Články / Články Dnes je 19. 7. 2024  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Články

         A     A     A

Duch dává nahlížet z mnoha stran

Pátek, 17.5.2024
Svatodušní zamyšlení otce Pavla Ambrose SJ

Pavel Ambros

Lidé často vidí jen jeden druh bílé barvy, ale jsou překvapeni, když přijdou k obrazu, který je namalován různými bělobami. Je dokonce více než deset dobře definovaných podob bílé barvy. Ale až později jim jsme schopni dát jméno. A význam. Když hovoříte o duchovním životě, je to jako rozhovor zdraveného, vidoucího, s barvoslepým, slabozrakým nebo nevidomým. Na světě je více barev, než jsme je prozatím pojmenovali. Nedivte se, že když někdo vidí barevnost působení Ducha, může být zaslepeným člověkem nařknut z okultismu. Racionalista vidí optikou své logiky, uniká mu bohatost odstínů vztahů. Zde nepomáhá častější návštěva galerií, ale zpokorněné prozření, prořezání nenasytností smyslů, zakleknutí na neuspořádané náklonosti a neřesti. „Ten, kdo se již rozhodl usadit v poušti a zde pěstovat klid srdce (hésychia),“ říká starec Antonín, „bývá osvobozen ze tří bitev: chtít vše slyšet, chtít stále mluvit a chtít všechno vidět. Zbývá mu už jen jedna bitva: cvičit se, jak střežit srdce v čistotě.“ A začne vidět barvy blahoslavenství. Ty se proměňují v plody Ducha Svatého. Plody Ducha známe velmi málo.

Seslání Ducha Svatého připadá na židovské Letnice, svátek, jímž Izrael děkoval za dar zákona. Nechápali jej jako uzdu přikázání, ale pobídku k putování. Co nám dává? Charismata! Schopnost žít dobře na zemi. Příslib seslání Ducha je spojen s darem pro tento svět. Zkusme si někdy vyjmenovat dary Ducha, a jak s nimi zacházíme. Evangelium hovoří o tom, že Syn je Duchem pravdy. To je život zrozený Otcem. Je to život předávaný, život darovaný, přijatý. Je to duch dětství. Víra nám dává poznat, že jsme znovuzrození a že dostáváme život. „Já jsem přišel, aby měly život a aby ho měly v hojnosti.“ (Jan 10,10). O co jde v dnešním svátku? O to, že se vzkříšení týká celého našeho života. Duch není bez těla. Moralistické přehánění vede nezbytně k dalšímu extrému: Duch je viděn jako něco, co je odděleno od těla, kdy moje identita již není spojena s tělem. To, co jsem jako osoba v Duchu Svatém, to žiji v mé lidské skutečnosti, v těle. Osoba se zjevuje a uskutečňuje ve své přirozenosti. To nás učí kristologie otců. Nemůžeme opovrhovat tělem, nemůžeme jej oddělovat od toho, co jsme. Duch Svatý je nám dán v našem těle. Proč tomu tak je? Abychom mohli zakoušet obdarování lidsky důstojným životem.

Víra není jen nadpřirozená, rozumná, ale také svobodná. Svoboda v nás je schopna uznat, co je darem v lásce, darem, který nic naše neničí, ale proměňuje. Duch Svatý nás navyká na skutečnost, že Otec dal Syna, abychom měli život věčný a naše tělo přešlo do slávy Otce, aby se stalo tělem oslaveným. Jen tím naše tělo stoupne v ceně. Je drahocenné mnohem více, než si obvykle myslíme. Je na cestě k dovršení. Dívejme se na něj Duchem, který tento neodolatelný horizont Božího ujímání se světa zprostředkovává. Dává nám věci nahlížet z druhé strany! Obraťme se k Duchu, co nám chce říci osobně, nikomu jinému. Zde se dary Ducha Svatého mění v plody, „dokonalosti, které v nás Duch Svatý utváří jako prvotiny věčné slávy.“ (KKC 1832) Co kdybychom se začali dívat na náš život z jeho dovršení? Duch nehledá příčiny, nýbrž cíl. Tíhne k tomu, co bylo na počátku a co máme přinést my sami: jako dozrálý plod našeho života, který nám byl svěřen do péče.


Foto: Chrám v Arménii, Vojtěch Jemelka – Ondřej Suchánek.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
19.7.2024 Opuštěný dobrý pastýř
13.7.2024 Jakoby neměl hlas tam, kde jej nechtějí slyšet
4.7.2024 Učitel vykonává dobrou práci pouze natolik, nakolik je zároveň otcem
28.6.2024 Naděje přesahující naději!
21.6.2024 Mají naše ztroskotání smysl?Náš tip

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za nemocné, o které pečujeme v pastoraci
Modleme se, aby svátost pomazání nemocných dávala sílu samotného Pána těm, kdo ji přijímají, i jejich blízkým a aby se stále více stávala viditelným znamením milosrdenství a naděje pro všechny.

Národní úmysl
Za kněze v duchovní správě
Modleme se, aby kněží ustanovení do nových farností byli dobře přijati věřícími a plodně navázali na své předchůdce.

více »

Nejbližší akce

Poutní mše svatá v kostele svatého Ignáce z Loyoly v Praze


Koncert „Pocta svatému Ignáci“


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


Duchovní cvičení pro lékaře a zdravotníky


Duchovní obnova pro zrakově postižené a jejich příznivce


Ignaciánská duchovní cvičení


více »

Kalendárium

Zrušení řádu v roce 1773

Bula Exposcit debitum


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil