (u Krista na kříži), umožňuje vstoupit do věčné paměti Otce. Náš všední život je prožíván integrálně v synovské lásce. Vše, co Kristus konal během svého života ve společenství s ostatními, je uchováno v životě, který nekončí. To je důvod, proč se zjevuje v tomto světě, nebo dokonce s apoštoly jí. Cokoli prožíváme v lásce, může se stát součástí Božího království. Je s Kristem ukryté v Bohu. „Ale až se ukáže Kristus, váš život, potom se i vy s ním ukážete ve slávě.“ (Kol 3,4).

Kristus ukazuje učedníkům novou kvalitu života, svého lidství. Prostřednictvím události veliké noci, vydáním se, obětováním sebe sama, které je zároveň odevzdáním, necháním se obejmout, svobodným přilnutím dítěte. Tím vším se dovršuje nová generace lidstva. Stává se lidstvím, které je dětstvím. Vše je žito ve společenství s Otcem na způsob Kristův. Existují novým způsobem, který zaručuje ten, který je „uprostřed nich“ (srv. Jan 1,14; 20,19.26). Skrze naše svobodné přilnutí se naše lidství stává součástí lidstva patřícího vzkříšenému Kristu. V povelikonoční době Kristus apoštoly učí zvykat si hledat ho ne výlučně jako nějakého jednotlivce. Jeho božství je přítomno v těch, kteří se jím nechali obejmout. Žijí své vzkříšení.

Otevírá jejich mysl porozumění Písmu, aby je naučil vidět proměněné lidství. Písma lze pochopit jen v Kristově těle, slovo utvářející vše. Nejde jen o intelektuální porozumění s pomocí technik interpretace. Písma obsahují Slovo, které se nyní projevilo jako Boží Syn, pravý člověk, proto klíčem k porozumění je přítomná Osoba, ne text jako dokument. K tomu potřebujeme inteligenci propojenou vztahem, mluvíme o agapické inteligenci, která nám je ve skutečnosti dána skrze Ducha Svatého. Duch propojuje. Otevření mysli porozumění Písmu se stává posledním gestem vykoupení, které potom uskuteční Duch Svatý. Uvádí do veškeré pravdy (Jan 14,26; 16,13). „Nyní se však skrze církev ukázala přerozmanitá Boží moudrost knížatům a mocnostem v nebi.“ (Ef 3,10)

Hřích nějakým způsobem zapečetil možnost bezprostředního čtení. Uzavřel člověka dovnitř jeho souřadnic. Opovážlivě se domnívá, že je jako Bůh. Proto je mu odňata vize veškeré jednoty, která patří pouze Otci a ke které může přistupovat pouze Kristus. Je to vztah dítěte, který otevírá řečené nebeským Otcem. S mentalitou hříchu je člověk přikován k tomu, co si vymyslel: metody poznání, studia, interpretace. Nedokáže pochopit logiku vztahu, společenství a jednoty. Nerozumíme nikdy Písmu bez vztahu s Kristem, Synem Otce. Skutečně, nacházíme se v něm, který ve své podobě prožívání božského a lidského je smysl a naplnění.

My ve věcech, které se nám stávají každý den, chceme okamžitě nějaký svůj osvědčený či upokojující výklad. Je to přece naše myšlení. Kolik sebeklamů! Vůbec nebereme v úvahu, že jediné místo, kde věci získají své pravé pojmenování, jediné místo, kde vše dává smysl, kde se to i odehrává a stává skutečností, je svátost, liturgie: pouze zde se věci opět pojmenovávají tak, jak jsou, protože existují jako synergie mezi Slovem, Duchem a stvořením. V liturgii se také hovoří, ale také se zde odehrává, stává: hříchy jsou odpuštěny a skutečně zahlazeny. Slovo předčítané, vykládané se stává prostřednictvím proměny chleba a vína vtěleným slovem, tím, co nás živí. Přivádí nás k druhému, který se nám stává vlastním. A člověk se stává tím, co jí.

Vůbec nejde tedy o pochopení slova, z něhož můžeme sestavit jakýsi program života, který musíme uskutečnit. To Slovo přítomné v životě je teurgické. Uskuteční to podstatné samo, svojí silou, promění, jen když jej přijmeme. Povelikonoční Kristus zavírá všechny dveře možné ideologické nebo moralistické interpretaci víry v něj a otevírá dveře vztahu, jednoty srdcí.


Foto: Alena Rousová.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
18.6.2021 Církev je cesta po moři k přístavu spásy
17.6.2021 Druhý vatikánský koncil a úcta k Božskému Srdci Páně
4.6.2021 Dary a plody Ducha jsou základní podmínkou, abychom mohli následovat Ježíše
28.5.2021 Svátek Trojice je svátek těch, kteří se radují z přebývání v druhých
21.5.2021 Duch dává nahlížet z druhé stranyIgnaciánský rok
20. 5. 2021 - 31. 7. 2022Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl Za krásu manželství
Modleme se mladé lidi, kteří se s podporou celého křesťanského společenství připravují na manželství: ať rostou ve velkodušné, věrné a trpělivé lásce.
Národní úmysl Děkujeme za rodiče, dobré učitele, katechety a kněze a prosíme, aby s nadšením a s radostí připravovali děti na přijetí svátostí.
více »

Nejbližší akce

Jarní setkání pro zájemce o jezuitský řád


Kněžské svěcení Petra Hrušky a Samuela Privary


Evropský Magis 2021


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro řeholní sestry


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


Ignaciánská duchovní cvičení, vede P. Josef Čunek SJ


Duchovní cvičení pro všechny


více »

Kalendárium

Památka sv. Aloise Gonzagy

Úmrtí Jana Tesánka


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil