Jezuitská provincie v Patně slaví sto let

11.3.2021 

Patna. Tovaryšstvo Ježíšovo v Patně je v současné době uprostřed oslav stého výročí existence svojí provincie. Omezení daná pro cestování neumožnila otci generálovi, aby spolubratry navštívil. Poslal jim své poselství ve formě videa, z něhož uvádíme nejdůležitější myšlenky.


„Sto let poslání v Patně, sté výročí služby v lásce, to je to, co dnes slavíte.“

„Dnes si uvědomujeme, že se setkáváme se svými bližními, s lidmi jiných náboženských tradic a kulturního dědictví nikoli jako nadřízení nebo podřízení, ale jako rovnocenní, jako bratři a sestry, a proto nás všechny považujeme za spolupracovníky ve stejném poslání usmíření a spravedlnosti.“

„Tato apoštolská spolupráce, viditelná jako vzájemná podpora mezi duchovenstvem, řeholníky a laiky v této oblasti, je skutečně známkou přítomnosti Ducha a svědectvím pro ostatní o naší jednotě jako křesťanů. Jsme obklopeni lidmi, kteří jsou stoupenci mnoha dalších náboženských a kulturních tradic, a svědectví naší apoštolské spolupráce je výmluvnější než mnoho kázání.“

„Jezuité v Patně určují trendy v jihoasijské asistenci a jsou průkopníky několika iniciativ „apoštolské odvahy“. Od Třicáté druhé generální kongregace se soustavně usilovalo o to, aby se podpora spravedlnosti stala nedílnou součástí služby víře. Během současné pandemie Covidu-19 a následného lockdownu, které ovlivnily miliony lidí, jste byli v popředí pomoci chudým migrujícím pracovníkům.“

„Nyní k vaší proslulé tradici vyvstávají nové výzvy: Výzva Třicáté šesté generální kongregace být „společníky v poslání usmíření a spravedlnosti“, univerzální apoštolské preference, Ignaciánský rok a kontext postpandemického světa. Univerzální apoštolské preference se snaží prohloubit naši osobní, společnou a institucionální konverzi. Jsou vodítkem pro zlepšení jak apoštolské práce Tovaryšstva jako celku, tak mnoha různých způsobů, kterými provádíme své služby a kterými se preference vtělují. Univerzální apoštolské preference vám dodají svěžest ducha a novou odhodlanost.“

Přestože oslava pokračuje za nikoli ideálních okolností, sdílíme společně radost ze sta let významné služby. Můžeme se přidat k modlitbě připravené k tomuto výročí:

„Pane Bože, modlíme se, aby naše nadšení ve službě nikdy nezmizelo, abychom neváhali přijmout nejobtížnější úkoly pro tvé království. Požehnej nám, abychom byli tvořiví v pokorné službě tobě, aby více mladých mužů mohlo být přitahováno, aby se nabídli pokračovat v poslání, které naši předchůdci zahájili před sto lety. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.“


Zdroj/Foto: Světové Tovaryšstvo.

Alena Rousová

Copyright © 2003-2021 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Všechna práva vyhrazena. provincie.boh@jesuit.cz.