Články / Články Dnes je 21. 4. 2024  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Články

         A     A     A

Zbavit se závislostí na dopingu, který nabízí svět

Pátek, 15.12.2023
Otec Pavel Ambros SJ nabízí myšlenky k 3. neděli adventní

Pavel Ambros

Křesťan je nezřídka považován za ošlapek. V adventu se má učit i čekat. Co si osvojuje? Zvyká si vidět svět ne v šedi, ale v barvách. Je oděn do nového roucha, šatu ženicha, a je ozdoben šperky nevěsty. Proto dnes růžové ornáty. Tak nás vidí prorok Izaiáš. Kdo nepospíchá vstříc Pánu, obdrží snadněji než ten, kdo se domáhá a chce být vpředu. Vraťme se k úryvku z knihy Izaiáše: ohlašuje jubilejní rok. Ohlašuje „Hospodinovo milostivé léto“. Izraelský národ se vrací z babylonského vyhnanství. Návrat ze zajetí umožnil král Nabuchodonozor II. roku 537. Po návratu ze zajetí je vyvolený národ obdařen novými proroky, kteří navazují na velkého proroka Izaiáše (781–687 př. Kr.). Ten proslul hlubokou reformou náboženského života založenou na očištění kultu v Jeruzalémském chrámě. Tím byl zastaven vpád Asyřanů, a navíc král Chizkijáš získal od Izajáše prorocké požehnání. Touha po obnově chrámu je spojena s obnovou vnitřního života. V ohlášeném jubilejním roce se všichni zbavují zbytečností, musí si vzájemně odpustit. A dnes? Člověk necítí potřebu přidávat si další bolest; cilicium, řetězy a bičování by ho mohly zbytečně zlomit. Zbavování se věcí má pro naše současníky jinou naléhavost. Má být spíše osvobozením od všech potřeb dopingu: rychlosti, hluku, povzbuzujících prostředků, závislosti na obecném strachu z budoucnosti, alkoholu všeho druhu. Může si vůbec křesťan říci, že přijal mělký pocit existenciálního žalu? Protože neadoruje Boží dílo, adoruje své bolestínství, když nemá přístup ke svému dopingu. Existenciální žal je ve své podstatě abstinenční příznak. Veškerá pouta se uvolní, každý se nějakým způsobem osvobozuje od toho, s čím je svázán. Je to rok radosti, jubilea, protože chudí zase přijdou, aby i oni byli duchovně bohatí tím, že se ukáže důstojnost každého. Přesně tento obraz radosti vysvětlují symbolicky laděná vidění, která se postupně odvíjejí na stránkách evangelia sv. Jana.

Pravá reforma náboženského života je nesena světlem, které je od Boha. Nestačí nám oči, abychom viděli. Potřebujeme světlo. Světlo v duchovním slova smyslu je zorný úhel, z kterého je nám dovoleno dívat se na události všedního dne i na světoborné, mimořádně významné či převratné události. Tento pohled vnáší do světa určeného ke vzkříšení poslední velký svědek Starého Zákona a prorok otevírající Nový zákon Jan Křtitel. Přerušujeme čtení Markova evangelia a necháváme o třetí neděli adventní promluvit evangelistu Jana. Nádherný hymnus o Slově, které vstoupilo Kristovým narozením do našich životů, úchvatná vize Slova, které je stále přítomné mezi námi („Mezi vámi stojí ten, kterého neznáte“, Jan 1,26), otevírá jubilejní rok, osmý den, který je završen Kristovým slavným příchodem v plnosti. Při pohledu na Kristovo narození se učíme rozpoznávat způsoby Kristova přicházení do srdce člověka nyní a do srdce vesmíru při dovršení všeho v Kristu. Prorokem může být každý křesťan, když má účast na světle, které sestupuje od Otce do světa. V tomto světle umí číst realitu, je vykladačem, je tím, kdo objevuje smysl, kdo umí číst, kdo umí vkládat slova děkování a úcty všemu stvořenému. Stvoření je objektivní, nevědomé slovo; v člověku se stává vědomým, proto člověk celé stvoření zbožšťuje skrze Slovo. Tím, že se modlí. Mohli bychom tedy říci, že život, který Bůh šíří ve stvoření, je zažehnuté vědomí v srdci člověka, stává se v člověku jasným vědomím. Zapálí se v něm jiskra víry a do světa proudí ze srdce člověka důvěra k Bohu a důvěrnost, něžnost a jemnost vůči Němu. „To světlo svítí v temnotě a temnota ho nepohltila.“ (Jan 1,5)

Zastavme se chvíli u tohoto verše, který objasňuje svědek Jan Křtitel. Slovo totiž žije ve svědcích víry. Svědek je ten, kdo darování Slova do svého srdce přináší druhým. Svědectví je nejzákladnější kategorie evangelia vůbec. Ale připomeňme, že stejnou váhu má i v našich lidských vztazích. Kde však slovo ztrácí svoji váhu ve vztahu, tam nemůže člověk svědčit o tomto světle.

Ale existuje také odpor vůči Slovu, světlu, pravdě. Je to to, co zažíváme všichni: je tu němota, je tu temnota, je tu lež, je tu strach, který v nás nechápe Slovo. Proto potřebujeme svědka. To jsou ti, kdo poznávají ve znameních, že „Pán stojí mezi námi“. Svědkům je Kristus „známý“, proto je druhý příchod Pána ve slávě nepřekvapí.

Dnes možná uvidíme v kostele růžové ornáty. Vyjadřují radost z příchodu Ježíše a z toho, že vykoupil lid. Ta barevnost Kristova přicházení je vyjádřena naplno ve Zjevení apoštola Jana. Dějiny přejdou do svého dovršení, do nového Jeruzaléma, do společenství lásky, kde nebude smrt. Co jiného než škála barev nás může ujistit, že Bůh má všechno ve svých rukou, protože má každého také ve svém Srdci?


Foto: Centro Aletti – LIPA Edizioni.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
19.4.2024 Je to láska a pouze láska, která umožňuje poznání
12.4.2024 Čas spěchat dále, čas se vracet
5.4.2024 K čemu nás Slovo zve
30.3.2024 Kde je láska, tam jsou i oči
29.3.2024 Od „podívané“ k nazírání lásky Ukřižovaného a VzkříšenéhoNáš tip

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za docenění role ženy
Modleme se, aby ženám v každé kultuře byla přiznána jejich důstojnost a bohatství a aby ustala diskriminace, které v různých částech světa čelí.

Národní úmysl
Za nově pokřtěné
Modleme se za ty, kdo byli o Velikonocích pokřtěni, aby vytrvali v následování Krista.

více »

Nejbližší akce

Studentský Velehrad


více »

Nejbližší duchovní akce

Liturgické exercicie pro kněze


Duchovní obnova pro seniory


Duchovní obnova


Duchovní obnova pro mladé manžele


více »

Kalendárium

Příchod prvních jezuitů do Čech

Věčné sliby prvních jezuitů


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil