Jezuitou dnes / Povolání Dnes je 13. 7. 2024  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Povolání

Co to znamená být jezuitou dnes? Bůh dává povolání a jezuitský řád zve Bohem povolané k práci na Boží vinici. Povolání být jezuitou znamená směřovat přímo a radikálně k evangeliu, prožívat jeho poselství plně a velkodušně. V této době může být tento nelehký život přímo heroismem. Přesto je to nádherné povolání. Vše jen k větší cti a slávě Boží, víc není možné.

Podle Pedra Arrupeho SJ

Co je povolání?

Po několika letech služby v oblasti promoce povolání jsem si uvědomil, že se mi dostalo velkého požehnání. Tato služba naplnila můj život nadějí na budoucnost církve, na budoucnost řeholního života a kněžství v církvi a na budoucnost Tovaryšstva Ježíšova. Existuje mnoho nádherných lidí, kteří upřímně hledají, jak by mohli nejlépe sloužit Bohu a Božímu lidu.

Při svých úvahách jsem si ale uvědomil, kolik nedorozumění existuje kolem povolání jako takového. Jde o přímé volání Boží? Nebo je to spíš něco jako kariéra? Jak mohu vědět, zda mám povolání? Jak lze povolání pociťovat, zakoušet? Jestliže si myslím, že mám povolání, co s tím mám dělat? Tyto i jiné otázky jsem slyšel v rozhovorech s lidmi, zvláště mladými. To je důvod, proč jsem se rozhodl nabídnout toto malé vysvětlení ohledně povahy povolání a jeho rozpoznání.

Povolání každého křesťana

První a nejdůležitější věcí je, že každý křesťan má povolání pramenící ze křtu. Jsme povoláni skrze skutečnost života v Kristu, jehož jsme přijali skrze křestní vodu a pomazání olejem při biřmování. Máme hlásat a sdílet s druhými radostnou zvěst o naší spáse (Fil 2,9?11). My všichni jsme povoláni skrze náš křest k životu, který vyjadřuje Boží lásku, jež se projevila v Ježíši Kristu (Jan 15,12). My všichni se podílíme na tomto společném povolání jako členové společenství víry, která vyznává, že Ježíš Kristus je Pán.

Pro každého z nás je tu neopakovatelná cesta, jak prožívat toto společné křesťanské povolání, které je blíže určeno naší osobností, zkušenostmi, silou i slabostí, talenty i omezeními. Avšak jak mám postupovat, abych objevil své neopakovatelné povolání? Nebo jinak: Jak mohu vědět, co po mě Bůh chce, jaká je jeho vůle pro mne? Pokud postavím otázku tímto způsobem, mohu nabýt mylný dojem, že je někde v Boží mysli ukrytý božský plán a já musím vykonat něco jako "honbu za pokladem", abych tento plán odkryl.

Ve skutečnosti to, co po nás Bůh chce, je velmi jednoduché: žít každodenně evangelium, být věrným svědkem Boží lásky a sloužit velkoryse a účinně Božímu lidu. Je na nás, abychom si určili, jak to budeme dělat nejlépe, jak budeme spolupracovat s Boží láskou a Božím životem v nás velkoryseji, čestněji a více autenticky. Chápeme-li takto naši situaci, můžeme říci, že naše povolání není něco mimo nás, co bychom museli hledat, jako by to byl ukrytý poklad. Spíše je to něco v nás, co můžeme objevit skrze lepší pochopení nás samotných, našeho života, našich zkušeností a zvláště skrze zkušenost Boha.

Řekněme to jinak: Skutečnost našeho povolání je vetkána do tkaniva našeho života. Skrze odkrývání našeho životního příběhu z perspektivy víry můžeme objevit, jak Bůh působil a působí uvnitř běžných událostí našeho života, jak nám byla a je Boží láska zprostředkována skrze jiné lidi, jak Boží milost potvrzuje jisté aspekty naší osobnosti včetně talentů, jak byl a je Bůh přítomný v nás v rozmanitých událostech našeho života. Skrze sledování souvislostí Boží přítomnosti v našem životě můžeme začít vidět směr, který by náš život měl nabrat, máme-li být věrni této osobní zkušenosti Boha, zkušenosti, která je pro každého jedinečná, a přesto slučitelná se zkušeností našeho společenství víry.

Pro většinu křesťanů tento směr vede k volbě manželství a rodinného života, našeho nejčastějšího povolání. Pro některé vede k rozhodnutí zůstat svobodným. Pro další vede k volbě služby Božímu lidu skrze kněžskou službu. Ještě pro jiné vede volba k rozhodnutí se pro zasvěcený život Bohu skrze sliby chudoby, čistoty a poslušnosti.

Rozpoznání Boha v životě

Ať už nabere tvé povolání jakoukoliv podobu, má smysl pouze tehdy, když vychází z tvé osobní zkušenosti s Bohem, z odvíjejícího se vztahu mezi tebou a Bohem, který je součástí tvé životní zkušenosti. Nalézat své povolání znamená najít autentičtější a věrnější cestu pravdy o Bohu v tobě.

Proces objevování tvého povolání nepochybně znamená, že jde o duchovní dění, a ne pouze o rozumové vyhodnocování možností. Proto je důležité, aby ses modlil za rozpoznání Boha ve svém životě, a také o prohloubení svého osobního vztahu k Bohu. Skrze modlitbu je nám Bůh bližší, osobnější, je to důvěrný přítel, a skrze ni také vyjde najevo, jakou podobu má mít tvá cesta.

Jestliže tvá cesta směřuje ke kněžství či k zasvěcenému životu, neboj se na ni vykročit. Jestliže je to nejlepší způsob, jak můžeš vyjádřit pravdu o tvém vztahu k Bohu, tvé rozhodnutí bude požehnáno radostí a útěchou. To ovšem neznamená, že zde nebudou zápasy a problémy. Jakmile se ale s nimi setkáš, objevíš také, že Boží milost a láska tě budou podpírat a pomáhat ti. Čím více jsme Bohu věrni, tím svobodněji a velkoryseji můžeme spolupracovat s Boží milostí a láskou. O to více radosti nalezneme i v našem životě.

Len Altilia SJ
Přeložil Josef Horehleď SJ


Náš tip

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za nemocné, o které pečujeme v pastoraci
Modleme se, aby svátost pomazání nemocných dávala sílu samotného Pána těm, kdo ji přijímají, i jejich blízkým a aby se stále více stávala viditelným znamením milosrdenství a naděje pro všechny.

Národní úmysl
Za kněze v duchovní správě
Modleme se, aby kněží ustanovení do nových farností byli dobře přijati věřícími a plodně navázali na své předchůdce.

více »

Nejbližší akce

Poutní mše svatá v kostele svatého Ignáce z Loyoly v Praze


Koncert „Pocta svatému Ignáci“


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní obnova pro všechny


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


Duchovní cvičení pro lékaře a zdravotníky


Duchovní obnova pro zrakově postižené a jejich příznivce


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil