Články / Články Dnes je 27. 11. 2022  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Články

         A     A     A

Prožíváme Boží mlčení

Pátek, 30.9.2022
Otec Pavel Ambros SJ k biblickým textům 27. neděle v mezidobí

Pavel Ambros

Jedním z velkých dramat, kterým musí každý věřící čelit, je zkušenost, že se necítí být Bohem vyslyšen. Prožíváme Boží mlčení. Jsou přání, která předkládáme Pánu a která nejsou vyslyšena. Víra je tak podrobena zkoušce. Toto mlčení se často stává cestou, po které nás Boží ruka vede k sobě, před svoji tvář. Nutí nás ptát se, jakou představu o Bohu máme. Co od něj očekáváme? Proč zklamání? Rozbíjí naše hrátky, fantazírování. Odhaluje skutečné motivy.

Toto zklamání je ještě silnější, když máme pocit, že si odměnu zasloužíme. Proto jsou zvláště hořce rozladěni ti, kdo jdou příkladnou cestou. Proč? Jsou více vystaveni zklamání. Myslí si, že Bůh je hluchý k jejich prosbám, protože jsou hluboce přesvědčeni, že si to zaslouží dostat. Nebo je Bůh možná tak vzdálený, že ho nezajímá trápení těch, kdo se k němu do té doby intenzivně modlili? Nezískat – to s námi zacvičí. Před Bohem se tak ztrácí veškerá přetvářka. Kdo se stává jeho učedníkem? Kdo opakuje: Zdarma jsem dostal, zdarma mám dávat. Tehdy mi nejde o to, co z toho mám. Mám důvěru, že ani nežádám? „Důvěřuji-li, svěřuji své přání do tvých rukou, i když teď nechápu, jak mi odpovíš na mou otázku.“

Tak se stáváme služebníky, kteří nehledají vlastní užitečnost. Je těžké tuto roli přijmout. Zkusme si říci nahlas: Chci být neužitečným služebníkem. Neužitečný, o němž mluví Ježíš! Jiná logika, kde nemusí za vše platit uznáním, výhodami, chválou, oceněním, penězi. Odměnou je ten, který mi dal celý život. Nenechat se zkorumpovat je jen první krůček křesťana žijícího ve světě. Otevírá jiný obzor: nechci mít ani zaplaceno, nehledat vlastní zisk, zaslouženou odměnu. Copak se budu moci jinak podobat Synu Otce? Velkorysost se rodí v této podobnosti: výsady být dítětem před nebeským Otcem, který přece ví, co potřebuji.

Riziko pocitu moci, že to mám s Bohem dobré (či jinými pány), dokonce je na mé straně. Naplní mé představy. To je nebezpečně plíživé. Nepromítáme na Boha jen své mocenské choutky? Trochu svěřené moci, a co to s člověkem udělá. Jaká důležitost se v něm objeví. Moc proměňuje, dává člověku pocit všemohoucnosti, dává mu pocítit zvrácenou chuť toho, že má druhého ve své moci. I když jsme všichni v Božích rukou, Bůh takto lidsky mocný není!

Stále se to v křesťanských společenstvích opakuje. Důležitost služebníka. Proto se musí opakovat Ježíšova slova. Lukáš je zachycuje, aby napomenul důležité ve vlastních očích. Užitečné učedníky. Ježíš má na mysli jinou důležitost: který oře a pase. Orat a pást jsou slovesa, která připomínají dvě činnosti učedníka: orat připomíná obraz rozsévače, toho, kdo připravuje půdu. Je to symbolická činnost toho, kdo je poslán evangelizovat, tj. rozsévat semeno slova.

Naproti tomu pasení stáda je obrazem toho, kdo je pověřen střežit a doprovázet stádo. Prožívá tíhu řízení, odpovědnosti, péče o společenství. Ti, kdo tento úkol od Boha přijali, se zde mohou dostat do pokušení očekávat, že jim bude zaplaceno. A zde se objevuje představa, kterou mají o svém pánovi, o tom, kdo je poslal a pověřil tímto úkolem, představa, kterou mají o Bohu.

Služebník Kristova Velekněžského Srdce, pravý učedník, je povolán přinášet ne své slovo, nýbrž slovo svěřené. Je na prvním místě posluchačem slova, které v něm vládne. Jen tak může růst ve víře. Ochota prožívat tento vztah bezplatně je nezbytnou podmínkou pro rozvoj víry. Pokud s Bohem počítáme, zjistíme, že jsme stále zadluženi. Musíme se proto odklonit od onoho ekonomického, hamižného, paternalistického a vrchnostenského pohledu na náš vztah s Ním. Teprve pak začneme skutečně věřit. On musí růst, já se menšit.


Foto: Alena Rousová.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
25.11.2022 Jaké je pravé očekávání? Neztrácet odvahu a neztrácet sílu v zápasu
25.11.2022 Svatý Ignác – mistr správné míry
18.11.2022 Ježíš se nezaměřuje na to, jak zachránit vlastní život, ale jak zachránit druhé
11.11.2022 Člověk, kterého ani největší zkoušky neodvrátí od jeho záměru
4.11.2022 Žít podle logiky daruNáš tip

Rozhoduj se jako jezuita

Samuel Prívara, Pavel Banďouch

Denně stojíme před množstvím pro náš život méně nebo více důležitých rozhodnutí. Vždy bychom se ale chtěli rozhodnout správně. Co to ale vlastně je správné rozhodnutí?…
více »

Breviář

Kompletní online verze jezuitského breviáře v češtině

Na webu breviar.cz nyní můžete najít kompletní online verzi jezuitského breviáře v češtině. Ve spodní části stránky vyberte v roletce možnost „s vlastními texty jezuitského řádu (SJ)“ a stiskněte tlačítko „Potvrdit“.

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže Za děti, které trpí
Modleme se, aby děti, které trpí, především žijící na ulici, oběti válek a sirotci, měly přístup ke vzdělání a mohly znovu zažít srdečnost rodinného prostředí.
Národní úmysl Za návštěvníky hřbitovů
Modleme se za všechny, kdo vzpomínají na své zesnulé, aby se otevřeli víře ve věčný život.
více »

Nejbližší akce

Setkání pro zájemce o Tovaryšstvo


Osvícenská proměna náboženského života


Adventní koncert


více »

Nejbližší duchovní akce

Adventní duchovní obnova pro všechny


Duchovní obnova pro hasiče a členy Matice svatohostýnské


Duchovní obnova pro hasiče a členy Matice svatohostýnské


Adventní duchovní obnova pro všechny


více »

Kalendárium

Památka Edmunda Kampiána, Roberta Southwella a druhů

Svátek sv. Františka Xaverského


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil