Zakladatel řádu Česká provincie TOVARYŠSTVA JEŽÍŠOVA
Česká provincie TOVARYŠSTVA JEŽÍŠOVA
Rezidence Tovaryšstva Ježíšova

BRNO

Adresa rezidence
Kozí 8, 602 00 Brno
Tel.: 542 216 696-9
tel./fax: 542 216 695

e-mail: brno@jesuit.cz
Studentské cetrum
Tel.: 542 217 135
BiTo cetrum
Tel.: 542 217 135
Kostel
Jezuitská ulice
Tel.: 542 214 029

 
Bohoslužby v kostele
Pondělí:12:15, 19:00 pro vysokoškoláky
Úterý - sobota:  12:15
Neděle:7:30, 10:00, 21:00

 
V kryptě jezuitského kostela se nachází v prosklené rakvi ve velmi zachovalém stavu tělo P.Martina Středy, SJ, který je nazýván ochráncem města Brna. V roce 1645 bylo město díky jeho prozíravosti a pomoci uhájeno před dobytím švédskými vojsky. Lid toto vítězství připisoval jeho modlitbám a přímluvě Panny Marie. Byl zahájen proces jeho beatifikace.
Modlitba za blahořečení ctih. otce P. Martina Středy, SJ
Ctihodný otče Martine, tys zasvětil svůj život službě Věčného Krále. Oslavils ho andělskou čistotou, otcovskou péčí o své bližní, příkladnou láskou a statečnou odvahou při obraně vlasti.
Tobě děkovali současníci jako svému zachránci. Tebe uctívali jako vyvoleného sluhu Božího a nepochybně se ti dostalo účasti na slávě Toho, v Jehož službách jsi pracoval, trpěl a umíral.
Obracím se tedy na tebe se svými prosbami. Odvolávám se na tvou lásku k Pánu Bohu a na tvou horlivost pro Jeho čest a slávu.
Dovolávám se účinnosti tvých modliteb a proseb, jež se za tvého života tak osvědčily. Vypros mi, abych až do smrti zůstal věrný Pánu Bohu a Jeho svaté církvi. Vyžádej mi pravou horlivost po spáse duší a nezištnou obětavost, kde jde o království Kristovo. Pomoz mi, abych účinně přispíval k ochraně a šíření víry v našem národě.
[Mimo to tě zvlášť prosím, pokud je to k mé spáse, o vyslyšení této mé prosby: …… (zde si ji pomysli či vyslov). Její splnění mi bude posilou v přesvědčení, že Pán chce být oslaven tvým blahořečením, i pobídkou, abych se o to podle svých sil přičiňoval.]
Oroduj za nás, ctihodný otče Martine,
aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
 
Modleme se:
Vyslyš, Pane Ježíši Kriste, naše prosby na přímluvu svého služebníka Martina, abys Ty v něm byl více oslaven a Tvoji věrní se upevňovali ve Tvé svaté službě, jenž jsi živ a kraluješ na věky věků.
Amen.
Otče náš…
Zdrávas Maria…
Sláva Otci…
 
Stránky jsou optimalizovány pro IE 5.5 a vyšší s rozlišením 1024x768 a vyšším.
WEBMASTER