Články / Dokumenty Dnes je 23. 1. 2019  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Dokumenty

         A     A     A

Jubileum svatého Aloise Gonzagy

Úterý, 19.6.2018
Výběr z dopisu P. generála Artura Sosy celému Tovaryšstvu

Alena Rousová

Papež František vyhlásil období od 9. března 2018 do 9. března 2019 za Rok svatého Aloise, patrona mládeže a studentů. Právě 9. března tohoto roku uplynulo čtyři sta padesát let od jeho narození. Svatý Alois, jehož památku slavíme 21. června, je považován za vzor čistoty a obětavé služby nemocným, za duchovního pomocníka při volbě životního povolání a přímluvce při nakažlivých chorobách.


Na výzvu papeže Františka letos církev soustředí svou pozornost na mladé lidi. Říjnová biskupská synoda v Římě o „Mladých lidech, víře a rozlišování povolání“ a Světový den mládeže v Panamě v lednu 2019 jsou dva významné momenty, kdy se církev zaměří na dnešní mladé lidi, bude naslouchat jejich starostem, snům a nadějím a obohatí se jejich radostmi, iniciativami a otevřeností vůči životu.

Právě v období příprav na tato dvě setkání Tovaryšstvo oslavuje 450. výročí narození svatého Aloise Gonzagy (9. března 1568 v Castiglione della Stiviere) a úmrtí svatého Stanislava Kostky (15. srpna 1568 v Římě). Oba mladí jezuité vydali svědctví překvapující otevřenosti vůči Bohu, která je vedla k rozhodnutím jdoucím proti dobové kultuře. Oba se cítili povoláni odevzdat celou svou bytost, oba ukázali jednoznačnou ochotu ztotožnit se s Pánem, oba s rozhodností a nadšením odpověděli na své povolání a překonali řadu náročných překážek, které vypadaly, že zabrání jejich vstupu do Tovaryšstva Ježíšova.

Zaměřit naši pozornost na tyto mladé jezuity, které církev prohlásila za svaté v roce 1726, pro nás znamená vrátit se k radikálnímu odevzdání svého života Ježíši Kristu a věci evangelia a prohloubit propojení našeho života a poslání. Rovněž to znamená růst ve vnitřní svobodě tak, abychom dovedli rozlišovat – jako jednotlivci i společně – náš správný způsob jednání ve službě Kristova poslání dnes.

S vědomím výročí narození svatého Aloise Gonzagy Svatý stolec vyhlásil Jubilejní rok svatého Aloise od 9. března 2018 do stejného data roku 2019. Určil římský kostel svatého Ignáce, kde jsou uloženy ostatky svatého Aloise, stejně jako i všechny kostely zasvěcené tomuto mladému jezuitovi, za privilegovaná poutní místa.

Alois Gonzaga se od útlého věku vyznačoval živostí. Narodil se a vyrostl v křesťanské rodině, kde se četly listy jezuitských misionářů z dalekých míst. Jeho rodinné prostředí však mělo i světské stránky, smyslnost, ctižádost a násilí, které ho pobízely k budoucnosti plné bohatství, slávy a moci. Přesto, se silnou vírou, úžasnou vnitřní svobodou a odolností vůči všemožným tlakům, se snažil o to, aby ho vedl hlas Ducha, který mu zazníval ve svědomí, a zvolil si následování Pána jako způsob života. Jako svatý Stanislav i on překonal odpor své rodiny a zcela se oddal Bohu v Tovaryšstvu Ježíšově založeném jen o několik desetiletí dříve.

Alois Gonzaga měl za svého života čas věnovat se jen formaci, a že se do ní plně pohroužil, je důvodem, proč je vzorem pro mladé jezuity. Zemřel jako student teologie ve svých dvaceti třech letech na nákazu těch, kteří byli v Římě vyloučeni a vytlačeni na okraj kvůli hroznému moru, který vyhladil polovinu obyvatel města. Dobrovolně o ně pečoval, riskoval sám sebe, dal za ně svůj život. Ve světle tohoto svědectví ho papež Benedikt XIII. prohlásil v roce 1729 za patrona mládeže, papež Pius XI. v roce 1926 za patrona studentů a na 400. výročí jeho narození ho papež Jan Pavel II. prohlásil za patrona lidí trpících AIDS.

Jsem přesvědčen, že Duch Boží nadále volá mnoho mladých lidí skrze jejich víru a skrze utrpení ubohých tohoto světa. Ve všech zemích mnozí touží po transparentním a čestném světě bez korupce, s uznáním a místem pro každého. Mnozí mladí lidé chtějí vznešeně, odvážně a velkodušně něco udělat pro dobro lidstva. Chtějí odstranit utrpení tolika lidí, dosáhnout usmíření mezi jednotlivci a národy. Chtějí chránit naši planetu a touží po tom, aby lidstvo bylo vedeno transcendentními hodnotami, které dávají smysl světu a lidským dějinám. Často však mnozí nevědí, jak toho dosáhnout.

Je proto na čase, abychom jim naslouchali a ptali se sami sebe, jak můžeme mladým lidem pomoci růst tak hluboce ve víře a lásce Kristově, aby se dovedli postavit modlám vládnoucí kultury jako svatý Alois. Pamatujme, že zemřel ve službě těm, kteří byli nejen zasaženi morem, ale rovněž i opuštěni, bez naděje na ulicích města, že se na ně pohlíželo se strachem. Konečně s vědomím toho, že svatý Alois Gonzaga viděl řeholní život jako inspirativní osobní volbu obětovat život pro druhé, se musíme ptát, jak Tovaryšstvo a řeholní život představit dnešním mladým lidem jako radostnou životní volbu, zaměřenou na službu a oběť života pro druhé.


Foto: Ivan Dobrovolský.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
22.1.2019 Církev v Asii si ujasňovala teologické otázky
18.1.2019 Škola Nejsvětější Trojice slaví dvě stě let
16.1.2019 Týdenní jednání rozšířené rady ukončili jezuité v kostele Jména Ježíš
14.1.2019 Do průběhu jednání rozšířené rady otce generála byla zapojena i žena
9.1.2019 Apoštolské rozlišování na generální kuriiNovinka z Refugia

Dějiny filosofie IV.

Od Descarta k Leibnizovi

Frederick Copleston

Čtvrtý díl jedenáctisvazkových Dějin filosofie jezuity Frederica Coplestona s podtitulem Od Descarta k Leibnizovi se zabývá racionálními systémy filosofie v kontinentální Evropě v období před Kantem. Autor, dlouholetý vyučující v Římě a hostující profesor na jiných univerzitách (USA, Německo aj.), se těší ve vědeckém světě mimořádné oblibě. Jeho text zohledňuje jak vlastní životopis pojednávaného filosofa, tak i analýzu díla a odkazu…
více »Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl: Mladí lidé a příklad Panny Marie
Za mládež, především za mladé v Latinské Americe, aby podle příkladu Panny Marie odpovídali na volání Pána a ohlašovali světu radost evangelia.
Národní úmysl: Ať se církev stává v naší zemi znamením naděje pro budoucnost.
více »

Nejbližší akce

Magis Panama 2019


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro všechny, kteří přijali svátosti církve v dospělosti


Víkendová duchovní obnova


Kněžské exercicie


Ignaciánské exercicie


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil