Články / Dokumenty Dnes je 22. 1. 2019  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Dokumenty

         A     A     A

Připomínka 200. výročí obnovení Tovaryšstva Ježíšova

Sobota, 4.1.2014
Dopis generálního představeného Adolfa Nicoláse k jubileu roku 2014

Lenka Češková

O svátku sv. Josefa Pignatelliho, jezuity, který bývá nazýván druhým zakladatelem jezuitského řádu, 14. listopadu 2013, adresoval generální představený jezuitů Adolfo Nicolás všem členům Tovaryšstva list, který se věnuje 200. výročí obnovení řádu. Otec generál v něm vyzývá, abychom pokorně poděkovali Bohu za to, že Tovaryšstvo existuje i dnes. Vybízí k tomu, abychom si toto výročí připomněli s pokornou a upřímnou vděčností Pánu, s touhou učit se z našich dějin a jako příležitost k duchovní a apoštolské obnově. Dále otec generál podtrhuje význam studia dějin řádu poukazem na to, že paměť a identita spolu hluboce souvisí: ten, kdo zapomene na svou minulost, neví, kým je. Čím hlouběji své historii porozumíme, tím lépe budeme chápat svou identitu jako apoštolského těla v církvi.


Celému Tovaryšstvu

Připomínka dvoustého výročí obnovení Tovaryšstva Ježíšova

Drazí bratři a přátelé v Pánu,

téměř před dvěma lety, dne 1. ledna 2012, jsem adresoval všem vyšším představeným list, ve kterém jsem je žádal, aby zahájili přípravy na připomínku 200. výročí obnovení Tovaryšstva Ježíšova, které připadá na rok 2014. Tímto listem bych chtěl vyzvat každého jezuitu, všechny naše spolupracovníky, každou komunitu, apoštolské dílo, region a provincii Tovaryšstva, aby si připomněli 200. výročí obnovení Tovaryšstva roku 2014 s pokornou a upřímnou vděčností Pánu, s touhou učit se z našich dějin a jako příležitost k duchovní a apoštolské obnově.

Rok 2014 bude důležitým rokem pro studium našich dějin jako Tovaryšstva. V mnoha částech světa se plánují odborné studie a publikace, různá setkání a vědecké konference, které mají za cíl podpořit hlubší poznání a pochopení složitých skutečností souvisejících se zrušením a obnovením Tovaryšstva: jednotlivých událostí, jejich příčin a důsledků i osobností jejich protagonistů. Jsem vděčný za všechnu práci, která již byla vykonána, a doufám, že toto významné historické bádání a studium budou pokračovat i po roce 2014. Jak všichni víme, paměť a identita spolu hluboce souvisí: člověk, který zapomene na svou minulost, neví, kým je. Čím lépe si pamatujeme svou historii a čím hlouběji jí rozumíme, tím lépe budeme chápat sami sebe a svou identitu jako apoštolského těla v církvi.

Zároveň vás žádám, aby historické bádání během roku 2014 prohloubila osobní a společná modlitba, reflexe a rozlišování. Věřím, že nejlepší způsob jak duchovně vstoupit do tohoto výjimečného roku – 200. výročí papežské buly Sollicitudo omnium ecclesiarum, kterou vydal papež Pius VII. 7. srpna 1814 – je usilovat o milost, kterou navrhuje sv. Ignác v nazírání k nabytí lásky: prosit Pána o „vnitřní poznání tolika přijatého dobra, abych tím, že je zcela uznám, mohl Boží Velebnost ve všem milovat a jí sloužit“. (Duchovní cvičení, 233). Jinými slovy, nepřejeme si, aby se naše pozornost zaměřovala pouze na minulost. Chceme lépe pochopit a ocenit svou minulost, abychom mohli jít dál do budoucnosti „s obnoveným zápalem a horlivostí“ (35. generální kongregace, dekret 1) pro náš život a naše poslání v dnešní době.

Dovolte mi navrhnout několik možných témat pro vaše modlitby, reflexe a rozlišování v nadcházejícím roce.

1. Tvořivá věrnost: Co pro nás dnes znamená skutečnost, že Tovaryšstvo, které mimo území Ruského impéria přišlo při svém zrušení o všechno, bylo schopno znovu začít bez jakýchkoliv zdrojů? A dále, co se můžeme naučit z pokusů obnoveného Tovaryšstva zůstat věrným ignaciánskému dědictví i ve výrazně odlišných podmínkách?

2. Láska k našemu institutu: Podle významného listu nazvaného O lásce k našemu Tovaryšstvu a našemu institutu (1830), který napsal otec generál Jan Roothaan, jedna z předních osobností obnoveného Tovaryšstva, byli někteří členové znovu ustaveného Tovaryšstva v pokušení milovat ho, mohli bychom říci, vnějším či povrchním způsobem: přikládat velkou hodnotu skutečnosti, že vlastní mnoho institucí; klást si za čest, že druzí je uznávají; pyšnit se tím, že znovu mají moc a vliv. Namísto toho usiloval P. Roothaan o podporu lásky k vnitřní skutečnosti Tovaryšstva: k jeho institutu, jeho duchu a hodnotám, k jeho způsobu postupování, zakořeněném v Duchovních cvičeních. Jaký význam pro nás dnes má tato výzva zaměřit se především na poznání našeho institutu a na lásku k němu?

3. Bratrské společenství: Další významnou postavou tohoto období byl sv. Josef Pignatelli, který v těžkých dobách vypovězení a života bez domova sjednotil, posiloval a povzbuzoval své bratry. Dokonce i v období zrušení řádu nadále udržoval komunikaci, přátelství a naději mezi svými bývalými druhy. Co nám, jež 35. generální kongregace vyzývá, abychom žili „komunitu jako poslání“, dnes říká svědectví těch, kteří se v době krize starali o své bratry?

4. Univerzální poslání: Jedním z charakteristických rysů obnoveného Tovaryšstva byl neobyčejný misijní duch a misijní činnost. Když byl generálním představeným P. Roothaan, působilo 19% z 5209 členů Tovaryšstva mimo provincie, do kterých vstoupili. Mnohé provincie v Asii, Africe, Americe a Austrálii odvozují svůj původ z tohoto období obnoveného Tovaryšstva. Jaký význam může mít tento silný smysl pro univerzální poslání, se kterým se setkáváme v obnoveném Tovaryšstvu, pro nás v dnešní době?

5. Víra v prozřetelnost: Naši předkové v Tovaryšstvu žili v náročných dobách: zrušení řádu, nejistá existence Tovaryšstva v Ruském impériu, lokální uznání Tovaryšstva až do jeho univerzálního obnovení roku 1814, křehké a těžké počátky obnoveného Tovaryšstva. Čemu nás může naučit trpělivá vytrvalost, odvaha, víra a důvěra v Boží prozřetelnost a přítomnost Ducha svatého v církvi, které byly vlastní našim bratrům v tomto bouřlivém období?

Chci potvrdit, oč jsem žádal ve svém předchozím listu k roku 2014, totiž že naše připomínka obnovy Tovaryšstva – kterou oficiálně zahájíme 3. ledna, o svátku Nejsvětějšího Jména Ježíš, a uzavřeme 27. září, ve výroční den potvrzení Tovaryšstva roku 1540 – se má vyhnout jakémukoli náznaku triumfalismu či pýchy. Doufám nicméně, že i při zachování prostého a neokázalého stylu se všechny komunity, regiony a provincie Tovaryšstva budou snažit připomenout si toto výročí způsobem, který bude pamětihodný a významný pro celé společenství i jeho jednotlivé členy.

Při pohledu na tento milník v naší historii jako Tovaryšstva poděkujme pokorně Bohu za to, že naše nejmenší Tovaryšstvo existuje dodnes: že v Tovaryšstvu stále nalézáme cestu k Bohu ve spiritualitě sv. Ignáce; že nepřestáváme růst z podpory a výzev svých bratří ve společenství; že i nadále zakoušíme výsadu a radost z toho, že skrze svá díla můžeme sloužit církvi a světu, především těm, kdo to nejvíce potřebují. Modlím se, aby naše vděčností naplněná připomínka tohoto 200. výročí znovuobnovení Tovaryšstva byla požehnána hlubším přivlastněním si našeho způsobu života a kreativnějším, velkorysejším a radostnějším odhodláním odevzdat své životy do služby pro větší slávu Boží.

Bratrsky váš v Pánu,

Adolfo Nicolás SJ
Generální představený

Řím, 14. listopad 2013
O svátku sv. Josefa Pignatelliho odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
19.2.2015 Nová šance od Boha
23.1.2015 Bylo to něco živoucího
16.1.2015 Mezi zrušením a obnovou
28.11.2014 Ve službách Říma i světských panovníků
7.11.2014 Tam, kde je obdiv, většinou najdeme i závistNovinka z Refugia

Dějiny filosofie IV.

Od Descarta k Leibnizovi

Frederick Copleston

Čtvrtý díl jedenáctisvazkových Dějin filosofie jezuity Frederica Coplestona s podtitulem Od Descarta k Leibnizovi se zabývá racionálními systémy filosofie v kontinentální Evropě v období před Kantem. Autor, dlouholetý vyučující v Římě a hostující profesor na jiných univerzitách (USA, Německo aj.), se těší ve vědeckém světě mimořádné oblibě. Jeho text zohledňuje jak vlastní životopis pojednávaného filosofa, tak i analýzu díla a odkazu…
více »Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl: Mladí lidé a příklad Panny Marie
Za mládež, především za mladé v Latinské Americe, aby podle příkladu Panny Marie odpovídali na volání Pána a ohlašovali světu radost evangelia.
Národní úmysl: Ať se církev stává v naší zemi znamením naděje pro budoucnost.
více »

Nejbližší akce

Magis Panama 2019


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro všechny, kteří přijali svátosti církve v dospělosti


Víkendová duchovní obnova


Kněžské exercicie


Ignaciánské exercicie


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil