Články / Dokumenty Dnes je 19. 7. 2024  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Dokumenty

         A     A     A

Současná uprchlická krize – výzva a naše odpověď

Úterý, 8.9.2015
Dopis P. Johna Dardise, SJ evropským jezuitům, jejich spolupracovníkům a přátelům

Redakce Jesuit.cz

V reakci na uprchlickou krizi, která ovládla Evropu v posledních týdnech, adresoval prezident Jezuitské konference evropských provinciálů (CEP) P. John Dardis, SJ všem evropským jezuitům i jejich spolupracovníkům a přátelům zvláštní list, v němž je vyzývá k činu. S konkrétními prosbami se při tom obrací na různé řádové instituce, média i na farní společenství.


Drazí evropští vyšší představení, drazí spolubratři a přátelé,

v posledních několika dnech jsme všichni viděli děsivé fotografie uprchlíků, kteří umírají, když se snaží dostat do bezpečí v Evropě. Většina z nich pochází ze Sýrie, Afghánistánu a dalších míst, jako jsou Somálsko a Eritrea, které devastují válečné konflikty. Jako Evropané jsme vděční, že naše tradice s sebou nese mnoho velkorysosti a solidarity, slova politiků to však v tuto chvíli bohužel nevyjadřují. S výjimkou jedné nebo dvou zemí se v příliš mnoha reakcích hovoří o přitvrzení postoje, o strachu a uzavírání hranic. Terminologie, kterou používají dokonce i politici, bývá extremní, a to veřejnému mínění ani jedincům nijak nepomáhá pochopit zoufalou situaci, ve které se tito lidé ocitají, a že to ve skutečnosti jsou uprchlíci, kteří si svým útěkem chtějí zachránit život.

Můžeme si připomenout situaci čtyřicátých let 20. století, po druhé světové válce, kdy tolik lidí prchalo před válečným ničením a kdy byla přijata Ženevská úmluva o ochraně uprchlíků. Tehdy to byl paprsek světla – znamení solidarity, znamení závazku k mezinárodní soudržnosti a soucitné vykročeni k těm, o nichž jsme věděli, že tolik trpěli, a jejichž utrpení pokračovalo i nadále.

Je potřeba, aby si naše dnešní evropská společenství připomněla, že těchto hodnot solidarity a pohostinnosti je v současné době zapotřebí vice než kdy jindy. Srovnáme-li současnou uprchlickou krizi s obdobnými krizemi v minulosti, ke kterým došlo v jihovýchodní Asii a Africe, či po druhé světové válce, zjistíme, že se jim vyrovná. Jezuitskou službu uprchlíkům (Jesuit Refugee Service, JRS) založil otec Arrupe v pohnutí útěchy a soucitu, když viděl tíživou situaci lidí, kteří na lodích připlouvali z Vietnamu. Neutěšené poměry tolika lidi, kteří dnes na útěku před válkou, především v Sýrii, na lodích připlouvají přes Středozemní moře, se dotýkají také našeho srdce. Jezuité a ti, kdo k nám mají blízko, s tím chtějí něco dělat a chtějí vidět, že s tím něco dělá Tovaryšstvo.

Jsme hrdí na práci JRS v mnoha částech Evropy, kde po řadu let nepřetržitě pracuje na poli přístupu k ochraně, zadržování a dalších otázek. Nyní je zapotřebí nových iniciativ. JRS se již nasazuje v předních liniích, zkoumá iniciativy v Řecku a také doufá v zahájení projektu v Maďarsku. Chtěl bych povzbudit tyto iniciativy a poprosit je, aby se co nejrychleji pustili do akce. Žádám vyšší představené, aby podporovali a povzbuzovali tyto nové iniciativy, které překračují hranice provincií, a vyzývám vás všechny, abyste pomohli, jak můžete. Musíme jednat společně v solidaritě – některé menší provincie a regiony chtějí pomáhat, ale na vlastní pěst toho mnoho udělat nemohou.

Děkuji Jean-Marie Carrièrovi, vedoucímu JRS Evropa, a jeho týmu za práci, kterou dělají, a žádám ho, aby při rozvoji těchto nových projektů spolupracoval s místními provinciemi a regiony. Naše úsilí na konkrétních územích bude nepochybně skromné – nejsme velká nevládní organizace a nic nenasvědčuje tomu, že budeme jednat jako taková organizace. Malé, křesťansky motivované projekty však mohou byt prorockými znameními toho, že Království přichází, že chudák je pozdvihován, že cizinec je přijímán a že systém útlaku je zpochybňován. Jistě pravě toho je nyní zapotřebí – prorockých slov a činů, které ukazuji cestu vpřed ke kontinentu, jenž usiluje o znovu nabytí a vyjádření svých hodnot.

Tento dopis poukazuje především na současnou situaci uprchlíků a na činnost JRS, chci však vzpomenout také práci s migranty v řadě našich provincii a regionů po cele Evropě a vzdát jí uznání. Jezuité a jejich kolegové, často za velmi obtížných okolností a s nepatrnými zdroji, pracují ve prospěch přistěhovalců, ať už těch, kteří přišli nedávno, či těch, kteří zde žijí již nějakou dobu. Tato práce, zaměřená na lidi, na něž by naše společnost bohužel často raději zapomněla, si zaslouží úcty a podpory.

Konkrétní kroky v současné situaci

- Vyzývám vyšší představené, aby uvážili, jak je v zemích jejich provincií a regionů možno nejlépe podporovat politiku, která je humánní, solidární a otevřená.
- Představení mohou vyzvat scholastiky, aby v rámci svého každotýdenního apoštolátu působili jako dobrovolníci v uprchlickém táboře.
- Můžou naše školy uspořádat semináře, které by zvýšily povědomí učitelů, rodičů a žáků o současné situaci, a mohou v některých případech otevřít své dveře a přijmout několik uprchlíků?
- Na některých našich univerzitách působí centra pro lidská práva či migraci anebo na nich vyučují odborníci na sociální nauku církve. Nyní musíme využít jejich znalostí při analýze současné situace. Mohou se někteří z těchto odborníků, snad v koordinaci JRS, sejít, společně reflektovat a naplánovat další postup?
- Mohou naše farnosti zorganizovat „Neděli solidarity“, při které bude některý z uprchlíků či představitel některé z našich kanceláří JRS v Evropě požádán, aby promluvil na mších?
- Komunity mohou uvažovat nad tím, že přijmou uprchlickou rodinu. JRS Evropa na to má „Projekt přijetí“.
- Sociální centra a jejich periodika toho už udělaly hodně. Mohou na svých stránkách zpřístupnit tuto analýzu a znovu dát do oběhu zdroje, které již jsou k dispozici.
- Žádám JRS Evropa v Bruselu, aby s podporou místních kanceláří JRS pomohla s tvorbou podkladů pro novináře, farnosti, školy, biskupy a biskupské konference. To představuje součást jejího poslání. Ti z vás, kdo znají novináře a názorové vůdce, mohou těchto zdrojů využít. JRS Evropa také může pomoci vydat další politická prohlášení za účelem dosáhnout jednání tvůrců politiky.
- Žádám, aby naše komunikační prostředky, jako jsou internetové portály a kulturní a pastorační časopisy, ve svých on-line a tištěných mediích zdůraznily uprchlickou tematiku, aby daly k dispozici veškerý materiál, který mají, a aby nadále aktualizovaly své analýzy.
- Všichni jezuité se mohou modlit a ptát se: „Co jsem udělal pro Krista, který je přítomen v těchto uprchlících? Co dělám? Co mohu dělat?“
- Jezuity v našich infirmeriích zvláště žádám, aby rozvažovali o těchto uprchlících a modlili se za ně – potřebujeme jejich modlitby, protože mají zvláštní poslání modlit se za Tovaryšstvo a církev.

Téma azylu a migrace jistě představuje složitou otázku, prostým faktem však je, že nakonec umírají lidé. V tomto určujícím okamžiku můžeme a musíme podat pomocnou ruku. Děkuji tolika z vás, kteří toho již děláte tak mnoho.

Křesťanské kořeny našeho kontinentu

V posledních letech se vedla debata o křesťanských kořenech našeho kontinentu. Nyní je okamžik, kdy máme ukázat, že to není jen debata ohledně jazyka a terminologie. Snažme se společně pomoci našemu kontinentu a naší společnosti posunout se kupředu, ukázat, že jsme křesťany nejen podle jména, ale ve skutečnosti, ukázat svou lásku „nejen slovy, ale skutky“. Blíží se svátek sv. Petra Klavera (9. září), který toho udělal tolik pro otroky a lidi na okraji společnosti. Modleme se, aby na jeho přímluvu naše snaha pomoci těm, kdo hledají útočiště v dnešní době, byla požehnána a aby přinesla trvalé ovoce.

S úctou,
P. John Dardis, SJ
Prezident Jezuitské konference evropských provinciálů (CEP)

Sobota, 5. září 2015


Zdroj/ Foto: CEP


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
10.5.2023 Oslava Velikonoc mezi troskami
9.2.2023 Mimořádné zemětřesení v Turecku a Sýrii
20.7.2022 První setkání Taizé v Sýrii
28.12.2017 Byli Ježíš, Marie a Josef uprchlíci?
11.11.2017 Syrský jezuita v Praze hovořil o pronásledování křesťanů na Blízkém východěNáš tip

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za nemocné, o které pečujeme v pastoraci
Modleme se, aby svátost pomazání nemocných dávala sílu samotného Pána těm, kdo ji přijímají, i jejich blízkým a aby se stále více stávala viditelným znamením milosrdenství a naděje pro všechny.

Národní úmysl
Za kněze v duchovní správě
Modleme se, aby kněží ustanovení do nových farností byli dobře přijati věřícími a plodně navázali na své předchůdce.

více »

Nejbližší akce

Poutní mše svatá v kostele svatého Ignáce z Loyoly v Praze


Koncert „Pocta svatému Ignáci“


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


Duchovní cvičení pro lékaře a zdravotníky


Duchovní obnova pro zrakově postižené a jejich příznivce


Ignaciánská duchovní cvičení


více »

Kalendárium

Zrušení řádu v roce 1773

Bula Exposcit debitum


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil