Články / Články Dnes je 18. 5. 2024  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Články

         A     A     A

Je to láska a pouze láska, která umožňuje poznání

Pátek, 19.4.2024
Otec Pavel Ambros SJ nabízí myšlenky ke 4. neděli velikonoční

Pavel Ambros

Vyvrcholením podobenství o dobrém pastýři je obraz řeky vytékající z Otcova pramene. Je to řeka, která vytéká z pramene, teče, umožňuje Duchu, aby touto vodou prostoupil celou stvořenou skutečnost, a poté, co pokropila svět, se opět vrací k prameni. „Mám moc život dát a mám moc ho zase přijmout.“ (Jan 10,18) Otec je pramen, řeka je Syn; voda, která prostupuje a činí zemi plodnou, je Duch Svatý. V Duchu se však skrze Syna vracíme k Otci. A to je trinitární dynamika, která je také dynamikou naší liturgické modlitby. Všechno pochází od Otce, všechno prochází skrze Syna, všechno se uskutečňuje v Duchu a v Duchu se skrze Syna vrací k Otci. Kristovo Srdce je branou do ovčince, jíž nás navrací zpět domů. Když se na něj díváme zde na zemi, držíme v rukou zpáteční jízdenku do ráje poté, co jsme se ztratili. Ať už jsme utekli ze zahrady za planými sny, ať už jsme zabředli do bahna našich náklonností, jež jsme přestali přemáhat.

Takový příkaz dostal Ježíš od svého Otce. Slovo příkaz, řecky ἐντολή, nás odkazuje na novou Tóru, směřování života. Je to dar života. To vyústění meditace o dobrém pastýři je pozváním k rozjímání o tomto daru. To je dar, který mi Otec dal, to je dar, který Otec dal Synovi, který Syn učinil svým vlastním, v lásce k Otci, aby ze všech učinil jednu skutečnost. Od Boha jsem vše dostal, Bohu vše navracím. A tím je ve zkratce vyjádřen i smysl duchovních povolání, za která se dnes modlíme. Těch, kteří se takto modlí, je mnoho, jejich počet roste. Jsou to služebníci Kristova Velekněžského Srdce.

Evangelista Jan nás vede k tomuto vrcholu schodištěm se čtyřmi schody. Za prvé: Než se dívá na dobrého pastýře, dívá se na ohradu se zahradou, kde je místo pro jemu svěřené ovce. Ježíš v prvních deseti verších Jan 10, které jsme dnes nečetli, ale které k našemu úryvku patří, názorně a přesvědčivě sebe staví do role dveří, nebeské brány. „Já jsem dveře!“ (Jan 10,7.9). Já jsem skutečně ty dveře! Pastýř je ten, který uchovává v paměti lidstva ztracený ráj i naději návratu. Bohužel, pastýři i králové se svému poslání v dějinách Starého zákona zpronevěřovali. I když byl král ustanoven z Boží vůle, byl spíše králem, který si svým lidem nechá sloužit, než aby sloužil lidu. Což by ovšem pro pastýře bylo ostudné. Dobrý pastýř je totiž zároveň krásný. Jen Bůh je dobrý (srv. Mk 10,18; Lk 18,19). V čem však toto dobro spočívá? Především je tato dobrota svou vlastní krásou, protože krásné a dobré je jedno (pulcrum et bonum convertuntur). A už v řecké tradici se říkalo, že καλός καί ἀγαθός (kalos kai agathos) jdou vždy dohromady. Dobrý a krásný pastýř je přítomen ve světě toho, který je jediný dobrý a jediný krásný! Ještě větší důraz můžeme položit na ono: já jsem (Ἐγώ εἰμι), ve větě naznačuje přítomnost téhož Boha, který se zjevil Mojžíšovi na Sinaji a který se představil právě touto definicí. (Ex 3,14)

Za druhé: Co však odlišuje dobrého pastýře od pachtýře, je schopnost položit život za ovce. Bůh, který sestupuje, vychází ze svého tajemství a vstupuje do stvořeného světa, je revoluční myšlenka. Nestojí nehybně na svém, ale sestupuje po stupních trůnu, aby vyšel vstříc lidu a v případě potřeby položil za lid svůj život. Vidíme zde počátek formující se siluety ukřižovaného. Tváří v tvář nebezpečí se ověřuje pravost pastýře. Kristus je králem, který jde do první linie v boji proti nepřátelům.

Za třetí: A co znamená, že dobrý pastýř zná své ovce? Je poznáním, jež je plodem intimity. Jen ta dává poznávat, jinak zůstává vně. Bez poznání není intimity a každá intimita vede k poznání. Ale jak řekl svatý Řehoř Veliký, cesta k poznání se nazývá láska: „Láska sama již je poznání“ [amor ipse notitia est], dotvrzuje Řehoř Veliký. Je to láska a pouze láska, která umožňuje poznání. I když stejně tak platí, že poznání rozšiřuje lásku.

A konečně za čtvrté: láska dobrého pastýře se nezastaví, dokud není zachráněna poslední ovečka: Mám i jiné ovce, které nepocházejí z této ohrady, i ty musím vést, usměrňovat (srov. Jan 10,16). V této schopnosti dát svůj život za všechny (srv. Jan 10,17-18) patříme na nezaměnitelné znamení dobrého pastýře. Kde toto slyšíme, a bohužel neslyšíme dobře? Při všech našich eucharistických slavnostech: Toto je krev prolitá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Pokud nám tedy tato univerzální otevřenost chybí, riskujeme, že se mineme s cílem našeho vlastního vyznání víry. Dobrý pastýř se v Janově evangeliu představuje jako někdo, kdo učinil Otcovu vůli svou vlastní a cítí čest, nikoli povinnost, poslouchat tuto všezahrnující vizi Otce. Právě v intimitě vztahu mezi Otcem a Synem je poslušnost. Dodejme v dvojjediném Srdci.


Foto: Já jsem Dobrý pastýř, řecká ikona.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
17.5.2024 Duch dává nahlížet z mnoha stran
10.5.2024 Cesta srdce
8.5.2024 Odpovědět na lásku láskou!
3.5.2024 Moje láska všechna kouzla zruší
26.4.2024 V životě dobrých čteme Slovo BožíNáš tip

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za formaci řeholnic, řeholníků a seminaristů
Modleme se, aby řeholnice, řeholníci a seminaristé dozrávali na své cestě povolání díky lidské, pastorační, duchovní a komunitní formaci, a stávali se tak věrohodnými svědky evangelia.

Národní úmysl
Za mistrovství světa v hokeji v Praze a Ostravě
Modleme se, aby sportovci i diváci mistrovství světa v hokeji dostali novou inspiraci v úsilí o férový přístup k životu a o harmonii duše a těla.

více »

Nejbližší akce

Duchovní obnova pro mládež


Víkend pro zájemce o jezuitský řád


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní pobyt pro seniory


Duchovní obnova pro všechny


Duchovní cvičení pro řeholní sestry


Duchovní pobyt pro seniory


více »

Kalendárium

Památka Panny Marie della Strada


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil