Zakladatel řádu Česká provincie TOVARYŠSTVA JEŽÍŠOVA
Česká provincie TOVARYŠSTVA JEŽÍŠOVA
O TOVARYŠSTVU KAŽDODENNÍ MEDITACE S JEZUITY RÁDIO VATIKÁN REZIDENCE KALENDARIUM
Přehled hlavních událostí ze života sv. Ignáce z Loyoly
Iňigo López de Oňaz y Loyola
1491 se narodil na zámku Loyola v baskické provincii Guipúzcoa ve Španělsku. Byl nejmladší ze 13 dětí.
1500 žije jako páže v domě velkopokladníka královny Isabelly Juana Velázqueza v Arévalo.
1515 se dostal se svým bratrem Pedrem před soud kvůli nějakému deliktu.
1516 bojuje při obraně Arévalo.
1517 je důstojníkem osobní stráže vévody Antonia de Manrique de Laras z Nájery.
1520 18. září se vyznamenává při dobývání Nájery.
1521 20. května je zraněn při pádu Pamplony, hlavního města Navarry.
25. června přijímá svátosti umírajících.
V noci z 28. na 29. června nastává náhlý obrat k lepšímu.
1522 koncem února opouští Loyolu.
V noci ze 24. na 25. března koná "noční bdění" ve svatyni Panny Marie na Montserratu. Odchod do nedaleké Manresy. Začíná "exercicie".
V září má mystické zážitky u řeky Cardoner.
1523 18. února opouští Manresu a cestuje do Barcelony, odkud se plaví do Říma.
29. března prosí papeže Hadriána VI. o dovolení putovat do Svaté země. Jde pak pěšky do Benátek a 14. července odplouvá do Svaté země. Plavba cesta do Jeruzaléma trvala 53 dnů, jeho pobyt tam 20 dnů.
3. října odjíždí zpět.
1524 jde pěšky z Apulie do Benátek, v únoru do Janova a pak lodí do Barcelony, kde ve svých 34 letech začíná studovat. Nejprve studuje latinu v Barceloně, pak filosofii v Alcale – tam byl 42 dnů ve vězení pro podezření z kacířství (inkvizice); pak pokračuje ve studiích v Salamance, kde byl opět ze stejného důvodu 22 dnů vězněn.
1527 v září opouští Salamanku a po tříměsíčním pobytu v Barceloně odchází pěšky do Paříže.

1528 v únoru přichází do Paříže a žije v koleji Montaigu. Odtud podniká tři velké cesty (jednu až do Londýna), aby si obstaral finanční prostředky na studie.
1529 1. října přesídluje do koleje Saint-Barbe; studuje filosofii.
1533 15. března dostává licenciát z filosofie: titul magister philosophiae (tj. doktorát z filosofie).
1534 studuje v dominikánském konventu Saint-Jacques teologii.
15. srpna skládá se šesti druhy sliby na Montmartre (Faber, František Xaver, Laynez, Bobadilla, Salmeron, Rodriguez).
1535 v dubnu cestuje ze zdravotních důvodů do Španělska. V říjnu se plaví lodí z Valencie do Janova a pak jde pěšky přes Bolognu do Benátek.
1536 dokončuje v Benátkách studium teologie (do r.1537).
1537 25. června je vysvěcen na kněze – je mu 46 let.
V listopadu cestuje do Říma s Faberem a Laynezem; asi 10 km od Říma má v La Storta mystický zážitek (vidění).
1538 se schází v Římě o velikonocích celá skupina "Tovaryšstva Ježíšova" (10 mužů). Papež Pavel III. je pověřuje duchovní správou v Římě a v jiných italských městech.
25. prosince slaví svoji první mši svatou v kostele S. Maria Maggiore u jeslí Krista Pána.
1539 společné porady s druhy (deliberationes) v Římě; založení nového řádu Tovaryšstva Ježíšova (Societas Jesu) je ústně potvrzeno papežem Pavlem III. dne 3. září.
1540 27. září Pavel III. potvrzuje nový řád papežskou bulou "Regimini militantis ecclesiae".
1541 9. dubna je zvolen prvním generálním představeným řádu.
22. dubna se konají slavnostní sliby prvních jezuitů do rukou Ignáce u svatého Pavla za hradbami.
1547 až do roku 1550 sepisuje konstituce řádu.
1548 vychází tiskem knížka duchovních cvičení (exercicie).
1550 21. července slavnostní potvrzení nového řádu papežem Juliem III. (papežské breve "Exposcit debitum").
1556 31. července v ranních hodinách umírá ve věku 65 let.
Nový řád má asi 1000 členů v 13 řádových provinciích se 110 domy, jeden je i v Praze.
 
* * * * *
1609 papež Pavel V. prohlašuje Ignáce za blahoslaveného.
1622 papež Řehoř XV. prohlašuje bl. Ignáce za svatého.
 
Stránky jsou optimalizovány pro IE 5.5 a vyšší s rozlišením 1024x768 a vyšším.
WEBMASTER