Zakladatel du esk provincie TOVARYSTVA JE͊OVA
Zvadlo
"R�jem i peklem"
Mapy Slovenskho Rje
Fotogalerie
Kresby Ondeje Lra
esk provincie TOVARYSTVA JE͊OVA
"R�jem i peklem"
Expedice do Slovensk�ho R�je 2003
Program
1. den:�ingov - Toma�ovsk� v�hled - Biel� potok - Sokolia dolina - Glac - Geravy - P�ehrada Dedinky
2. den:Velk� Sokol - Glac - Maly Kysel - Kl�torisko - Ko�iarny brie�ok
3. den:Spi�sk� hrad
4. den:�ingov - Romsk� osada (Letanovce) - Prielom Hornadu - Podlesok
5. den:Piecky - Glacka cesta - Podlesok - Sucha Bela - Mala Polana - Palc - Pila


��KO
   
B��KO
Medicinman: Luk� Lazeck�, V�dce: Petr Janek, Bank��: Standa Vy��n, Fotograf: Luk� V�cha, Zapisovatel: Ond�ej Kl�r, Univerz�l: David Beran, Kucha�: Ji�� Koc�b
Jak to vid�lo ��ko...
Cesta od n�dra�� k na�� z�kladn� nebyla sice zcela p��m�, ale dala n�m dosti p�esnou p�edstavu o �irok�m okol�. Mu�i byli rozd�leni na dv� velmi rovnocenn� skupiny. Odd�lili jsme finance, ale �koly jsme plnili stejn�.
Pronikali jsme do rezervac� domorod�ch kmen�, na�t�st� se n�m poda�ilo vyplatit se bal��kem bonb�n�, u jin� p�edsunut� skupiny jsme museli pou��t lsti a odl�kat je na jin� c�ly.
Narazili jsme tak� na divok� zv��ata, tedy p�edev��m plazy. P�i na�ich pr�stupech horami jsme tak� tr�novali v pou��v�n� �eb��k� a mnoha jin�ch kovov�ch i nekovov�ch pom�cek, v n�kter�ch roklin�ch tak� sem dorazila zv�st, �e budoucnost pat�� aluminiu.
Po�as� n�m sice nazna�ovalo co dok�e, ale prav� d隝 n�s zastihl v�dy jen uprost�ed civilizace, �i jejich st�edov�k�ch poz�statk�.
Mu�stvo prok�zalo schopnosti v oblastech zrychlen�ho p�esunu a to i s plnou poln�, navigace v ter�nu dokonce i v odchytu divok�ch mlok�, �ab a hmyzu.
Co dodat na z�v�r? D�ky Bo�e, �e n�m tolik �ehn� a st�le n�s prov�z�.
   
Medicinman: L��a Nosek, Bank��: Pavel Dronk, Fotograf: Vojta Jan��ek, Zapisovatel: Luk� Dronk, Kucha�: Josef Jan��ek
Jak to vid�lo B��ko...
Ve dnech 7. - 14.7. rozhodla se skupina jeden�cti jinoch� pod veden�m t�ech horsko-duchovn�ch v�dc� (Josefa, L�di a Luk�e) str�vit sv�j voln� pr�zdninov� �as v n�ru�� lesn�ch hvozd� a ���n�ch sout�sek nev�edn� p��rodn� oblasti zn�m� pod jm�nem Slovensk� r�j. A neprohloupila.
Proch�zka r�jem znateln� zlep�ila jej� kondici fyzickou i du�evn�, a nav�c zanechala �adu pozitivn�ch vzpom�nek na harmonickou kr�su necivilizovan� p��rody, na spole�n�ky ve chv�l�ch lehk�ch i t�k�ch, na �etn� sympatick� turisty (a turistky) i na vst��cn� domorodce.
K mocn�m z�itk�m pat�ila rovn� n�v�t�va z��ceniny kdysi mocn�ho Spi�sk�ho hradu, jednoho z nejv�t��ch ve st�edn� Evrop�.
Celkov� lze pobyt jednozna�n� hodnotit jako �sp�ch, kter� byl umo�n�n jednak lidsk�mi p�edpoklady ��astn�k�, jednak po�as�m, kter� se tentokr�te svat�mu Petrovi opravdu povedlo. B�hem v�prav n�s pouze n�kolikr�te potkal leh�� d隝, vydatn�j�� p��d�ly vl�hy spadaly mimo n� hlavn� program, tzn. mj. ne v onu noc, kterou jsme str�vili bez st�echy nad hlavou.
Nezb�v� tud� ne� pod�kovat P�nu Bohu, majitel�m na�eho do�asn�ho p��bytku i hlavn�mu organiz�torovi za jeden ze z�itk�, ke kter�m se �lov�k ve vzpom�nk�ch r�d vrac�.


    Rady na cestu Slovensk�m R�jem:
  1. Komu je ji� batoh t�k�, a� se vyd� do Letanovc�.
  2. Nenos sebou ��dnou vodu, potok� je v�ude dost.
  3. Nechce-li se ti do kopce, po�kej a� dru�ina p�jde nazp�tek.
  4. Kdo do obchodu nenese pen�ze, nikdy p��li� neutrat�.
  5. Pl�t�nku si sebou nikdy neber, ten kdo zmokne pak zas uschne.
 
Strnky jsou optimalizovny pro IE 5.5 a vy s rozlienm 1024x768 a vym.
WEBMASTER