Články / Články Dnes je 4. 2. 2023  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Články

         A     A     A

Vydávat svědectví znamená přinášet druhého

Pátek, 13.1.2023
Impulzy otce Pavla Ambrose SJ k liturgii 2. neděle v mezidobí

Pavel Ambros

Epizoda z dnešního úryvku se odehrává poté, co Jan Křtitel prohlásil, že není Mesiáš. Evangelista ho nenazývá předchůdcem, ale svědkem (ἐμαρτύρησεν [μαρτύρ]), a Janovo evangelium vlastně začíná svědectvím, které bude vydávat Synovi až do konce: „On musí růst, já však se menšit.“ (Jan 3,30) Vydávat svědectví znamená přinášet druhého. Ten druhý přichází v našem způsobu myšlení, života a jednání. Sám v sobě přivede na svět toho, o němž svědčí, Beránka Božího, toho, který snímá hřích světa. To je klíč k četbě celého Janova evangelia. Neříká jen beránek, protože tento výraz mohl jednoduše odkazovat na verše v knize Leviticus, které ho řadí mezi ostatní zvířata určená k usmíření (Lv 9,1-4), ale spojuje ho s Bohem, spojuje ho s nocí, kdy došlo k vyjití z Egypta, spojuje ho s událostí, o níž žádný Žid nemohl pochybovat, že ji způsobil Bůh. První slovo Jana Křtitele je tedy jednoznačné: tento člověk je Beránek z knihy Exodu, ne beránek smíření, ale beránek oběti své krve, který nás vysvobodí ze smrti; neboť jako ta krev na bráně chránila Izrael, když smrt procházela, a nevstoupila, tak nyní tento Beránek sejme hřích světa.

Co znamená u Jana výraz svět? I onu uzavřenou, soběstačnou mentalitu, která odmítá život a světlo, která neustále navrhuje svůj vlastní život jako světlo. Je to mentalita, která nějakým způsobem vytváří neustálý odpor vůči Bohu a chce navrhnout jiný život a jiné světlo. Ježíš je Beránek poslaný Otcem, aby odstranil tento řád věcí, v němž se člověk neustále snaží vytvářet svůj vlastní život. Hřích, o němž Jan mluví, je stav, který způsobuje, že člověk hřeší. Řecké slovo snímat (αἴρω) má mnoho významů: zvednout, pozvednout; sebrat, posbírat; vybrat; nést; odnést, uchopit, vzít (si); vzít na sebe; odejmout; odřezat; zničit; zrušit; odstranit; zabít, popravit; zvednout kotvu, odplout; držet v napětí. Odnímat znamená vzít a přemístit ve smyslu nechat zmizet, vypařit. Je to výraz, který Jan používá i při jiných příležitostech, když vstupuje do chrámu, aby vyhnal kupce (Jan 2,13–22), když říká, že mu nikdo nevezme život (Jan 10,18), a především je to výraz, který používá řecký překlad bible, Septuaginta, v Iz 53,7 pro služebníka Jahveho. Ten je odstraněn z cesty útlakem a nespravedlivým soudem, který nacházíme v dnešním prvním čtení. V aramejštině výraz pro služebníka připomíná výraz pro beránka. Beránek je Služebník, snímá hřích světa, protože ho pozvedá, pohlcuje, bere ho na sebe, zachází s ním jako s němou ovcí, jako s Beránkem vedeným na porážku atd.

On snímá hřích světa a sám se stává hříchem (2 Kor 5,21). A svět odstraňuje toho, který vzal na sebe náš hřích. A proto nás naplňuje novým životem. On nás zbavuje hříchu, protože nás ponořuje, zaplavuje svým Duchem. Křtí nás Duchem, dává nám Ducha života, Ducha, který je život a světlo, a činí nás Božími syny.

Svět se stále snaží něčím zachránit. Bůh sám zachraňuje skrze lásku. Člověk nehledá spásu mimo lásku. A hřích světa neodstraňuje tím, že by ho někam hodil, že by provedl jednoduchý obřad smíření, ale tím, že ho vstřebává, že ho na sebe bere. Láska totiž nemůže najít jinou stopu než lásku. Otec může spasit svět pouze prostřednictvím skutečného vztahu mezi Bohem a člověkem v Ježíši Kristu. Ne pomocí nějakých prostředků, ale pouze láskou, tedy pouze vztahem. Pouze synovstvím, protože on je Otec. Nemůže dělat nic jiného, protože je Otec. Zůstává mu jen Syn a jeho dech, jeho život, který je Duchem.


Foto: Byzantská ikona svatého Jana Křtitele (6. století).


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
3.2.2023 Zhloupne tím, že nečeká na svého Pána
27.1.2023 Co má zářit v našem srdci a co má být vidět na naší tváři
20.1.2023 Pokušení spoléhat na mocné spojence
6.1.2023 Bůh, který se postavil mezi hříšníky
30.12.2022 Spojení matky se Synem v díle spásyNáš tip

Breviář

Kompletní online verze jezuitského breviáře v češtině

Na webu breviar.cz nyní můžete najít kompletní online verzi jezuitského breviáře v češtině. Ve spodní části stránky vyberte v roletce možnost „s vlastními texty jezuitského řádu (SJ)“ a stiskněte tlačítko „Potvrdit“.

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za farní společenství
Modleme se, aby se farnosti žijící v opravdovém společenství stávaly stále více komunitami víry, bratrství a pohostinnosti vůči těm nejpotřebnějším.

Národní úmysl
Za kontinentální synodální setkání
Modleme se, aby mezinárodní synodální setkání v Praze přispělo k nalézání Boží vůle pro místní církve v Evropě.

více »

Nejbližší akce

Odhodlaní putovať: Svatý Hostýn


Akademická farnost Olomouc


více »

Nejbližší duchovní akce

Kněžské exercicie


Duchovní cvičení (nejen) pro členy Matice svatoantonínské


Duchovní cvičení pro kostelníky a akolyty


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


více »

Kalendárium

Památka jezuitských misionářů a mučedníků

Památka sv. Pavla Mikiho a druhů

První mučedník jezuita


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil