Články / Články Dnes je 18. 6. 2024  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Články

         A     A     A

Moje láska všechna kouzla zruší

Pátek, 3.5.2024
Podněty P. Pavla Ambrose SJ k 6. neděli velikonoční

Pavel Ambros

Když se zaposloucháme do pokladů, které nám přináší Rok české hudby, ocitneme se v podobné situaci jako apoštol Petr v prvním čtení. Možná s překvapením zjišťujeme, že nás křesťany Bůh předchází tím, že se nechává poznat těmi, kdo jsou mimo naše hranice, mimo naše přesvědčení, dokonce i náboženské, takže je zřejmé, že je to On, kdo rozsévá, a my jsme jen dělníci povolaní ke sklizni. Když v opeře Antonína Dvořáka Rusalka zpívá o tom, že je možné věřit v pravost a čistotu lásky dvou bytostí, můžeme podobně žasnout. Nad čím? „Že i na pohany byl vylit dar Ducha Svatého.“ Copak z hlubin pronesená slova, že v čisté lidské duši láska všechna zlá kouzla překoná? Bůh nedělá rozdíly mezi lidmi, ale zná srdce každého z nás. A kdo se nechá Bohem navštívit, toho Bůh přijímá ke spáse, k tomu, co nazýváme spasením. Petrovi tedy nezbývá než vzít na vědomí, co Bůh sám vykonal, a to ještě před jeho příchodem. To je první světlý bod dnešního Bohem prostřeného stolu slova.

A když se princ nakonec odvrátí od své zrady a procitá ze svého lživého omámení, Rusalka nesdílí touhu po pomstě jako vodník. Jistě, v mytologické pohádce končí vše tragédií hrozné klatby, ortelem smrti. Přesto probudí v princi volání srdce: „Nechci se vrátit ve světa rej“, do svého starého světa. Zazní slova, která vždy vše od podstaty mění: „Bez tebe nikde nelze žít, můžeš mi, můžeš odpustit?“ Copak zde nevidíme dopad slov dnes slyšených? „V tom záleží láska: ne že my jsme milovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého Syna jako smírnou oběť za naše hříchy.“ (1Jan 4,10) Mimoděk se rodí otázka: jako mohu vtělit dnes tato slova do svého života? To je druhý světlý bod, v jehož světle se nám otevírají poklady dnešního evangelia.

Znovu nám zde vstupuje do našeho životního směřování požadavek, velmi radikální a podstatný: „To je mé přikázání: Milujte se navzájem“. (Jan 15,12) Setkáváme se zde se slovem příkaz (ἐντολή) a slovesem přikazovat, nařídit, poručit či uzavřít závaznou smlouvu (ἐντέλλομαι), kdy hebrejský výraz Tóra byl samotnou židovskou tradicí přeložena výrazem nomos (νόμος = zákon; pravidlo, princip, zásada). Tím nám ztěžuje hlubší porozumění tomu, co říká Ježíš: „To je mé přikázání: Milujte se navzájem.“ Copak lze lásku přikázat? A to je právě jádro pudla: Tóra označuje spíše dar, velmi tajemnou, ale velmi konkrétní možnost, která je člověku dána, aby šel cestou života. Jedna věc je náš překlad, druhá je naše schopnost nejdříve respektovat význam slov přikázání a potom se nechat, nebojme se tohoto postupu, doslova osvětlit tímto obohacením, které přichází s odkazem na Tóru. Říká: Zkus vzít Kristovo doporučení vážně a nech se ve všech okolnostech života ztvárňovat tímto darem poznání, a sám poznáš, kam tě tato cesta vede. A nejen vede, ale i dovede. Tento dar-příkaz předpokládá ještě něco zásadnějšího: dotek toho, co vyjadřuje věta: položit život za přítele! Co si máme představit pod tím, co přináší význam slova zřeknutí (κένωσις) se sebe pro druhé. Co je to tajemné, co v životě směřujícím k dovršení postupně objevujeme a co nás jedině Kristus postupně učí. Učí něčemu velmi tajemnému, co přesahuje hranice našich racionálních schopností, dokonce i naší běžné logiky. Kdo se vydává druhému z lásky, poznává paradox: v tomto úplném vyprázdnění znovu nalézá život, život proměněný, z něhož se skládá budoucnost nebe a země a vše, co je dole, vše, co je vyslovitelné a nevyslovitelné. Nestrachujme se okamžitě se vydat na cestu a jít směrem, který každému z nás je vždy znovu ukázán. Již Rusalka nám na konci tragické opery naznačuje něco podobného, když prosí v modlitbě za duši každého člověka: „Za všecko, čím klet jest osud můj, lidská duše, Bůh tě pomiluj!“


Rok české hudby


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
14.6.2024 Moudrost a radost z vyhlížení Pána
7.6.2024 Kdo je skutečně mimo a kdo uvnitř prostoru vztahu a společenství s Ježíšem?
31.5.2024 Dar na cestu
24.5.2024 V Trojici si můžeme hrát před anděly
17.5.2024 Duch dává nahlížet z mnoha stranNáš tip

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za všechny, kdo jsou na útěku ze své vlasti
Modleme se, aby ti, kdo prchají před válkou nebo hladem a jsou nuceni podnikat cesty plné nebezpečí a násilí, našli v hostitelských zemích laskavé přijetí a nové životní příležitosti.

Národní úmysl
Za volby do Evropského parlamentu
Modleme se, aby poslanci zvolení do Evropského parlamentu respektovali přirozený řád vepsaný Bohem do stvoření a usilovali o opravdovou spravedlnost.

více »

Nejbližší akce

Víkend pro zájemce o jezuitský řád


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro řeholní sestry


Duchovní pobyt pro seniory


Duchovní cvičení pro řeholní sestry všech řádů a kongregací


Duchovní obnova pro všechny


více »

Kalendárium

Schází se 1. generální kongregace

Památka sv. Aloise Gonzagy

Úmrtí Jana Tesánka


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil