Články / Články Dnes je 21. 4. 2024  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Články

         A     A     A

Kde je v mém životě touha, která mě vyvede na cestu?

Pátek, 5.1.2024
Otec Pavel Ambros SJ nabízí myšlenky ke slavnosti Zjevení Páně

Pavel Ambros

První slovo, které mudrci vysloví, je otázka: „Kde je ten narozený?“ Velekněží a zákoníci Izraele určují v Písmu svatém fyzické místo, kde se měl Kristus narodit, v judském Betlémě. Je jejich odpověď dostatečná? Když se nás dnešní pohanský svět bude ptát, „kde je ten narozený?“, jsme vůbec schopni odpovědět a ukázat to místo, kde se narodil dnes? Až kam musí lidé putovat, aby jej objevili?

Ta otázka „Kde se má narodit“ pohnula tyto cizince vypravit se na cestu z východních zemí. Z Chaldeje, z Persie, ze zemí, kde byl Izrael ve vyhnanství. V mudrcích vyvolala touhu vydat se na cestu. Kde je v mém životě touha, která nás vyvede na cestu? Narození dítěte a zrození jejich touhy po tom, aby se mu poklonili, je jedno a totéž zrození. Přišli z daleka, aby uctívali toho, kterého již nosili ve svém srdci.

„Kde je ten, který se narodil?“ je otázka, kterou si tito mudrci nesou v srdci celou cestu do Jeruzaléma od chvíle, kdy pohlédli na oblohu a spatřili vycházet novou hvězdu – kterou nazvali jeho hvězda – hvězdu, která podle moudrosti, jež jim byla předána, signalizovala velkou událost: narození krále spasitele.

Kde mágové Krista našli? Nacházejí ho ve snaze opustit své domovy a svou zemi a vydat se směrem k neznámému místu. Mudrci poznávají onu vnitřní poslušnost, která stojí na počátku každého odchodu, každého odpoutání a odloučení: „Protože Abrahám věřil, uposlechl Boží výzvy, aby se vystěhoval do země, kterou měl dostat v dědičné držení; vystěhoval se, ačkoli nevěděl, kam jde. Víra ho vedla.“ Mudrci se podílejí na Abrahamově víře i svým vlastním, osobním zárodkem víry, uvěření v Krista, který je prostřednictvím své hvězdy uvádí na cestu: „V Kristu přešlo Abrahamovo požehnání i na pohany“ (Gal 3,14). Kristus se nachází u počátku našich cest víry, nachází se ve víře v toho, kdo nás vyzývá, abychom následovali jeho evangelium.

Kde mudrci nacházejí Krista? Nacházejí ho ve společném putování, ve sdílení jediné touhy, která pohání jejich hledání. Společně spatří, jak se objevuje hvězda, společně se vydají na cestu a dorazí do Jeruzaléma, společně se pokloní dítěti a společně se vrátí do své země. Kristus je nalezen v touze sdílené s bratry a sestrami, která je vede ke společnému hledání, ke společnému následování jeho hvězdy, která je vždy předchází, vede a řídí.

Kde Mudrci nacházejí Krista? Najdou ho tam, kde se hvězda zastaví nad přesně určeným místem. Při bližším pohledu se v evangeliu nemluví o Betlémě, ale o místě, kde se dítě nalézá. Tím místem není místo, ale osoba. Jestliže pro Abraháma byla cílem zaslíbená země, pro mudrce je cílem zaslíbené dítě.

Kde mudrci naleznou Krista? Vstupují do domu a vidí dítě s Marií, jeho matkou. Nacházejí ho v prostotě a domácnosti, v níž se nachází dítě: v náručí své matky. Zde je konečné místo, kde nacházejí toho, který se narodil. Vůbec se nediví, že vidí židovského krále v tomto skromném stavu, pokleknou a klanějí se mu. Bůh přebývá a zjevuje se v těle dítěte, v těch nejlidštějších podmínkách. Jen ve víře ho lze poznat a uctívat.

I když víme, že se Ježíš narodil v judském Betlémě, uvědomujeme si, že vždy kráčíme po trase mudrců a v srdci si uchováváme otázku „Kde je ten, který se narodil?“


Foto: David Wojkowicz, Hvězda na východě.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
19.4.2024 Je to láska a pouze láska, která umožňuje poznání
12.4.2024 Čas spěchat dále, čas se vracet
5.4.2024 K čemu nás Slovo zve
30.3.2024 Kde je láska, tam jsou i oči
29.3.2024 Od „podívané“ k nazírání lásky Ukřižovaného a VzkříšenéhoNáš tip

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za docenění role ženy
Modleme se, aby ženám v každé kultuře byla přiznána jejich důstojnost a bohatství a aby ustala diskriminace, které v různých částech světa čelí.

Národní úmysl
Za nově pokřtěné
Modleme se za ty, kdo byli o Velikonocích pokřtěni, aby vytrvali v následování Krista.

více »

Nejbližší akce

Studentský Velehrad


více »

Nejbližší duchovní akce

Liturgické exercicie pro kněze


Duchovní obnova pro seniory


Duchovní obnova


Duchovní obnova pro mladé manžele


více »

Kalendárium

Příchod prvních jezuitů do Čech

Věčné sliby prvních jezuitů


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil