Dnes je 2. 8. 2021  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Články

Druhé uši, které slyší Boží život v nás

Pátek, 30.7.2021
Otec Pavel Ambros SJ k liturgickým čtením 18. neděle v mezidobí
Minulou neděli jsme viděli znamení chleba: byl lámán a nechybělo pro žádného. Slovo zástup nevyvolává příjemný pocit. Od neosobního seskupení lidí můžete očekávat všechno. Hledali, ale nemohli ho najít. Tak jako Marie Magdalena nemohla poznat Krista, myslela, že je zahradník, který Krista schoval. Když Ježíš řekl, že je jedno s Otcem, také se ho chtěli zmocnit. Ale on jim unikl. V Janově evangeliu je hledání Krista spojeno s něčím, co se nedaří, co dokonce nekončí dobře. Nevidí znamení, vidí jen sebe. Čtou Krista vlastníma očima svých potřeb. Chce nás živit, ale...

Úmysly Apoštolátu modlitby na měsíc srpen

Čtvrtek, 29.7.2021
Krátké úvahy jezuitského teologa P. Pavla Ambrose
Všeobecný úmysl: Modleme se za církev, aby přijímala z Ducha Svatého milost a sílu obnovovat se ve světle evangelia. Uvnitř života a poslání církve vnímáme třecí plochu mezi snahou po reformě, nebo návratu. V čem spočívá obnova církve? Je dobré přemýšlet o následujícím: Uzpůsobování struktur se nemůže dít jinak než jakýmsi bojem mezi směry, řadou pokusů i omylů. To vše s sebou nese i kritiku. Dnes se dokonce právem vynáší její pozitivní, konstruktivní funkce...

Sny, vzpomínky, modlitba

Středa, 28.7.2021
Světový den prarodičů podle papeže Františka
Papež František zavedl Světový den babiček a dědečků. Poprvé se slaví 25. července 2021 s tímto heslem: Naše poslání ve stáří: zachovat kořeny, předávat víru, starat se o nejmenší. Vycházeje z těžkých a stresujících zážitků během pandemie koronaviru, František připomíná Ježíšův slib učedníkům: „Já jsem s vámi po všechny dny.“ (Mt 28,20b) Aktualizuje jej: Já jsem s tebou po všechny dny. Nebo jeho vlastními slovy: Celá církev je vám nablízku. Nebo spíše: je...

Miluji tě, Bože! Dobrý den, Duchu Svatý

Úterý, 27.7.2021
Myšlenky P. Pavla Ambrose SJ k 17. neděli v mezidobí
Nyní v neděli přerušujeme četbu Markova evangelia a budeme mít po čtyři následující neděle úryvky z evangelia sv. Jana. Celek je zarámován do okruhu slavení židovské paschy. „Bylo krátce před židovskými velikonočními svátky.“ (Jan 6,4) Ježíš přechází na druhý břeh, kde čeká velký zástup. Lid jej následuje a nechává se převést na druhý břeh, jako Mojžíš převedl svůj lid. A přitom činí znamení, aby učil. Je to něco definitivního. Už tyto dvě skutečnosti – pascha...

Podstatné však zůstává být s ním

Pátek, 16.7.2021
Otec Pavel Ambros SJ k biblickým textům 16. neděle v mezidobí
Apoštolové se právě vrátili ze svého poslání. „Shromáždili se u Ježíše a vypravovali mu všechno, co dělali a učili.“ (Mk 6,30) Udělali toho skutečně hodně, ale to ovšem očividně nestačilo a stačit nebude. Skutečně dochází k zásadnímu nedorozumění. Kristus je ve skutečnosti neposlal, aby učili, nýbrž aby kázali. Co tím myslíme? Dva termíny nám pomáhají vymezit kontury této otázky: co znamená, že kázali (ἐκήρυξαν, Mk 3,14)...

Přijmout znamená stát se darem, který člověk obdržel

Pátek, 9.7.2021
Myšlenky P. Pavla Ambrose SJ k liturgickým textům 15. neděle v mezidobí
Vyslání apoštolů, jak je představuje Mk 6, je rozvinutím záměru vylíčeného u Mk 3,14.35 („A ustanovil jich dvanáct, aby byli s ním, protože je chtěl posílat kázat;“ Každý, kdo plní vůli Boží, to je můj bratr i sestra i matka.“). Zdá se, že se mezitím něco pokazilo. Vyslaní apoštolové měli velké potíže pochopit, v čem jejich poslání spočívá. Největším otazníkem pro apoštoly bylo zjištění rozsahu Kristova mesiášského poselství: bylo určeno všem. Nejdříve měli přebývat...

Naléhavý modlitební úmysl papeže Františka na měsíc červenec

Čtvrtek, 8.7.2021
Naléhavý úmysl s komentářem národního ředitele Apoštolátu modlitby P. Pavla Ambrose SJ
Modleme se za duchovní plody pastorační návštěvy papeže Františka na Slovensku. Den před svátkem sv. Cyrila a Metoděje oznámil papež František konečný termín návštěvy Budapeště (12. září) a Slovenska (13.–15. září). Zavítá do Bratislavy, Prešova, Košic a na mariánské poutní místo Šaštín. Zde je uctívána Panna Maria Sedmibolestná, patronka Slovenska. V místní bazilice se uchovává socha Mater Dolorosa z roku 1564. Hlavní pouť se koná 15. září...

Nový život se uskutečňuje v obyčejném životě

Pátek, 2.7.2021
Myšlenky P. Pavla Ambrose SJ k biblickým čtením 14. neděle v mezidobí
Ježíš se vrací do Nazareta, slovy Markovými do svého domova, nebo také do své vlasti. Ti, kdo ho následují, šli za ním, nyní ho mohou doprovázet(!), být s ním. Nazaret se stává místem všech národů. Ježíš vchází do synagogy, aby učil jako obvykle. Jen Lk nám dává podrobněji poznat, co zde učil. Ježíšovo učení se lidí silně dotýká: poprvé vyhnal zlého ducha z posedlého, který byl v synagoze. Dobře věděli, co Kristus navíc udělal mezi pohany a jak uzdravil dceru Jairovu...

Kristovo Srdce otevřené světu

Středa, 30.6.2021
Červen – měsíc Božského Srdce Ježíšova (3)
Oblíbený slogan o otevřené církvi probouzí kritické hlasy. Oprávněně? Když se dnes říká, že církev má otevřené srdce vůči světu, myslíme tím způsob otevřenosti vlastní Božskému Srdci. Otevírat se, znamená nechat se probodnout. Církev se otevírá světu tím, že ukazuje lidem otevřené Srdce Spasitele. Hledá-li svět pochopení a chce-li slyšet: někdo ti důvěřuje, otvírá si touto touhou cestu k Ježíšově Srdci. Ryzost a autentičnost otevřenosti poznáme podle toho, ke...

Úmysly Apoštolátu modlitby na měsíc červenec

Úterý, 29.6.2021
Krátké úvahy jezuitského teologa P. Pavla Ambrose
Všeobecný úmysl: Modleme se, abychom i v okolnostech sociálního, ekonomického a politického napětí nabyli odvahu a odhodlání vést dialog a nabízet přátelství. Jestliže Platón považoval osobní přátelství za něco vyššího než ostatní lidské vztahy, církev musí dnes ukázat světu, že tento ideál čerpá ze svého účastenství na Božím životě a že je uskutečnitelný. Zištné přátelství se zakládá na společném zisku. Pokud se jeho členové nedopouštějí ničeho...

Starší články v rubrice


Ignaciánský rok
20. 5. 2021 - 31. 7. 2022Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl Církev
Modleme se za církev, aby přijímala z Ducha Svatého milost a sílu obnovovat se ve světle evangelia.
Národní úmysl Děkujeme za prázdniny a dovolené a prosíme za všechny, kdo potřebují oddech; ať přijmou k odpočinku i Ježíšovu nabídku: „Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím.“ (Mt 11,28)
více »

Nejbližší akce

Evropský Magis 2021


Absolventský Velehrad


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovně rekreační pobyt zrakově postižených


Duchovní cvičení pro pedagogy a katechety


Duchovní cvičení pro vysokoškoláky


Duchovní obnova pro varhaníky a chrámové zpěváky


více »

Kalendárium

Památka Petra Fabera

Obnovení řádu v roce 1814


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil