Články / Články Dnes je 15. 4. 2024  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Články

         A     A     A

Kde je Bůh?

Neděle, 24.12.2023
Úvaha P. Pavla Ambrose SJ ke slavnosti Narození Páně v noci

Pavel Ambros

Po adventních nedělích, prožitých v očekávání slavného příchodu Pána, naše čekání pokračuje, ba dokonce se obnovuje díky slavení Vánoc, vzpomínce na první příchod Pána, který přišel v křehkém těle člověka a v pokoře narození v Betlémě.

Evangelium hlásané v noci začíná kronikou, která událost Ježíšova narození zasazuje do kontextu světových dějin: vládnoucím císařem je císař Augustus, Kvirinius je místodržícím země, kde se toto narození odehrává, zatímco Josef a Maria jsou chudí poddaní říše, kteří se musí podřizovat mocným a jejich vůli. Císař nařídí „sčítání lidu po celé zemi“, upřesňuje Lukáš, a záměrně tak staví do kontrastu velkolepou císařovu vůli a to, co se děje z vůle Boží v Betlémě. Evangelista nám tak předkládá obraz dějin, které tvoří velcí a mocní, dějin protkaných útlakem a hříchem sčítání lidu: jak bychom mohli zapomenout, že ve Starém zákoně je sčítání lidu považováno za pyšný nárok, který podkopává Boží panství nad jeho dětmi (2Sam 24). Přesto se právě v tomto příběhu naplňuje Boží zaslíbení.

Bůh si však k uskutečnění „svého“ příběhu nevybírá mocné, ale pokorné, chudé: Marii, Josefa, pastýře z bezvýznamné betlémské vesničky. V události Ježíšova narození dochází k marginalitě, decentralizaci vůči centrům politické a náboženské moci; pro Josefa a Marii, kteří přišli do Betléma, aby se zapsali jako potomci Davidova rodu, není místo v karavanseráji. Nuže, právě tehdy se pro Marii naplňují měsíce onoho těhotenství, které začalo díky rozhodnému činu z Boží vůle: porodí svého prvorozeného syna a je nucena uložit ho do jeslí, do slaměného lůžka. A tak Boží Syn, který přišel, aby přebýval mezi lidmi, nachází místo mezi těmi, pro něž nebylo místo: Ježíš přichází na světlo jako syn lidí vyloučených z pohostinství, chudých poutníků, kteří hledají místo k přebývání. Ale takový syn, narozený v chudobě, v pokoře, na okraji, kdo by ho mohl poznat? Pouze chudí a pokorní: anděl oznamující toto narození hrstce pastýřů držících noční stráž u stáda nám připomíná, že chudoba a pokora jsou nyní základními kritérii pro rozpoznání Boží přítomnosti!

K decentralizaci této události však dochází také s ohledem na mesiášská očekávání mnohých, zklamaných a pohoršených tváří v tvář takové bezvýznamnosti, tváří v tvář narození, které se nevnucuje: je toto naplnění mesiášských příslibů? Zúží se dlouhé čekání dějin právě na toto? Jistě, Ježíš se narodil v Betlémě, v Davidově vesnici (1Sam 17,12; Mich 5,1), ale proroctví, které se zdá být naplněno, je spíše to, které je obsaženo na jedné nejasné stránce Jeremiášova evangeliáře: „Naděje Izraele, spasiteli Izraele v čas tísně, proč chceš být jak cizinec v zemi, jak pocestný, který se staví jen na noc? Proč chceš být jako bezradný muž, jako rek, jenž nemůže pomoci? Tys přece mezi námi, Hospodine, jsme nazváni tvým jménem, neopouštěj nás!“ (Jer 14,8-9). Boží přítomnost uprostřed nás na sebe bere podobu slabosti, malosti, ba dokonce bezmoci dítěte, nemluvněte, které ani neumí mluvit! A tak pohoršuje a zklamává naše hledání znamení a zázraků, naši touhu vidět Boha v mocném, zázračném.

Ptáme se, kde je Bůh? Ano, Bůh se ukázal v jeslích ze dřeva, aby se narodil, a ukáže se na dřevě kříže, aby zemřel: ale je to pro nás dobrá zpráva, nebo pohoršení?


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
12.4.2024 Čas spěchat dále, čas se vracet
5.4.2024 K čemu nás Slovo zve
30.3.2024 Kde je láska, tam jsou i oči
29.3.2024 Od „podívané“ k nazírání lásky Ukřižovaného a Vzkříšeného
28.3.2024 Obdarovaný Kristem předává plnost jeho tajemstvíNáš tip

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za docenění role ženy
Modleme se, aby ženám v každé kultuře byla přiznána jejich důstojnost a bohatství a aby ustala diskriminace, které v různých částech světa čelí.

Národní úmysl
Za nově pokřtěné
Modleme se za ty, kdo byli o Velikonocích pokřtěni, aby vytrvali v následování Krista.

více »

Nejbližší akce

Velikonoční koncert


více »

Nejbližší duchovní akce

Liturgické exercicie pro kněze


Duchovní obnova pro seniory


Duchovní obnova


Duchovní obnova pro mladé manžele


více »

Kalendárium

První jezuité posláni do Sieny a Parmy

Sv. Ignác prvním generálem

Příchod prvních jezuitů do Čech

Věčné sliby prvních jezuitů


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil